งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สภาพเป็น จริง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  องค์ประกอบ  ผู้สอนและผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สภาพเป็น จริง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  องค์ประกอบ  ผู้สอนและผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สภาพเป็น จริง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  องค์ประกอบ  ผู้สอนและผู้เรียน  การวางแผน  ออกเดินทาง  กระบวนการในการศึกษา  สรุปผลการเรียนรู้ วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)

2 ขั้นตอน วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip) วางแผน เดินทาง ศึกษาในสถานที่ สรุปผลการเรียนรู้ ประเมินผล

3 เทคนิคและข้อเสนอแนะ วางแผน เดินทาง ศึกษาสถานที่เป้าหมาย เดินทางกลับ วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)

4 ข้อดี ได้รับประสบการณ์ตรง ส่งเสริมทรัพยากรท้องถิ่น ฝึกทักษะ เปลี่ยนบรรยากาศ ข้อจำกัด ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง อาจไม่คุ้มค่า วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)

5  ความหมาย กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนแสดงละคร เรื่องราว ตามเนื้อหา  วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนเห็นภาพของเรื่องราวที่ต้องการเรียนรู้ประจักษ์ ด้วยตา จดจำได้นาน วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)

6 องค์ประกอบ ผู้สอนและผู้เรียน บทละคร การแสดง อภิปราย สรุปการเรียนรู้ มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)

7 ขั้นตอน วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) เตรียมบทละคร ศึกษาบท ซ้อมการแสดง เตรียมอุปกรณ์ แสดง / ชม อภิปราย ประเมินผล

8 เทคนิคและข้อเสนอแนะ การแสดงละครแบบเป็นทางการหรือการแสดงนาฏการ การแสดงละครแบบไม่เป็นทางการ การแสดงละครใบ้ การแสดงละครเลียนแบบ การแสดงละครล้อเลียน การแสดงการเชิดหุ่นละคร วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)

9 ข้อดี มีชีวิตชีวา สนุกสนาน ฝึกทักษะ ข้อจำกัด ใช้เวลามาก ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ต้องอาศัยการแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องมาเขียนบท วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)

10 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt  วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สภาพเป็น จริง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  องค์ประกอบ  ผู้สอนและผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google