งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

2 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อปท.จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ซึ่งประกาศของ ก.จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ก.อบต กำหนดไว้ในหมวด 12 การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 และหมวดที่ 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545

3 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ที่ ข้อ 269, 270,271,272,273, 274 และ 275 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม และจัดส่งให้ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบตามข้อ 278

4 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล กำหนดไว้ที่ ข้อ 299, 300,301,302 และ 303 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และจัดส่งให้ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบตามข้อ 308

5 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา
1.จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล...../อบต ประกอบด้วย - นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ - ปลัดเทศบาลหรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ - ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ กรรมการ - หัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (สำหรับเทศบาล) กรรมการ/เลขานุการ - หัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (สำหรับอบต.) กรรมการ/เลขานุการ -(โครงสร้างตาม ข้อ 300 ของประกาศของ ก.เทศบาล ของข้อ 270 ของประกาศ ก.อบต.)

6 องค์ประกอบของแผนพัฒนาของทั้งเทศบาล (ข้อ 301) และ อบต. (ข้อ 271)
2. องค์ประกอบของแผนพัฒนาของทั้งเทศบาล (ข้อ 301) และ อบต. (ข้อ 271) มีองค์ประกอบเหมือนกัน คือ 1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 3.หลักสูตรการพัฒนา 4.วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 5.งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 6.การติดตามและประเมินผล *หมายเหตุ แผนพัฒนาบุคลากร ต้องสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แผนพนักงานจ้าง 4 ปี และรูปแบบระยะแผนพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google