งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป. ทส.PT, วศ. บ IE, ป. บัณฑิต TM, วศม.Safety Eng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป. ทส.PT, วศ. บ IE, ป. บัณฑิต TM, วศม.Safety Eng."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sunetr_m@hotmail.com ป. ทส.PT, วศ. บ IE, ป. บัณฑิต TM, วศม.Safety Eng

2 Course Outlines ความสำคัญของวิศวกรรมความ ปลอดภัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัย ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย การสอบสวน วิเคราะห์และการ รายงานอุบัติเหตุ การประเมินผลทางสถิติของ อุบัติเหตุ การตรวจสอบระบบความปลอดภัย การชี้บ่งอันตรายและประเมินความ เสี่ยง ความสำคัญของวิศวกรรมความ ปลอดภัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัย ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย การสอบสวน วิเคราะห์และการ รายงานอุบัติเหตุ การประเมินผลทางสถิติของ อุบัติเหตุ การตรวจสอบระบบความปลอดภัย การชี้บ่งอันตรายและประเมินความ เสี่ยง

3 Course Outlines การออกแบบและวางผังโรงงาน เพื่อความปลอดภัย พิษวิทยาในงานอุตสาหกรรม อันตรายจากสารเคมีและแนว ป้องกัน ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร อันตรายจากไฟฟ้าแล้วแนวการ ป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัย การออกแบบและวางผังโรงงาน เพื่อความปลอดภัย พิษวิทยาในงานอุตสาหกรรม อันตรายจากสารเคมีและแนว ป้องกัน ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร อันตรายจากไฟฟ้าแล้วแนวการ ป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัย

4

5 กองตรวจความปลอดภัย www.oshthai.org สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย www2.diw.go.th/safety/index.asp www.jorpor.com

6 เอกสารประกอบการสอน และสื่อ Powerpoint

7 ความสำคัญของวิศวกรรมความ ปลอดภัย - งานสร้างและปรับปรุงระบบ ป้องกันอัคคีภัย - งานตรวจสอบความปลอดภัย - งานฝึกอบรมความปลอดภัย - งานสืบสวนหาปัจจัยของอุบัติเหตุ Safety &Sale man

8

9

10 แผนผังแสดงระดับชั้นของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ประมวล กฎหมาย พระราช บัญญัติ พระราช กำหนด ประกาศพระบรมราชโองการ ให้ใช้บังคับดังเช่น พระราชบัญญัติ พระราช กฤษฎีกา กฎกระทรวง เทศบัญญัติข้อบัญญัติจังหวัดข้อบังคับสุขาภิบาล กฎหมายแม่บท ซึ่งมีศักดิ์ สูงสุด กฎหมายที่รัฐธรรมนูญ ให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก กฎหมายที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ออก กฎหมายที่องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจออก

11

12 สถิติความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จำแนกตามการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ พ. ศ. 2554 แรงงานนอกระบบในไทยมีมากถึง 24.6 ล้านคน

13 สถิติความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จำแนกตามปัญหาที่เกิดจากการทำงาน ( ด้านการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความไม่ปลอดภัย ) พ. ศ.2554

14 เปรียบเทียบร้อยละของแรงงานในและนอก ระบบ พ. ศ. 2549-2554

15 สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจากกองทุนทดแทน กระทรวง แรงงาน – สถิติ 2443-2552 อันตรายจากการทำงาน ของลูกจ้างลดลง ปี 2551 เฉลี่ย เกิดเกิดอุบัติเหตุทั้งปี 6.08 ต่อ 1000 คน ปี 2552 เฉลี่ย เกิดเกิดอุบัติเหตุทั้งปี 5.39 ลดลง 11.35 % - ค่ายังสูงมาก ปี 2552 เกิด 149,436 ราย จ่ายค่า ทดแทน 1,569 ล. บาท อันตรายที่เกิด 3 อันดับ คือ การผลิตผลิตภันณ์โลหะ การค้า งาน ก่อสร้าง ตามลำดับ ประมาณ ตาย 1 คน ทุก 2 วัน โอ้โห

16 สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจากกองทุนทดแทน กระทรวงแรงงาน รัฐกระตุ้นให้มีการอบรม และบังคับกฎหมาย ( พรบ. คุ้มครอง แรงงานปี 2541) ให้มีผลบังคับใช้มากขึ้น เมื่อ ปี 2552 ดำเนินคดี 571 คดี เปรียบเทียบปรับ 8.3 ล. บาท หากสถานประกอบกิจการใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตาม กฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปัจจุบัน สภาพการแข่งขันทางการค้าสูง ต้องรักษา ภาพพจน์ของสถานประกอบการณ์ โรงงานแห่งหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุ ไม่ยอมรายงาน แต่ให้ลูกจ้างเบิกประกันสังคมแทน หรือ เจ้าของจ่าย เอง ทำให้ประกันสังคมรับบทหนัก อีกอย่าง เกิดอุบัติเหตุ ถ้าเล็กน้อย หัวหน้าไม่ ยอมรายงาน เพราะต้องรับผิดชอบด้วย ตามนโยบาย เรื่องความปลอดภัย ในการแข่งขัน ลออุบัติเหตุให้ เป็นศูนย์ ปัจจุบัน สภาพการแข่งขันทางการค้าสูง ต้องรักษา ภาพพจน์ของสถานประกอบการณ์ โรงงานแห่งหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุ ไม่ยอมรายงาน แต่ให้ลูกจ้างเบิกประกันสังคมแทน หรือ เจ้าของจ่าย เอง ทำให้ประกันสังคมรับบทหนัก อีกอย่าง เกิดอุบัติเหตุ ถ้าเล็กน้อย หัวหน้าไม่ ยอมรายงาน เพราะต้องรับผิดชอบด้วย ตามนโยบาย เรื่องความปลอดภัย ในการแข่งขัน ลออุบัติเหตุให้ เป็นศูนย์

17

18


ดาวน์โหลด ppt ป. ทส.PT, วศ. บ IE, ป. บัณฑิต TM, วศม.Safety Eng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google