งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจความปลอดภัย  การตรวจความปลอดภัยเป็นวิธีป้องกันอุบัติเหตุ โดยการเข้าไปตรวจค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุจาก สภาพการทำงานและวิธีการทำงานทีไม่ปลอดภัย แล้วหาวิธีการป้องกันแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจความปลอดภัย  การตรวจความปลอดภัยเป็นวิธีป้องกันอุบัติเหตุ โดยการเข้าไปตรวจค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุจาก สภาพการทำงานและวิธีการทำงานทีไม่ปลอดภัย แล้วหาวิธีการป้องกันแก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจความปลอดภัย  การตรวจความปลอดภัยเป็นวิธีป้องกันอุบัติเหตุ โดยการเข้าไปตรวจค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุจาก สภาพการทำงานและวิธีการทำงานทีไม่ปลอดภัย แล้วหาวิธีการป้องกันแก้ไข วัตถุประสงค์การตรวจความปลอดภัย 1.Uasafe Act การกระทำที่ไม่ปลอดภัย 2.Unsafe Condition สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 3.Loss

2 หลักการตรวจความปลอดภัย 1)รู้อันตราย : สิ่งที่พบเห็นเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 2) ประเมินได้ : ต้องประเมินว่าสิ่งที่เห็นเป็นอันตรายจริงหรือไม่ ต้องแก้ไขหรือไม่ 3) ควบคุมเป็น : เป็นการให้คำแนะนำ แก้ไข บันทึก แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เครื่องจักร,เครื่องมือ,เครื่องป้องกันอันตราย,สภาพการทำงาน

3 การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะทำการตรวจ 1)โอกาสการเกิดอุบัติเหตุอันตราย 2)ระยะเวลาที่พนักงานสัมผัสต่อสิ่งที่อาจเกิดอุบัติเหตุ 3)ความร้ายแรงหรือผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 4)ความยากง่ายในการตรวจหาสาเหตุ 5)เวลาและค่าใช้จ่าย 6)ความผิดพลาดของบุคคล 7)การเห็นคุณค่าหรือประโยชน์

4 แนวคิดในการตรวจการกระทำที่ไม่ปลอดภัย -ความประมาท เลินเล่อของคนงาน -การชอบทำงานที่ชอบความเสี่ยง -การทำงานที่ลัดขั้นตอน -ความเมื่อยล้า ของร่างกาย -ความไม่คุ้นเคยในการปฏิบัติงาน ของพนักงานใหม่ แนวคิดในการตรวจสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย -ระดับของแสงสว่าง เสียง สารเคมี วัตถุไวไฟ -ความไม่ปลอดภัยจากเครื่องจักร -โครงสร้างและอาคาร -ผังโรงงานที่อึดอัด และคับแคบเกินไป

5 แผนการตรวจและแบบตรวจ  การวางแผนการตรวจ - จะตรวจที่ไหน จะตรวจดูอะไร - ตรวจจากการวิเคราะห์อุบัติเหตุทั้งหมดที่มี - จำนวนอุบัติเหตุ,แผนก,ชนิด - สาเหตุของอุบัติเหตุ  ประเภทของการตรวจ 1)การตรวจเป็นระยะ (Periodic Inspection) เครน ลิฟท์ ไฟฟ้า เครื่องดับเพลิง 2) การตรวจที่มิได้กำหนดเวลาแน่นอน (Intermittent Inspection) 3) การตรวจอย่างต่อเนื่อง (Regular Inspection) 4) การตรวจพิเศษ (Special Inspection)

6  วิธีการตรวจความปลอดภัย 1)การสำรวจ: ทำตามแบบตรวจหรืออาจใช้เครื่องมือ บางอย่าง 2)การสุ่มตัวอย่าง: การเลือกสำรวจจุดที่สงสัย เช่น การฟุ้งกระจายของสารเคมี หรือหาประสิทธิภาพเครื่อง ป้องกัน 3) การวิเคราะห์วิจัย: การวิจัยเชิงลึก เช่น เสียงดัง 4) การตรวจเยี่ยม (Safety tour) การตรวจแบบเยี่ยม เยียนหน่วยงานต่างๆ กระตุ้นความร่วมมือและรับทราบ ปัญหาข้อขัดข้อง

7 ใครมีหน้าที่ตรวจความปลอดภัย 1) ผู้บริหารโรงงานหรือผู้บริหารบริษัท 2) ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหัวหน้างาน หัวหน้างานจะตรวจความปลอดภัยใน 3 ลักษณะคือ - การตรวจอย่างต่อเนื่อง - การตรวจทั่วไป - การตรวจเป็นระยะ 3) วิศวกรและงานซ่อมบำรุง 4) พนักงาน 5) คณะกรรมการความปลอดภัย 6) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

