งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการดำเนินงานการตั้งครรภ์หญิง วัยรุ่น o ๑. มาตรการด้านบริหารจัดการ การประชุมพิจารณา กรอบแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด และ มาตรฐานการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการดำเนินงานการตั้งครรภ์หญิง วัยรุ่น o ๑. มาตรการด้านบริหารจัดการ การประชุมพิจารณา กรอบแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด และ มาตรฐานการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ด้านการดำเนินงานการตั้งครรภ์หญิง วัยรุ่น o ๑. มาตรการด้านบริหารจัดการ การประชุมพิจารณา กรอบแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด และ มาตรฐานการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญ พันธุ์ และ การดำเนินงานคลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น ศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพและความต้องการระบบริ การสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น o ๒. มาตรการด้านโรงเรียน การดำเนินงานนำร่อง One Hospital One School การ การพัฒนาศูนย์ เป็นมิตรกับวัยรุ่นในโรงเรียน การพัฒนาแกนนำ ประจำห้องเรียน โครงการพิเศษ ผู้ว่าพบนักเรียน หน้าเสาธง o ๓. มาตรการในโรงพยาบาล การพัฒนาคลินิกเป็น มิตรกับวัยรุ่น และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัย Teen “Love young Club คลับวัยรุ่น ” ที่สมาคมนักเรียน เก่าพัทลุง o ๔. มาตรการในชุมชนและครอบครัว พัฒนา ศักยภาพเครือข่ายวิทยากรระดับอำเภอหลักสูตร วัยรุ่น และหลักสูตรพ่อแม่ เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน การอบรมอย่างมีคุณภาพ 2

3 ด้านการควบคุมการ บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง มาตรการดำเนินงาน ๑. อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านค้า ๒. อบรม อสม. ทุกสถานบริการ ๓. ประชุมคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๔. ประชุมคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๕. ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ๖. ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าว ประชาสัมพันธ์ ๗. ดำเนินกิจกรรมในและรอบ สถานศึกษา

4 ด้านการควบคุมการ บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง มาตรการดำเนินงาน ๑. อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านค้า ๒. อบรม อสม. ทุกสถานบริการ จำนวน ๑๓๘ คน ๓. ประชุมคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๔ ครั้ง / ปี ๔. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ๒ ครั้ง / ปี

5 ด้านการควบคุมการ บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5 มาตรการดำเนินงาน ( ต่อ ) ๕. ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ตรวจ เตือน เฝ้าระวังฯ ระดับจังหวัด จำนวน ๑๐ ครั้ง / ปี ประกอบด้วย เทศกาลปีใหม่ วันพระใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ งานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ๖. ประชาสัมพันธ์พิษภัย กฎหมาย ผ่านประชาสัมพันธ์ ๗. ดำเนินกิจกรรมทั้งในและรอบ สถานศึกษาปฎิบัติ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม เครื่องดื่ม


ดาวน์โหลด ppt ด้านการดำเนินงานการตั้งครรภ์หญิง วัยรุ่น o ๑. มาตรการด้านบริหารจัดการ การประชุมพิจารณา กรอบแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด และ มาตรฐานการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google