งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 ผังความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกับการเกิดโรค
การบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ขาดการออกกำลังกาย โรคหัวใจ การสูบบุหรี่ โรคหลอดเลือดสมอง การดื่มสุรา และเครื่องดื่มมึนเมา โรคมะเร็ง โรคอุบัติใหม่และซ้ำ ไข้หวัดนก ซาร์ส วัณโรคและเอดส์ ความเครียด พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล โรคอ้วน สร้างสุขภาพ ซ่อมสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระบวนการดำเนินงาน

3 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวง สาธารณสุข  การเสริมสร้างพฤติกรรม สุขภาพที่ดีของประชาชน นโยบายที่เกี่ยวข้องการ พัฒนางานสุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7 ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพของเอเซียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ความเชื่อมโยง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง งานสุขศึกษาในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทย เป้าหมายการให้บริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงหลัก ประกันสุขภาพและได้รับบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนมีพฤติกรรม สุขภาพพอเพียงที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ ดูแลสุขภาพที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องใน การดูแลสุขภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ สถานบริการสุขภาพและ สถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพมีคุณภาพตาม มาตรฐาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีคุณภาพตามมาตรฐาน งานสุขศึกษา กองสุขศึกษา ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรม ด้านสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5 การเชื่อมประสานความร่วมมือของเครือข่าย
เครือข่ายส่วนกลาง ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเอื้อต่อสุขภาพ ประสานความร่วมมือ สร้างพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยง เครือข่ายส่วนภูมิภาค ทุกคนสามารถดูแลและ จัดการสุขภาพตนเอง คนไทยสุขภาพดี องค์ความรู้ ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ “ใช้องค์ความรู้เป็นฐาน ประสานทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6 เป้าหมายในการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ลดรายจ่ายด้านสุขภาพ โรงพยาบาลไม่แออัด อายุเฉลี่ยคนไทยมีมากขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7 ทิศทางการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
1. ส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 2. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google