งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินทุนในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินทุนในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินทุนในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน

2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการหาทุนของสหกรณ์
ภาพลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อสมาชิกและสาธารณชนทั่วไป องค์กรที่มีความปลอดภัย คุณภาพของผลการดำเนินงานและจัดบริการ ความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกและภายนอก

3 ระบบการควบคุมภายใน และ ตรวจสอบ
วินัยทางการเงิน ระบบการควบคุมการจัดการ ข้อมูลและระบบการจัดการพัฒนาการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพบุคลากร

4 นโยบายและแผนงาน ความแข็งแกร่งทางการเงิน การจัดการที่มีมาตรฐาน
ความแข็งแกร่งทางการเงิน การจัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งกำไรเพื่อนำมาบริการที่ดีกว่าเดิม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะพัฒนาขีด ความสามารถการตอบแทนที่เหมาะสม

5 รากฐานอันมั่นคง

6 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ

7 วันนี้ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ มีส่วนสำคัญ นี่คือวิสัยทัศน์ของเรา
ระบบบุคคล ประธานกรรมการ คณะกรรมการ มีส่วนสำคัญ

8 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
นี่เป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ก็จำเป็น ข้อบังคับต้องเปลี่ยนแปลง ทบทวนนโยบายเพื่อให้เกิดการพัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ / การให้บริการใหม่ๆ มาตรฐาน การรวมสิ่งที่ดีเข้าด้วยกัน

9 อนาคต สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของเราโอ่อ่าและเข้มแข็ง
ระบบสถาบัน สถาบันเป็นสิ่งที่สำคัญ ระบบขอบข่ายการดำเนินงานต้องได้รับการวางระบบ

10 แหล่งเงินทุนของสหกรณ์
(ข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 3 ข้อ 5) การหาทุนภายในสหกรณ์ การหาทุนภายนอกสหกรณ์

11 ทุนภายในสหกรณ์ 1. การออกหุ้น (ทุนเรือนหุ้น)จากสมาชิก
2.การรับฝากเงินจากสมาชิก เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำ

12 3.การออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารทางการเงินอื่นจากสมาชิก
4.สะสมทุนสำรอง และทุนอื่นตามข้อบังคับ ทุนรักษาระดับเงินปันผล - ทุนการศึกษา ทุนขยายงาน ทุนเพื่อสร้างสำนักงาน ทุนเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 5.รายได้ต่างๆ

13 ทุนภายนอกสหกรณ์ รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ( ม.46 (5) )
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ 2. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอื่นจากบุคคลหรือองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

14 3. กู้ยืมจากภายนอก ชุมนุมสหกรณ์ - สหกรณ์อื่น - สถาบันการเงิน - หน่วยงาน / องค์กรทางการเงินอื่น 4.รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้5.ทุนอื่นตามเงื่อนไข (ภายนอก)

15 การใช้ไปของเงินทุนสหกรณ์
ให้สมาชิกกู้ยืม ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

16 การฝากหรือลงทุน ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์ ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอื่นทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่สหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามทีคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

17 การขยายกิจการในสหกรณ์
การวิจัยทดลองค้นคว้าในสหกรณ์ การขยายพื้นที่ขอบเขตในการดำเนินงาน

18 การให้สินเชื่อในรูปปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิก
จ่ายปุ๋ยแก่สมาชิก เมล็ดพันธุ์แก่สมาชิก รถไถนา ฯลฯ

19 พัฒนาระบบงานภายในของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง
อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย

20 ชำระหนี้ของสหกรณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ

21 โครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ทรัพย์สิน หนี้สินและทุน -สภาพคล่องสูงสุดไม่เกิน 20% เงินรับฝาก 10 – 20% -เงินให้สมาชิกกู้ / ลงทุน 70-75% เงินสะสม/ค่าหุ้น 70-80% -ทรัพย์สินที่ไม่ก่อเกิดรายได้ไม่เกิน 5% - ทุนสำรองและทุนอื่นๆ อย่างน้อย 10%

22 ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกแหล่งและวิธีการจัดการเงินทุน
ความเหมาะสม ความเสี่ยง รายได้ การควบคุม ความเป็นไปได้ จังหวะเวลา


ดาวน์โหลด ppt แหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินทุนในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google