งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.3 : ความก้าวหน้าการ ดำเนินการจัดซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.3 : ความก้าวหน้าการ ดำเนินการจัดซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.3 : ความก้าวหน้าการ ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง การโอนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ วั

2 รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ วาระที่ 3.3 1) เงินกันเหลื่อมปี ) งบประมาณตาม พ. ร. บ. ปีงบประมาณ พ. ศ.2558 หัวข้อ สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2558

3 สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน เงินกันเหลื่อมปี 2557 ข้อมูล ผลเบิกจ่าย วันศุกร์ 28 พฤศจิกายน 2557 ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปี พ. ศ ( ระดับ สชป. ) จากระบบ online หน่วยงานฯ ระดับโครงการ ได้รับการโอนจัดสรร ( บาท ) ผลการเบิกจ่าย ( บาท ) เบิกจ่าย ร้อยละ รายงาน เบิกจ่าย ล่าสุด รวมจ้างเหมาทำเองรวมจ้างเหมาทำเอง ชป. อุตรดิตถ์ 4, /12/2557 ชป. พิษณุโลก 65,711,8215,899,22159,812,6001,906,1011,888,96017, /12/2557 ชป. นครสวรรค์ 7,767, /12/2557 พลายชุมพล 4,840, /12/2557 ยมน่าน 10,589,8806,377,8284,212,0523,155, /12/2557 รวม 88,913,61724,888,96564,024,6525,061,2071,888,9603,172,

4 สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน เงินกันเหลื่อมปี 2557 ข้อมูล ผลเบิกจ่าย วันศุกร์ 28 พฤศจิกายน 2557 ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปี พ. ศ ( ระดับ สชป. ) จากระบบ online ที่โครงการฯชื่องาน / ประมาณการ 9 รวม 1 ชป. อุตรดิตถ์ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์และระบบท่อส่งน้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ชป. พิษณุโลก (1.5) ปรับปรุงที่ทำการโครงการ โครงการชลประทาน พิษณุโลก 3 ชป. พิษณุโลก (21) แก้มลิงบึงตะเคร็งพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด พิษณุโลก 4 ชป. พิษณุโลก (22) แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด พิษณุโลก 5 ชป. พิษณุโลก แก้มลิงบ้านลาดบัวขาวจังหวัดพิษณุโลก 6 ชป. นครสวรรค์ ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองบอนจังหวัดนครสวรรค์ 7 พลายชุมพล (1.48) ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสาย ใหญ่ กม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ 8 ยมน่านขุดลอกคลองน้ำไหล จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 ยมน่าน (35) ระบบระบายน้ำคลองเมม - คลองบางแก้ว จังหวัด พิษณุโลก ผลการเบิกจ่าย ( บาท ) ร้อยละทั้งโครงการผล งาน รวมจ้างเหมาทำเองแผน เดือน กันยาย น ผลแผน เดือน กันยาย น % ,061,2 07 1,888,9 60 3,172, ,888, , ,155,

5 เป้าหมาย ต. ค.57 พ. ย.57 ธ. ค.57 ม. ค. 58 ก. พ. 58 มี. ค. 58 เม. ย. 58 พ. ค. 58 มิ. ย. 58 ก. ค. 58 ส. ค. 58 ก. ย กรมฯ 9.00%18.00%29.00%38.00%47.00%55.00%61.00%67.00%74.00%78.00%82.00%87.00 % - สชป %13.39%32.93%47.20%61.07%73.71%84.09%91.32% 94.04% 95.42% 96.09%100% - ผลเบิกจ่าย 0.00% 14.04% (11.16) (10.49)(18.96)(25.08)(36.23)(44.02)(60.59)(68.75)(71.40)(79.75)(82.52) เป้าหมาย และ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ ข้อมูล ผลเบิกจ่าย วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558

6 ข้อมูล ผลเบิกจ่าย วันศุกร์ 28 พฤศจิกายน 2557 ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ ( ระดับ สชป. ) จากระบบ online หน่วยงานฯ ระดับโครงการได้รับการโอนจัดสรร ( บาท ) ผลการเบิกจ่าย ( บาท ) เบิกจ่าย ร้อยละ รายงาน เบิกจ่าย ล่าสุด รวมจ้างเหมาทำเองรวมจ้างเหมาทำเอง ส่วนกลาง สชป.3 ( ค่าอำนวยการ ) 10,034, , /12/2557 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.3 3,507, /12/2557 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.3 1,060, /12/2557 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 1,945, /12/2557 งานรักษาบริเวณ สชป.3 14,833,0001,070,00013,763, /12/2557 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 62,553,5300 1,581, /12/2557 โครงการชลประทานพิษณุโลก 150,821,030136,971,23013,849,80075,498, /12/2557 โครงการชลประทานพิจิตร 61,220,85736,940,40024,280, /11/2557 โครงการชลประทานนครสวรรค์ 24,171,9001,535,00022,636, /12/2557 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 32,385, , /12/2557 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 19,592,290517,89019,074,400536, /12/2557 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี 30,560, /11/2557 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 38,745,6006,550,00032,195, /11/2557 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 36,238,7005,919,80030,318,900148, /12/2557 โครงการก่อสร้าง 3 25,821, /12/2557 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน 41,911, /12/2557 รวม 555,402,957189,504,320365,898,63778,005,14375,498,3302,506,

7 ผลเบิกจ่าย ต. ค.56 พ. ย.56 ธ. ค.56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค.57 มิ. ย.57 ก. ค.57 ส. ค. 57 ก. ย สชป % % (10.49%)(18.96%)(25.08%)(36.23%)(44.02%)(60.59%) (68.75% ) (71.40%) (79.75% ) (82.52%) - ลำดับ -1 --(3)(4)(7)(4)(6)(6)(10) (15) สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ผลเบิกจ่าย วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ ( ระดับ สชป. ) จากระบบ online

8 ผลเบิกจ่าย ต. ค.57 พ. ย.57 ธ. ค.57 ม. ค. 58 ก. พ. 58 มี. ค. 58 เม. ย. 58 พ. ค.58 มิ. ย.58 ก. ค.58 ส. ค. 58 ก. ย สชป.3 ( ร้อยละ ) ลำดับ 11 สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ ( ระดับ สชป. ) จาก Website กองการเงิน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

9 วาระที่ 3.3 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ. ศ.2558

10


ดาวน์โหลด ppt ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.3 : ความก้าวหน้าการ ดำเนินการจัดซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google