8 กระบวนการตรวจ  ขั้นตอนและกระบวนการตรวจอาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละโรงงาน  พนักงานตรวจต้องทราบนโยบาย,กฎหมาย,กฎกระทรวง ต่าง ๆ  ควรตรวจเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุจะเป็นข้อมูลที่ดี  การตรวจควรมี  แบบตรวจ จะระบุหัวข้อที่ต้องการตรวจ โดยแต่ละแห่งก็พัฒนาขึ้นเอง  แบบรายงานการตรวจ เป็นแบบที่ใช้สรุปรายงานในขั้นสุดท้าย(3 ชนิด)  บัตรวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นบัตรรายงานวิเคราะห์งานโดยละเอียด ที่เจาะจง สาเหตุการเกิดได้

9 ขั้นตอนการตรวจ 1) แจ้งหัวหน้าแผนก : เดินตรวจไปพร้อมกัน 2) ดำเนินการตรวจโดยใช้แบบตรวจ เพื่อขอความร่วมมือ,การตรวจพบทำได้ง่ายขึ้น ตรวจตามการ Flow ของวัสดุ ตรวจตามการ Flow ของผลิตภัณฑ์ ตรวจแบบสวน Flow ของวัสดุ 3) การบันทึกสภาพการปฏิบัติงานนั้นทันที (ไม่ควรจำมานั่งเขียน)

10 การจัดทำรายงาน รายงานการตรวจควรมีลักษณะดังนี้ มีรายละเอียดสภาพการปฏิบัติงานจริงที่สมบูรณ์ รายละเอียดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข รายงานการตรวจมี 3 ประเภทคือ 1)รายงานฉุกเฉิน : ต้องมีการสั่งการให้แก้ไขทันที : 2)รายงานปกติ : รายงานการตรวจพบสภาพที่ไม่พึงประสงค์ 3)รายงานเป็นระยะ : สรุปการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัย ผลการดำเนินงานเป็นระยะ (ช่วง ๆ) พร้อมแนบรายงานแบบปกติไว้ด้วย

11 การเสนอแนะ  พนักงานตรวจหากมีข้อเสนอแนะ ควรจัดลำดับไว้ เช่น เร่งด่วน สำคัญมาก เป็นต้น  ข้อเสนอแนะเมื่อได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารก็บรรจุไว้ใน โครงการปรับปรุงโรงงาน  พนักงานตรวจควรเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะอีกทางด้วย  ควรรายงานข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติแล้วให้คณะกรรมการ ความปลอดภัยได้ทราบเป็นระยะ

12 การสอบสวนอุบัติเหตุ  เพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แล้วหาทางป้องกันมิให้อุบัติเหตุทำนองนี้เกิดขึ้นอีก  ค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความผิดพลาด  เป็นการค้นหาข้อเท็จจริง มิใช่หาตัวผู้กระทำผิด โดยอาศัย บรรทัดฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายจัดการต้องทำความเข้าใจ เพราะอาจมีบางคนกลัวถูกลงโทษ  ถ้าพนักงานไม่ให้ความร่วมมือ ความล้มเหลวในการสอบสวนจะเกิด ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ อุบัติเหตุก็ไม่หมดไปได้  วัตถุประสงค์ของการสวบสวนอุบัติเหตุ

13  ลักษณะของอุบัติเหตุที่ควรทำการสอบสวน 1) อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นพิการทุพพลภาพ หรือตาย 2) อุบัติเหตุที่มีการเจ็บเล็กน้อยต้องการเพียงการปฐมพยาบาล เช่น ลื่นหกล้มและหัวเข่าข้างซ้ายแตกต้องห้ามเลือดและทำแผล 3) อุบัติเหตุที่อุปกรณ์เครื่องจักร วัตถุดิบหรือทรัพย์สินเสียหาย เช่น ลื่นล้มชนเก้าอี้ไปกระแทกกระจกแตก 4) อุบัติเหตุที่เกือบจะเกิดการบาดเจ็บ (Near Injury Accident) เช่นลื่นไม่ล้มและไม่มีการบาดเจ็บที่อวัยวะส่วนใดของร่างกาย

14 ขั้นตอนการสอบสวน หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมรับแจ้ง แจ้ง จป. / ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการโรงงาน และคณะกรรมการฯ หัวหน้างานไปยังที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวน หัวหน้างานบันทึกคำสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์ ตรวจสอบความถูกต้องและส่งสำเนา จป. พิจารณา และแจ้งผล

