งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา นวัตกรรมผ้ายืดมหัศจรรย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา นวัตกรรมผ้ายืดมหัศจรรย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา นวัตกรรมผ้ายืดมหัศจรรย์

2 สรุปผลงานโดยย่อ ผู้ป่วยอุบัติเหตุในเขต อ. บ้านเขว้า เพิ่มจำนวน มากขึ้น การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิด เหตุผ้ายืด มหัศจรรย์ สามารถบรรเทาอาการปวด และลด ภาวะแทรกซ้อน

3 เป้าหมาย เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถให้การ ปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสะโพกและ กระดูกเชิงกรานหัก ณ. ที่เกิดเหตุ รวมทั้ง ผู้ป่วย ที่จะ Refer ได้รับการเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกวิธี สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

4 ปัญหาและสาเหตุโดย ย่อ ปัจจุบันงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านเขว้า มี ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินมารับบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง รวมทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บที่กระดูกทั้งจากการเกิด อุบัติเหตุทั่วไป และอุบัติเหตุจราจร อีกทั้งทาง โรงพยาบาลได้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งต้อง ออกไปรับ ผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุ การปฐมพยาบาล ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักขั้นต้นจึงมีความสำคัญ เพราะ หากมีการปฐมพยาบาลที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ผู้ป่วยมี ภาวะ การบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จึงได้คิดค้นนวัตกรรมสำหรับ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกข้อ สะโพก และ กระดูกเชิงกรานหักขึ้นเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วย เพื่อลดการบาดเจ็บไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ลดการเสียเลือด จากกระดูกหัก ลดการเจ็บปวด และมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยไม่เกิด ผลกระทบข้างเคียงต่อผู้ป่วย

5 กิจกรรมการพัฒนา 1. เก็บรวบรวมปัญหาการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน 2. นำปัญหาที่ได้นำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 3. สำรวจ หาวัสดุอุปกรณ์ใหม่ที่จะน่ามาใช้เพื่อ ทดแทนอุปกรณ์เดิม 4. นำวัสดุอุปกรณ์ใหม่มาจัดทำต้นแบบ 5. รวบรวมปัญหาจากการทดลองใช้ นำมาปรับปรุง แก้ไข 6. จัดทำอุปกรณ์ใหม่ตามรูปแบบที่ได้รับการแก้ไขให้ มีจำนวนเพียงพอ ต่อการใช้งาน ในหน่วยงาน และ ในรถ Ambulance ( ดังภาพ ) 7. ติดตามประเมินผลการใช้งาน

6

7

8

9 การวัดผลและผลของการ เปลี่ยนแปลง จากสถิติผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อสะโพก เชิงกราน ปี 2556 จำนวน 12 ราย จากการ สัมภาษณ์ผู้ป่วย สามารถลดอาการเจ็บปวดได้ จาก Score pain 10 เต็ม 10 เหลือ 7 เต็ม 10 และลดภาวะแทรกซ้อนพิการ และประหยัด ค่าใช้จ่าย

10 บทเรียนที่ได้รับ จาการเก็บข้อมูลและทบทวนจากการใช้ผ้ารัด มหัศจรรย์ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้พึงพอใจและ ปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว สามารถส่งต่อ อย่าง ปลอดภัย

11 สวัสดีค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา นวัตกรรมผ้ายืดมหัศจรรย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google