งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. การนำเสนอข้อมูลด้วย วาจา ๒. การนำเสนอข้อมูลด้วย ลายลักษณ์อักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. การนำเสนอข้อมูลด้วย วาจา ๒. การนำเสนอข้อมูลด้วย ลายลักษณ์อักษร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. การนำเสนอข้อมูลด้วย วาจา ๒. การนำเสนอข้อมูลด้วย ลายลักษณ์อักษร

2 การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ใช้อวัจนภาษา ใช้ถ้อยคำที่เป็นรูปธรรม ใช้หลักฐานอ้างอิง จัดลำดับความให้เหมาะสม ใช้สื่อประกอบ การบรรยาย

3 การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล เน้นการแสดงความ คิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำ ข้อมูลมาพิจารณา ตัดสินใจเป็นข้อสรุป การอภิปราย

4 การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล เป็นการพูดประการแสดง ให้ดู การสาธิต

5 การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. บันทึกราชการ - บันทึกย่อเรื่อง : บันทึกเฉพาะ ประเด็นสำคัญ แต่ให้เข้าใจเรื่อง เพียงพอที่จะสั่งงานได้โดยไม่ ผิดพลาด การเขียนบันทึก

6 การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. บันทึกราชการ - บันทึกรายงาน : การรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่ ปฏิบัติหรือประสบพบเห็น หรือ สำรวจสืบสวนเกี่ยวกับราชการ การเขียนบันทึก

7 การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. บันทึกราชการ - บันทึกความเห็น : เขียน แสดงความรู้สึกนึกคิดของตน เกี่ยวกับเรื่องที่บันทึกว่า อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทำไม อย่างไร เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาสั่ง การ การเขียนบันทึก

8 การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. บันทึกราชการ - บันทึกสั่งการ : ข้อความที่ ผู้บังคับบัญชาเขียนสั่งการไปยัง ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง การเขียนบันทึก

9 การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. บันทึกราชการ - บันทึกติดต่อ : ข้อความที่ใช้ ติดต่อกันภายในระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัด เดียวกัน การเขียนบันทึก

10 การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. บันทึกราชการ - บันทึกรายงานการประชุม : บันทึกรายละเอียดการแสดงความ คิดเห็น ข้อตกลงที่เกิดจากการ ประชุม การเขียนบันทึก

11 การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๒. บันทึกทางธุรกิจ - บันทึกติดต่อสื่อสารกันใน หน่วยงานทางธุรกิจ มีจุดประสงค์ เดียวกับบันทึกราชการ ต่างกันที่ รูปแบบไม่มีการกำหนดแน่ชัดขึ้นอยู่ กับการออกแบบของหน่วยงาน การเขียนบันทึก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล ๑. การนำเสนอข้อมูลด้วย วาจา ๒. การนำเสนอข้อมูลด้วย ลายลักษณ์อักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google