งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา นวัตกรรมผ้ายืดมหัศจรรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา นวัตกรรมผ้ายืดมหัศจรรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา นวัตกรรมผ้ายืดมหัศจรรย์
ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา นวัตกรรมผ้ายืดมหัศจรรย์

2 สรุปผลงานโดยย่อ ผู้ป่วยอุบัติเหตุในเขต อ. บ้านเขว้า เพิ่มจำนวนมากขึ้น การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิด เหตุผ้ายืดมหัศจรรย์ สามารถบรรเทาอาการปวด และลดภาวะแทรกซ้อน

3 เป้าหมาย เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสะโพกและกระดูกเชิงกรานหัก ณ.ที่เกิดเหตุ รวมทั้ง ผู้ป่วยที่จะ Refer ได้รับการเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกวิธี สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

4 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
ปัจจุบันงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านเขว้า มีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินมารับบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บที่กระดูกทั้งจากการเกิดอุบัติเหตุทั่วไป และอุบัติเหตุจราจร อีกทั้งทางโรงพยาบาลได้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งต้องออกไปรับ ผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักขั้นต้นจึงมีความสำคัญ เพราะหากมีการปฐมพยาบาลที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ผู้ป่วยมีภาวะ การบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จึงได้คิดค้นนวัตกรรมสำหรับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกข้อ สะโพก และกระดูกเชิงกรานหักขึ้นเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วย เพื่อลดการบาดเจ็บไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ลดการเสียเลือดจากกระดูกหัก ลดการเจ็บปวด และมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยไม่เกิดผลกระทบข้างเคียงต่อผู้ป่วย

5 กิจกรรมการพัฒนา 1. เก็บรวบรวมปัญหาการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 2. นำปัญหาที่ได้นำมาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 3. สำรวจ หาวัสดุอุปกรณ์ใหม่ที่จะน่ามาใช้เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม 4. นำวัสดุอุปกรณ์ใหม่มาจัดทำต้นแบบ 5. รวบรวมปัญหาจากการทดลองใช้ นำมาปรับปรุงแก้ไข 6. จัดทำอุปกรณ์ใหม่ตามรูปแบบที่ได้รับการแก้ไขให้มีจำนวนเพียงพอ ต่อการใช้งาน ในหน่วยงาน และในรถ Ambulance (ดังภาพ) 7.ติดตามประเมินผลการใช้งาน

6

7

8

9 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
จากสถิติผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อสะโพก เชิงกราน ปี 2556 จำนวน 12 ราย จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย สามารถลดอาการเจ็บปวดได้จาก Score pain 10 เต็ม 10 เหลือ 7เต็ม 10 และลดภาวะแทรกซ้อนพิการ และประหยัดค่าใช้จ่าย

10 บทเรียนที่ได้รับ จาการเก็บข้อมูลและทบทวนจากการใช้ผ้ารัดมหัศจรรย์ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้พึงพอใจและปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว สามารถส่งต่อ อย่างปลอดภัย

11 สวัสดีค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา นวัตกรรมผ้ายืดมหัศจรรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google