งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งที่มาและการ ใช้ไปของเงินทุน ในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งที่มาและการ ใช้ไปของเงินทุน ในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งที่มาและการ ใช้ไปของเงินทุน ในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน

2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อการหาทุนของ สหกรณ์ ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนต่อสมาชิกและ สาธารณชนทั่วไป องค์กรที่มีความปลอดภัย คุณภาพของผลการ ดำเนินงานและจัดบริการ ความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิก และภายนอก

3 ระบบการควบคุม ภายใน และ ตรวจสอบ วินัยทางการเงิน ระบบการ ควบคุมการจัดการ ข้อมูลและระบบการจัดการ พัฒนาการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพบุคลากร

4 นโยบายและแผนงาน ความแข็งแกร่งทางการเงิน การจัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งกำไรเพื่อนำมาบริการที่ดี กว่าเดิม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะ พัฒนาขีด ความสามารถการตอบแทนที่ เหมาะสม

5 รากฐานอัน มั่นคง

6 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ จำเป็นต้องทำ

7 วันนี้ นี่คือวิสัยทัศน์ของเรา ระบบบุคคล ประธานกรรมการ คณะกรรมการ มีส่วน สำคัญ

8 กระบวนการ เปลี่ยนแปลง นี่เป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ก็จำเป็น............. ข้อบังคับต้องเปลี่ยนแปลง ทบทวนนโยบายเพื่อให้เกิดการ พัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ / การ ให้บริการใหม่ๆ มาตรฐาน การรวมสิ่งที่ดีเข้าด้วยกัน

9 อนาคต สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของเรา โอ่อ่าและเข้มแข็ง ระบบสถาบัน สถาบันเป็นสิ่งที่ สำคัญ ระบบขอบข่ายการดำเนินงาน ต้องได้รับการวางระบบ

10 แหล่งเงินทุนของ สหกรณ์ ( ข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 3 ข้อ 5) การหาทุนภายในสหกรณ์ การหาทุนภายนอกสหกรณ์

11 ทุนภายในสหกรณ์ 1. การออกหุ้น ( ทุนเรือนหุ้น ) จากสมาชิก 2. การรับฝากเงินจากสมาชิก เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำ

12 3. การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงินอื่น จากสมาชิก 4. สะสมทุนสำรอง และทุนอื่นตาม ข้อบังคับ - ทุนรักษาระดับเงินปันผล - ทุนการศึกษา - ทุนขยายงาน - ทุนเพื่อสร้างสำนักงาน - ทุนเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับ สมาชิก - ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 5. รายได้ต่างๆ

13 ทุนภายนอกสหกรณ์ 1. รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ( ม.46 (5) )  เงินฝากออมทรัพย์  เงินฝากประจำ 2. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตรา สารการเงินอื่นจากบุคคลหรือ องค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงาน อื่น

14 3. กู้ยืมจากภายนอก... - ชุมนุมสหกรณ์ - สหกรณ์อื่น - สถาบันการเงิน - หน่วยงาน / องค์กรทาง การเงินอื่น 4. รับเงินอุดหนุนหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 5. ทุนอื่นตามเงื่อนไข ( ภายนอก )

15 การใช้ไปของ เงินทุนสหกรณ์ ให้สมาชิกกู้ยืม ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

16 การฝากหรือลงทุน ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มี วัตถุประสงค์ ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอื่นทำให้เกิด ความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่สหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามทีคณะกรรมการ พัฒนาสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

17 การขยายกิจการใน สหกรณ์ การวิจัยทดลองค้นคว้าใน สหกรณ์ การขยายพื้นที่ขอบเขตใน การดำเนินงาน

18 การให้สินเชื่อในรูป ปัจจัยการผลิต ให้แก่สมาชิก จ่ายปุ๋ยแก่สมาชิก เมล็ดพันธุ์แก่สมาชิก รถไถนา ฯลฯ

19 พัฒนาระบบงาน ภายในของสหกรณ์ให้ เกิดความเข้มแข็ง อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย

20 ชำระหนี้ของสหกรณ์ที่มี อัตราดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายต่างๆ

21 โครงสร้างทางการเงินที่ มีประสิทธิภาพใน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน - สภาพคล่องสูงสุดไม่เกิน 20% - เงินรับ ฝาก 10 – 20% - เงินให้สมาชิกกู้ / ลงทุน 70-75% - เงิน สะสม / ค่าหุ้น 70-80% - ทรัพย์สินที่ไม่ก่อเกิดรายได้ไม่เกิน 5% - ทุน สำรองและทุนอื่นๆ อย่างน้อย 10%

22 ปัจจัยในการพิจารณา ตัดสินใจเลือกแหล่งและ วิธีการจัดการเงินทุน ความเหมาะสม ความเสี่ยง รายได้ การควบคุม ความเป็นไปได้ จังหวะเวลา


ดาวน์โหลด ppt แหล่งที่มาและการ ใช้ไปของเงินทุน ในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google