งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้สูงอายุ
โดย Prof. Dr. Pongsiri Prathnadi Senior Citizen Council of Thailand

2 ผู้สูงอายุไทย 32% โรค 23% 2 โรค 11% 3 โรค 4.4% 4 โรค 2.5% 5 โรค

3 สภาวะทุพพลภาพและภาวะพึ่งพา
ผู้สูงอายุทุก 1 ใน 4 คน ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุทุก 1 น 5 คน ทุพพลภาพระยะยาว (มากกว่า 6 เดือน) 7% พึ่งพาผู้อื่นเมื่อปฏิบัติกิจส่วนตัว 11.5% พึ่งพาผู้อื่นยามอยู่นอกเคหะสถาน 45% พึ่งพาผู้อื่นเมื่อใช้การขนส่งสาธารณะ 28% ขอบเตียงผู้ป่วยคือผู้สูงอายุ

4 ผู้เฒ่าอายุ 102 ปี

5 สิทธิและความมั่นคงด้านสุขภาพ
สถานะสุขภาพ การดูแล การส่งเสริม การป้องกัน ไม่ป่วย สมบูรณ์ เพิ่มปัจจัยเสริม ลดปัจจัยเสี่ยง ป่วย เข้าถึงบริการ คุณภาพบริการ ไม่ป่วยซ้ำ พิการ ฟื้นฟู คุณภาพชีวิตในสังคม ไม่พิการ

6 พฤฒิพลัง หลักประกันสุขภาพ รายได้มั่นคง มีส่วนร่วมในกิจกรรม

7 เสริมสุขภาพ

8 เสริมรายได้

9 96 ยังไหวอยู่

10 หลักการขององค์การสหประชาชาติ การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงอายุ
การมีส่วนร่วม ความมีอิสระ มีศักดิ์ศรี มีความพึงพอใจในตนเอง การดูแล

11 ปรึกษาหารือ

12 ให้กำลังใจ

13 ผู้สูงอายุ 60 – 75 วันเริ่มชรา 76 – 85 วัยชรา 86 วัยหง่อม

14 มีกิจกรรม

15 มีส่วนร่วม

16 ร่วมคิด

17 มีอิสสระ

18 มีศักดิ์ศรี

19 มีความพอใจ

20 ภูมิปัญญา

21 ทุนทาง สังคม

22 ภูมิใจ - มีศักดิ์ศรี

23 ร่วมทีม

24 ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ เป็นของผู้สูงอายุ

25 แลกเปลี่ยนประสบการณ์

26 พร้อมเพรียง

27 สภาผู้สูงอายุและชมรม สาขา สภาฯ ชมรม อำเภอ
หมู่บ้าน สภาผู้ สูงอายุฯ สาขา สภาฯ สาขา สภาฯ ชมรม ตำบล ชมรม หมู่บ้าน สาขา สภาฯ ชมรม อำเภอ

28 พฤฒิพลัง

29 พร้อมเพรียง

30 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสุขภาพ เสริมรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

31 อบรม

32 สวยงาม

33 ดูไม่จืด

34 เป็นระเบียบ

35 สานสามวัย

36 ยั่งยืน

37 ต่ออายุ

38 ร่วมทำ

39 ประสบการณ์

40 ภูมิปัญญา

41 สุขภาพจิต

42 O.P.A and Associates วัด อบต. เทศบาล กลุ่มต่างๆ. ชมรม ผู้สูงอายุ อำเภอ
องค์กร ภาครัฐ

43 เพื่อนช่วยเพื่อน

44 ต่างถิ่น

45 แลกเปลี่ยนประสบการณ์

46 เห็นมั้ย ?

47 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุไทย
ความดันโลหิต % ข้อเข่า % เบาหวาน % โรคปอดเรื้อรัง % หลอดเลือดหัวใจตีบ % สมองเสื่อม % อัมพฤกษ์ อัมพาต %

48 ผู้สูงอายุไทย นอนติดเตียง 50,000 ราย อีก 8 ปีข้างหน้า 66,000 ราย
นอนติดเตียง , ราย อีก 8 ปีข้างหน้า 66,000 ราย อีก 20 ปีเพิ่มขึ้นเป็น ,000 ราย

49 สมองเสื่อม อายุ 60-70 ปี 1% อายุ 70-80 ปี 3% อายุ 80-90 ปี 10%
อายุ ปี 1% อายุ ปี 3% อายุ ปี % ปี พบได้หนึ่งในสาม

50 ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร 2 สัปดาห์ – 3 เดือน 2. Home Visit ( เยี่ยมบ้าน ) 3. Home Care ( ดูแลที่บ้าน ) 4. Home Help Care ( ช่วยเหลือดูแลเป็นครั้งคราว ) 5. Home Helper ( ผู้ช่วยเหลือที่บ้าน )

51 สานสองวัย

52 พฤฒิพลัง

53 ยังไหว

54 ศิลปล้านนา

55 ครอบครัวและชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน
ทารกแรกเกิดถึงผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวและชุมชน สนับสนุนกิจกรรมชมรมและองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ รณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

56 สานสองวัย

57 สุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 4 หลักการ
พึ่งตนเอง – อยู่เพื่อดูแลตนเองได้ยืนยาวที่สุด ครอบครัวเกื้อหนุน – อยู่เพื่อความอบอุ่นในครอบครัวให้ นานที่สุด ชุมชนช่วยเหลือ – อยู่เพื่อสานสัมพันธ์กับเพื่อนให้นานที่สุด สังคม รัฐ เกื้อหนุน – อยู่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตในสังคมให้ดี ที่สุด

58 สานสองวัย

59 รักษาเอาไว้

60 ยังงามเจ้า!!

61 SCCT Province OPA Tambon AgeNet SCCT Provinces OPA District OPA
Village

62 AgeNet - Municipal Public Private Sector Sector AgeNet SCCT
Tambon Local Adm. - Foundation - Association - Temples Public Sector Private Sector AgeNet - Hospital - Health Centers - Social Services. - Etc. SCCT - District - Tambon - Village

63 Community Service Day Care Center Home Care Day Center in Temple

64 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google