งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความมุ่งหมายของการสอบแบบสืบสวน สอบสวน  1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบสวนสอบสวนความรู้ หรือข้อเท็จจริงด้วยตนเอง  2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความมุ่งหมายของการสอบแบบสืบสวน สอบสวน  1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบสวนสอบสวนความรู้ หรือข้อเท็จจริงด้วยตนเอง  2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความมุ่งหมายของการสอบแบบสืบสวน สอบสวน  1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบสวนสอบสวนความรู้ หรือข้อเท็จจริงด้วยตนเอง  2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล  3. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

3 ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบสืบสวน สอบสวน  ขั้นที่ 1 การสังเกต (Observation) หลังจาก กำหนดประเด็นปัญหา ให้นักเรียนสังเกต สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหา พยายามนำ ความคิดรวบยอดเดิมมาแก้ปัญหาโดยคิดหาเหตุผล จัดลำดับความคิดในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับสภาพการณ์อันเป็นปัญหานั้น  ขั้นที่ 2 การอธิบาย (Explanation) นักเรียน จัดระบบความคิด ตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายความคิด รูปแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา ทบทวนความคิด และ ทำความเข้าใจปัญหานั้นๆให้ชัดเจน  ขั้นที่ 3 การทำนาย (Prediction) เมื่ออธิบาย ความคิดรูปแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหาแล้วให้ นักเรียนทำนายหรือพยากรณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกว่าเมื่อเกิดแล้วผลเป็นอย่างไรและแก้ไขอย่างไร  ขั้นที่ 4 การนำไปใช้และสร้างสรรค์ (Control and Creativity) นักเรียนสามารถนำเหตุผลและ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาไปใช้ประโยชน์ให้ กว้างไกลในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีความคิด สร้างสรรค์นำไปใช้ในสภาพการณ์อื่นๆ

4 ข้อดีของวิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวน  1. นักเรียนสามารถใช้ความคิด สติปัญญาและ ประสบการณ์เดิมของตนเองอย่างมีอิสระ  2. ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มี เหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่ตรวจสอบ  3. นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น กล้าแสดงความ คิดเห็น

5 ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวน  1. ครูมีบทบาทสำคัญในการสอนแบบสืบสวน สอบสวน เนื่องจากครูต้องป้อนคำถามให้กับ นักเรียนเพื่อนำไปสู่การคิดค้นคว้า  2. ครูต้องให้โอกาสนักเรียนทั้งห้องในการ อภิปราย วางแผน และกำหนดวิธีการแก้ปัญหา เอง  3. ปัญหาที่กำหนดเพื่อสืบสวนสอบสวนไม่ควร ยากเกินความสามารถของนักเรียน

6

7 วิธีการสอนโดยใช้เกม (Game)  กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกม ตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการ เล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อ สรุปการเรียนรู้ ( ทิศนา แขมมณี, 2543)

8 วัตถุประสงค์  1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่าง สนุกสนานและท้าทายความสามารถ  2. ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง  3. เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง

9 ขั้นตอนการสอน  1. ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น เกม เกมที่ได้รับการออกแบบให้เป็นเกมการศึกษาโดยตรงมีอยู่ ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 1) เกมแบบไม่มีการแข่งขัน 2) เกมแบบแข่งขัน 3) เกมจำลองสถานการณ์ การเลือกเกมเพื่อนำมาใช้สอนทำได้ หลายวิธีผู้สอนอาจเป็นผู้สร้างเกมขึ้น หรืออาจนำเกมที่มีผู้สร้าง ขึ้นแล้วมาปรับดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และควร ชี้แจงกติกาการเล่นเกมให้เข้าใจ  2. ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา ผู้สอนควรติดตามสังเกต พฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควรบันทึกข้อมูลที่ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน  3. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผล ควรอภิปรายผลเกี่ยวกับผล การเล่น และวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนที่ได้จากการ สังเกตจดบันทึกไว้ และในการอภิปรายผลควรให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ การใช้เกมในการสอนโดยทั่ว ๆ ไป มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ 2) เรียนรู้เนื้อหาสาระจากเกม 3) เรียนรู้ความเป็นจริงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นการอภิปราย ควรมุ่งประเด็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอน

10 ข้อดีและ ข้อจำกัด ข้อดี  1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง  2. ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ จากการเล่น ข้อจำกัด  1. เป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนต้องมีทักษะในการนำการ อภิปรายที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถช่วยให้ ผู้เรียนประมวลและสรุปการเรียนรู้ได้ตาม วัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt ความมุ่งหมายของการสอบแบบสืบสวน สอบสวน  1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบสวนสอบสวนความรู้ หรือข้อเท็จจริงด้วยตนเอง  2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google