15 เทคนิคในการสอบสวนอุบัติเหตุ เทคนิคทั่วไป 1. ไป : สถานที่เกิดเหตุในทันทีที่ได้รับแจ้ง 2. พูด : สอบถามผู้บาดเจ็บและพยานผู้เห็นเหตุการณ์ 3. ฟัง : ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สนทนาหรือวิจารณ์ 4. ส่งเสริม : ผู้อยู่ในเหตุการณ์ออกความเห็นเสนอแนะ 5. ศึกษา : สาเหตุอุบัติเหตุ 6. ประชุม : ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องกับวิธีการแก้ไขปัญหา 7. เขียน : รายงานอุบัติเหตุ / บันทึกอุบัติเหตุ 8. ติดตามผล : ยืนยันการแก้ไขปัญหา 9. ประชาสัมพันธ์ : เพื่อผลในการป้องกันอุบัติเหตุ

16 เทคนิคในการสอบสวนอุบัติเหตุ เทคนิคในการสัมภาษณ์ 1. ใครคือผู้บาดเจ็บ ( บุคคล ) 2. อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหน ( สถานที่ แผนก ) 3. อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไร ( เวลา ) 4. ทำไม จึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น ( สาเหตุ ) 5. มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ( ลำดับเหตุการณ์ ) 6. จะสามารถป้องกันอุบัติเหตุคล้ายๆ กันมิให้เกิดได้อย่างไร ( วิธีการป้องกัน )

17 ปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุ 1) เวลา : การสอบสวนอุบัติเหตุควรดำเนินการทันทีโดยไม่ชักช้า 2) สถานที่ : ควรตรวจดูสถานที่ประกอบการ สอบสวนปากคำพยาน 3) การจัดอันดับความสำคัญในการสอบสวน : ปัญหาที่พบคือ อุบัติเหตุรายใดจึงจะทำการสอบสวน โดยหลักการแล้ว สอบสวนทุกราย ในทางปฏิบัติขึ้นกับสถานการณ์ของ สถานประกอบการ

18 4) ผู้ทำการสอบสวน : หัวหน้างานควรเป็นผู้สอบสวนอุบัติเหตุนั้น และมีนักวิชาการด้านความปลอดภัยคอยตรวจผลการ สอบสวนเป็นระยะ ในสถานประกอบการที่มีจป. วิชาชีพ ประจำโรงงาน ร่วมกับหัวหน้างาน 5) กระบวนการดำเนินงาน : ฝ่ายจัดการต้องกำหนด หลักการเกี่ยว การสอบสวนอุบัติเหตุให้เป็นรูปธรรม ปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุ

19 การรายงานอุบัติเหตุ -เป็นการรวบรวมข้อมูลการประสบอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ การรายงานจะทำโดยผ่านใบรายงานที่รายละเอียดบ่งชัด -ทราบถึงสาเหตุอุบัติเหตุ และหาทางแก้ไขที่ต้นเหตุได้ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย,สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย -เป็นข้อมูลสนับสนุนให้มีระบบควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ การจัดระบบขจัด,ป้องกัน อุบัติเหตุ เช่น ระบบ JSA,KYT เพราะในแบบ รายงานจะเสนอแนะวิธีการที่เป็นไปได้มาด้วย -เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทน ในรายงานจะมีการประเมินความเสียหายจากการประสบอุบัติ ทำให้ องค์กรสามารถทราบได้ว่า ต้นทุนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคิดเป็นกี่ส่วน

20 ลักษณะการรายงานอุบัติเหตุ 1) จัดระเบียบและวิธีการบันทึกและสอบสวนอย่างมีระบบ 2) มีแบบฟอร์มการบันทึกและวิธีการใช้แบบฟอร์ม 3) ให้มีการรายงานอุบัติเหตุทุกรายไม่ว่าจะทำให้เกิดความ เสียหายหรือบาดเจ็บหรือไม่ก็ตาม 4) ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุทุกครั้ง 5) จัดส่งรายงานอุบัติเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทุกระดับได้ทราบ 6) นำรายงานอุบัติเหตุและมาตรการแก้ไขเข้าสู่การประชุม ระดับคณะกรรมการความปลอดภัยโรงงาน

21 ข้อมูลที่ควรจะได้จากการสอบสวนอุบัติเหตุ ลักษณะการบาดเจ็บ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร อุบัติเหตุมีสาเหตุอย่างไร มีความบกพร่องจากการสื่อสารจนเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ มีปัจจัยที่พร้อมจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ การกำหนดวิธีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา การแยกประเภทอุบัติเหตุ ค่าความสูญเสีย จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจความปลอดภัย  การตรวจความปลอดภัยเป็นวิธีป้องกันอุบัติเหตุ โดยการเข้าไปตรวจค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุจาก สภาพการทำงานและวิธีการทำงานทีไม่ปลอดภัย แล้วหาวิธีการป้องกันแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google