งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอน แบบสืบสวน สอบสวน. วัตถุประสงค์ของการสอบแบบสืบสวน สอบสวน 1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบสวน สอบสวนความรู้หรือข้อเท็จจริงด้วย ตนเอง 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอน แบบสืบสวน สอบสวน. วัตถุประสงค์ของการสอบแบบสืบสวน สอบสวน 1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบสวน สอบสวนความรู้หรือข้อเท็จจริงด้วย ตนเอง 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอน แบบสืบสวน สอบสวน

2 วัตถุประสงค์ของการสอบแบบสืบสวน สอบสวน 1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบสวน สอบสวนความรู้หรือข้อเท็จจริงด้วย ตนเอง 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหา เหตุผล 3. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำ เป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

3 ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ขั้นที่ 1 การสังเกต (Observation) หลังจาก กำหนดประเด็นปัญหา ให้นักเรียนสังเกต สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหา พยายามนำ ความคิดรวบยอดเดิมมาแก้ปัญหาโดยคิดหา เหตุผล จัดลำดับความคิดในรูปแบบต่างๆ ให้ สอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพการณ์อันเป็น ปัญหานั้น ขั้นที่ 2 การอธิบาย (Explanation) นักเรียน จัดระบบความคิด ตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบาย ความคิดรูปแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา ทบทวนความคิด และทำความเข้าใจปัญหา นั้นๆให้ชัดเจน

4 ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบสืบสวน สอบสวน ( ต่อ ) ขั้นที่ 3 การทำนาย (Prediction) เมื่อ อธิบายความคิดรูปแบบต่างๆ ในการ แก้ปัญหาแล้วให้นักเรียนทำนายหรือ พยากรณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกว่าเมื่อ เกิดแล้วผลเป็นอย่างไรและแก้ไขอย่างไร ขั้นที่ 4 การนำไปใช้และ สร้างสรรค์ (Control and Creativity) นักเรียนสามารถนำเหตุผลและความเข้าใจ ในการแก้ปัญหาไปใช้ประโยชน์ให้ กว้างไกลในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมี ความคิดสร้างสรรค์นำไปใช้ในสภาพการณ์ อื่นๆ

5 ข้อดีของวิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวน 1. นักเรียนสามารถใช้ความคิด สติปัญญาและประสบการณ์เดิม ของตนเองอย่างมีอิสระ 2. ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคน ช่างสังเกต มีเหตุผลไม่เชื่ออะไร ง่ายๆ โดยไม่ตรวจสอบ 3. นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น กล้า แสดงความคิดเห็น

6 ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวน 1. ครูมีบทบาทสำคัญในการสอนแบบ สืบสวนสอบสวน เนื่องจากครูต้องป้อน คำถามให้กับ นักเรียนเพื่อนำไปสู่การคิดค้นคว้า 2. ครูต้องให้โอกาสนักเรียนทั้งห้องใน การอภิปราย วางแผน และกำหนด วิธีการแก้ปัญหาเอง 3. ปัญหาที่กำหนดเพื่อสืบสวนสอบสวน ไม่ควรยากเกินความสามารถของ นักเรียน

7 การ สอนโดย ใช้ เกม

8 วิธีการสอนโดยใช้ เกม (Game) คือ กระบวนการที่ช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ โดยการให้ผู้เรียน เล่นเกมตามกติกา และนำเนื้อหา และข้อมูลของเกม พฤติกรรมการ เล่น วิธีการเล่น และผลการเล่น เกมของผู้เรียนมาใช้ในการ อภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ ( ทิศ นา แขมมณี, 2543)

9 วัตถุประสงค์ 1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง ต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้า ทายความสามารถ 2. ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง 3. เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง

10 ขั้นตอนการสอน 1. ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการ เล่น และกติกาการเล่นเกม เกมที่ ได้รับการออกแบบให้เป็นเกม การศึกษาโดยตรงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 1) เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื่อสาร เกมการตอบคำถาม เป็นต้น 2) เกมแบบแข่งขัน มีผู้แพ้ ผู้ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบนี้เพราะ การแข่งขันช่วยให้การเล่นเพิ่มความ สนุกสนาน

11 ขั้นตอนการสอน ( ต่อ ) 3) เกมจำลองสถานการณ์ เป็นเกมที่ จำลองความเป็นจริง สถานการณ์จริง เกม แบบนี้มี 2 ลักษณะ คือ 1.3.1 การจำลองความเป็นจริงลงมาเล่นใน กระดานหรือบอร์ด เช่น เกมเศรษฐี เกม มลภาวะ เกมแก้ปัญหาความขัดแย้ง 1.3.2 การจำลองสถานการณ์และบทบาทให้ เหมือนความเป็นจริง โดยผู้เล่นจะต้องลง ไปเล่นจริงการเลือกเกมเพื่อนำมาใช้สอนทำ ได้หลายวิธีผู้สอนอาจเป็นผู้สร้างเกมขึ้น หรืออาจนำเกมที่มีผู้สร้างขึ้นแล้วมาปรับ ดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ ควรชี้แจงกติกาการเล่นเกมให้เข้าใจ

12 ขั้นตอนการสอน ( ต่อ ) 2. ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา ผู้สอนควรติดตาม สังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควรบันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ เรียนของผู้เรียน 3. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผล ควรอภิปราย ผลเกี่ยวกับผลการเล่น และวิธีการหรือพฤติกรรม การเล่นของผู้เรียนที่ได้จากการสังเกตจดบันทึก ไว้ และในการอภิปรายผลควรให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ การใช้เกมในการสอนโดยทั่ว ๆ ไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ 2) เรียนรู้เนื้อหาสาระจากเกม 3) เรียนรู้ความเป็นจริงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นการอภิปรายควรมุ่งประเด็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการสอน

13 ข้อดีและข้อจำกัด ข้อดี 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง 2. ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและเกิด การเรียนรู้จากการเล่น ข้อจำกัด 1. เป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนต้องมีทักษะใน การนำการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ จึงจะ สามารถช่วยให้ผู้เรียนประมวลและสรุปการ เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์

14 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การสอน แบบสืบสวน สอบสวน. วัตถุประสงค์ของการสอบแบบสืบสวน สอบสวน 1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบสวน สอบสวนความรู้หรือข้อเท็จจริงด้วย ตนเอง 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google