งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

2 ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ 2  ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศ เพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ  พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่าง เป็นสากล  ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคล ทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ  ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน มลภาวะ และ เทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง  ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้าน อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ หน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3 3 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I)แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ระบบที่มีอยู่เดิมระบบที่มีอยู่เดิม ซ่อม บำรุง พัฒนา ใหม่ พื้นที่ดำเนินการ ( ระบบกลาง / ระบบเฉพาะ หน่วย / ระบบในพื้นที่ ) พื้นที่ดำเนินการ แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ติดตามและ ประเมินผล พัฒนา เพิ่ม หากไม่มี

4 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร Water Budgeting, BI, DSS ศูนย์ฯ ข้อเสนอแนะ, BI, DSS, บริหารสถานการณ์ ศูนย์ฯ แผนระดับลุ่มน้ำ-ลุ่มน้ำย่อย ระบบ จัดการงบประมาณ(KBMS) ศูนย์ฯ สงป. แผนการเพาะปลูก พลังงาน รักษานิเวศ ชป. กฟผ. ปม. แจ้งเตือน ศภช. อต. ปภ.แผนพัฒนาตามภารกิจ ซ่อมบำรุง ชป. ทน. คค. อุปโภค-บริโภค- อุตสาหกรรม กปภ. กปน. อก. อพยพ อปท.อนุรักษ์ ซ่อมบำรุงปภ. อปท. วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ จำลองน้ำท่า ศูนย์ฯ ชป. กฟผ ความเสี่ยง จำลอง เหตุการณ์ จำลอง ทางเลือก ศูนย์ฯประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มใน อนาคต ศูนย์ฯ คาดการณ์ฝนราย ฤดูกาล อต. พยากรณ์ฝน พยากรณ์น้ำท่วม อต. ชป. สสนก. ดัชนีชี้วัดเชิงระบบ และเชิงพื้นที่สศช. สสช. - - - ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง สมดุลน้ำ รายงานรายสัปดาห์- เดือน ศูนย์ฯ สมดุลน้ำ เกณฑ์ ระบบรายงาน (Real-time) ศูนย์ฯบริหารโครงการแบบรวมศูนย์ศูนย์ฯ คุณภาพน้ำ รายงานสถานการณ์ คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คุณภาพน้ำ ระบบรายงาน (Real-time) คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คค. อก. วิเคราะห์เชิงระบบและเชิงพื้นที่ สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหา สสช. รายงานสถานการณ์ กทม. ข้อมูลภัยจากพื้นที่ ปภ. กทม.สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหาอปท. โครง สร้าง พื้นฐา น Data Exchange + Clearing House + วิเคราะห์ เบื้องต้น + ให้บริการ ศูนย์ฯมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ สังคม ดัชนี ผังเมือง สศช. สงป. วสท. อาษา วช. สกว. สคก. สสช. ยผ. ศูนย์ข้อมูลกลาง +ศูนย์วิจัยฯ + ICT ข้อมูล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + Data Exchange ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการตามภารกิจ + ICT ข้อมูล + ระบบแสดงผล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + ระบบบริหารน้ำของเมือง ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่น + ICT กรอบการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

5 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ 5

6 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ คาดการณ์ฝนราย ฤดูกาล พยากรณ์ฝน ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น ระบบที่มีอยู่เดิม D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

7 แผนงานซ่อมบำรุง ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 7 1 2 3 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น D C N I 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

8 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ คาดการณ์ฝนราย ฤดูกาล พยากรณ์ฝน 83.2 ล้านบาท ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น แผนงานพัฒนาเพิ่ม / พัฒนาใหม่ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

9 9 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนง าน โครงการ 2558 255 9 256 0 รวม ( ล้านบาท ) N C N และ C 1. โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์ อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ( ระยะ ที่ 1) 83.2 D I รวมงบประมาณ 83.2

10 10 แผนการดำเนินงาน โครงการ 255825592560 1. โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วย คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ( ระยะที่ 1)


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google