งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

2 แผนการพัฒนา พนักงานส่วนตำบล ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อปท. จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ซึ่งประกาศ ของ ก. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ก. อบต กำหนดไว้ในหมวด 12 การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 และหมวดที่ 14 กิจการอันเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ. ศ.2545

3 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ที่ ข้อ 269, 270,271,272,273, 274 และ 275 ของ ประกาศ ก. อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และ จัดส่งให้ ก. อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณา เห็นชอบตามข้อ 278 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ที่ ข้อ 269, 270,271,272,273, 274 และ 275 ของ ประกาศ ก. อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และ จัดส่งให้ ก. อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณา เห็นชอบตามข้อ 278 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล

4 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล กำหนดไว้ที่ ข้อ 299, 300,301,302 และ 303 ของ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ. ศ.2545 และจัดส่งให้ ก. ท. จ. สุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบตามข้อ 308 แผนการพัฒนาพนักงาน เทศบาล

5 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน เทศบาล...../ อบต........... ประกอบด้วย 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน เทศบาล...../ อบต........... ประกอบด้วย - นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ - นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ - ปลัดเทศบาลหรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ - ปลัดเทศบาลหรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ - ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วน ราชการอื่น ๆ กรรมการ - ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วน ราชการอื่น ๆ กรรมการ - หัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( สำหรับ เทศบาล ) กรรมการ / เลขานุการ - หัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( สำหรับ เทศบาล ) กรรมการ / เลขานุการ - หัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( สำหรับอบต.) กรรมการ / เลขานุการ - หัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( สำหรับอบต.) กรรมการ / เลขานุการ -( โครงสร้างตาม ข้อ 300 ของประกาศของ ก. เทศบาล ของ ข้อ 270 ของประกาศ ก. อบต.) -( โครงสร้างตาม ข้อ 300 ของประกาศของ ก. เทศบาล ของ ข้อ 270 ของประกาศ ก. อบต.) ขั้นตอนการจัดทำ แผนพัฒนา

6 องค์ประกอบของแผนพัฒนาของทั้งเทศบาล ( ข้อ 301) และ อบต. ( ข้อ 271) 2. องค์ประกอบของแผนพัฒนาของทั้ง เทศบาล ( ข้อ 301) และ อบต. ( ข้อ 271) มี องค์ประกอบเหมือนกัน คือ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 3. หลักสูตรการพัฒนา 4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลา ดำเนินการพัฒนา 5. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 6. การติดตามและประเมินผล * หมายเหตุ แผนพัฒนาบุคลากร ต้องสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ พนักงานส่วนท้องถิ่น แผนพนักงานจ้าง 4 ปี และรูปแบบระยะแผนพัฒนา บุคลากรเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google