งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ จัดทำโดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 2

3 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ งบประมาณ
แผนพัฒนาระบบฯ (N/C/D/I) พื้นที่ดำเนินการ (ระบบกลาง/ระบบเฉพาะหน่วย/ระบบในพื้นที่) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ หากไม่มี ระบบที่มีอยู่เดิม ซ่อมบำรุง พัฒนาเพิ่ม พัฒนาใหม่ แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ติดตามและประเมินผล

4 กรอบการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
N C D ปกติ วิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง บริหารจัดการ Water Budgeting, BI, DSS ศูนย์ฯ ข้อเสนอแนะ, BI, DSS, บริหารสถานการณ์ แผนระดับลุ่มน้ำ-ลุ่มน้ำย่อย ระบบจัดการงบประมาณ(KBMS) สงป. แผนการเพาะปลูก พลังงาน รักษานิเวศ ชป. กฟผ. ปม. แจ้งเตือน ศภช. อต. ปภ. แผนพัฒนาตามภารกิจ ซ่อมบำรุง ชป. ทน. คค. อุปโภค-บริโภค-อุตสาหกรรม กปภ. กปน. อก. อพยพ อปท. อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง ปภ. อปท. วิเคราะห์และคาดการณ์ จำลองน้ำท่า ศูนย์ฯ ชป. กฟผ ความเสี่ยง จำลองเหตุการณ์ จำลองทางเลือก ประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มในอนาคต คาดการณ์ฝนรายฤดูกาล อต. พยากรณ์ฝน พยากรณ์น้ำท่วม ชป. สสนก. ดัชนีชี้วัดเชิงระบบ และเชิงพื้นที่ สศช. สสช. -  - ติดตาม และ เฝ้าระวัง สมดุลน้ำ รายงานรายสัปดาห์-เดือน สมดุลน้ำ เกณฑ์ ระบบรายงาน (Real-time) บริหารโครงการแบบรวมศูนย์ คุณภาพน้ำ รายงานสถานการณ์ คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คุณภาพน้ำ ระบบรายงาน (Real-time) คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คค. อก. วิเคราะห์เชิงระบบและเชิงพื้นที่ สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหา สสช. รายงานสถานการณ์ กทม. ข้อมูลภัยจากพื้นที่ ปภ. กทม. สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหา โครงสร้างพื้นฐาน Data Exchange + Clearing House + วิเคราะห์เบื้องต้น + ให้บริการ มาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ สังคม ดัชนี ผังเมือง สศช. สงป. วสท. อาษา วช. สกว. สคก. สสช. ยผ. ศูนย์ข้อมูลกลาง +ศูนย์วิจัยฯ + ICT ข้อมูล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + Data Exchange ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการตามภารกิจ + ICT ข้อมูล + ระบบแสดงผล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + ระบบบริหารน้ำของเมือง ศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่น + ICT 1 2 3 1 2 3 1 2 3 I 1 2 3 ระบบกลาง 1 ระบบเฉพาะหน่วย 2 ระบบในพื้นที่ 3

5 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
5

6 พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง วิเคราะห์และคาดการณ์
ระบบที่มีอยู่เดิม N C D ปกติ วิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง บริหารจัดการ วิเคราะห์และคาดการณ์ คาดการณ์ฝนรายฤดูกาล พยากรณ์ฝน ติดตาม และ เฝ้าระวัง โครงสร้างพื้นฐาน 1 2 3 1 2 3 1 2 3 I 1 2 3 ระบบกลาง 1 ระบบเฉพาะหน่วย 2 ระบบในพื้นที่ 3

7 พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง วิเคราะห์และคาดการณ์
แผนงานซ่อมบำรุง N C D ปกติ วิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง บริหารจัดการ วิเคราะห์และคาดการณ์ ติดตาม และ เฝ้าระวัง โครงสร้างพื้นฐาน 1 2 3 1 2 3 1 2 3 I 1 2 3 ระบบกลาง 1 ระบบเฉพาะหน่วย 2 ระบบในพื้นที่ 3

8 แผนงานพัฒนาเพิ่ม/พัฒนาใหม่
N C D ปกติ วิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง บริหารจัดการ วิเคราะห์และคาดการณ์ คาดการณ์ฝนรายฤดูกาล พยากรณ์ฝน 83.2 ล้านบาท ติดตาม และ เฝ้าระวัง โครงสร้างพื้นฐาน 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 I 1 2 3 ระบบกลาง 1 ระบบเฉพาะหน่วย 2 ระบบในพื้นที่ 3

9 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ
2558 2559 2560 รวม (ล้านบาท) N C N และ C 1. โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1) 83.2 D I รวมงบประมาณ 9

10 แผนการดำเนินงาน โครงการ 2558 2559 2560 10
1. โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1) 10


ดาวน์โหลด ppt ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google