งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนางาน สุขศึกษาและพฤติกรรม สุขภาพ โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณา รัตนพฤกษ์ โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณา รัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ อธิบดีกรมสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนางาน สุขศึกษาและพฤติกรรม สุขภาพ โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณา รัตนพฤกษ์ โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณา รัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ อธิบดีกรมสนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนางาน สุขศึกษาและพฤติกรรม สุขภาพ โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณา รัตนพฤกษ์ โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณา รัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

2 ผังความสัมพันธ์ของพฤติกรรม เสี่ยงร่วมกับการเกิดโรค พฤติกรรมเสี่ยงร่วมการเกิดโรค โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคอุบัติใหม่และซ้ำ ไข้หวัดนก ซาร์ส วัณโรคและเอดส์ โรคอ้วน การบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และเครื่องดื่มมึนเมา ความเครียด พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล สร้างสุขภาพ ซ่อมสุขภาพ กระบวนการดำเนินงาน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

3 แผนพัฒนาสุขภาพ แห่งชาติ ฉบับที่ 10  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบาย รัฐบาล  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 7 นโยบายที่เกี่ยวข้องการ พัฒนางานสุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ ยุทธศาสตร์ กระทรวง สาธารณสุข  การเสริมสร้าง พฤติกรรม สุขภาพที่ดีของ ประชาชน ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพ ของเอเซียน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

4 ความเชื่อมโยง เป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง งานสุขศึกษาในการเสริมสร้าง สุขภาพที่ดีของคนไทย เป้าหมายการให้บริการ ประชาชนมีพฤติกรรม สุขภาพพอเพียงที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ ดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ประชาชนสามารถเข้าถึงหลัก ประกันสุขภาพและได้รับบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สถานบริการสุขภาพและ สถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพมีคุณภาพตาม มาตรฐาน ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องใน การดูแลสุขภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีคุณภาพตามมาตรฐาน งานสุขศึกษา ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรม ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

5 การเชื่อมประสานความร่วมมือ ของเครือข่าย ประสานความร่วมมือ องค์ความรู้ ลดปัจจัยเสี่ยงสร้างปัจจัยเอื้อต่อสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยง สร้างพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้อง ทุกคนสามารถดูแลและ จัดการสุขภาพตนเอง คนไทยสุขภาพดี ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ “ ใช้องค์ความรู้เป็นฐาน ประสานทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เครือข่ายส่วนกลาง เครือข่ายส่วนภูมิภาค กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

6 เป้าหมายในการพัฒนางานสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ  ประชาชนมีพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง  ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย โรคที่ป้องกันได้  ลดรายจ่ายด้านสุขภาพ  โรงพยาบาลไม่แออัด  อายุเฉลี่ยคนไทยมีมากขึ้น กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

7 ทิศทางการพัฒนางานสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ 1. ส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการ สุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานงานสุขศึกษา 2. สร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมด้านสุขภาพ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ที่ จำเป็นและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนางาน สุขศึกษาและพฤติกรรม สุขภาพ โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณา รัตนพฤกษ์ โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณา รัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ อธิบดีกรมสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google