งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
๑ การนำเสนอข้อมูลด้วย วาจา ๒ การนำเสนอข้อมูลด้วย ลายลักษณ์อักษร

2 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา การบรรยาย ใช้อวัจนภาษา ใช้ถ้อยคำที่เป็นรูปธรรม ใช้หลักฐานอ้างอิง จัดลำดับความให้เหมาะสม ใช้สื่อประกอบ

3 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา การอภิปราย เน้นการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาตัดสินใจเป็นข้อสรุป

4 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา การสาธิต เป็นการพูดประการแสดงให้ดู

5 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนบันทึก ๑. บันทึกราชการ - บันทึกย่อเรื่อง : บันทึกเฉพาะประเด็นสำคัญ แต่ให้เข้าใจเรื่องเพียงพอที่จะสั่งงานได้โดยไม่ผิดพลาด

6 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนบันทึก ๑. บันทึกราชการ - บันทึกรายงาน : การรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่ปฏิบัติหรือประสบพบเห็น หรือสำรวจสืบสวนเกี่ยวกับราชการ

7 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนบันทึก ๑. บันทึกราชการ - บันทึกความเห็น : เขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องที่บันทึกว่า อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทำไม อย่างไร เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาสั่งการ

8 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนบันทึก ๑. บันทึกราชการ - บันทึกสั่งการ : ข้อความที่ผู้บังคับบัญชาเขียนสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

9 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนบันทึก ๑. บันทึกราชการ - บันทึกติดต่อ : ข้อความที่ใช้ติดต่อกันภายในระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดียวกัน

10 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนบันทึก ๑. บันทึกราชการ - บันทึกรายงานการประชุม : บันทึกรายละเอียดการแสดงความคิดเห็น ข้อตกลงที่เกิดจากการประชุม

11 หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนบันทึก ๒. บันทึกทางธุรกิจ - บันทึกติดต่อสื่อสารกันในหน่วยงานทางธุรกิจ มีจุดประสงค์เดียวกับบันทึกราชการ ต่างกันที่รูปแบบไม่มีการกำหนดแน่ชัดขึ้นอยู่กับการออกแบบของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๓ การนำเสนอข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google