งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างความ เข้มแข็ง ให้แก่ผู้สูงอายุ Prof. Dr. Pongsiri Prathnadi Senior Citizen Council of Thailand โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างความ เข้มแข็ง ให้แก่ผู้สูงอายุ Prof. Dr. Pongsiri Prathnadi Senior Citizen Council of Thailand โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความ เข้มแข็ง ให้แก่ผู้สูงอายุ Prof. Dr. Pongsiri Prathnadi Senior Citizen Council of Thailand โดย

2 ผู้สูงอายุไทย 32% 1 โรค 23% 2 โรค 11% 3 โรค 4.4% 4 โรค 2.5% 5 โรค

3 สภาวะทุพพลภาพ และภาวะพึ่งพา  ผู้สูงอายุทุก 1 ใน 4 คน ทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุทุก 1 น 5 คน ทุพพลภาพระยะ ยาว ( มากกว่า 6 เดือน )  7% พึ่งพาผู้อื่นเมื่อปฏิบัติกิจส่วนตัว  11.5% พึ่งพาผู้อื่นยามอยู่นอกเคหะสถาน  45% พึ่งพาผู้อื่นเมื่อใช้การขนส่งสาธารณะ  28% ขอบเตียงผู้ป่วยคือผู้สูงอายุ

4 ผู้เฒ่าอายุ 102 ปี

5 สิทธิและความมั่นคง ด้านสุขภาพ สถานะ สุขภาพ การดูแลการส่งเสริมการป้องกัน ไม่ป่วยสมบูรณ์เพิ่มปัจจัย เสริม ลดปัจจัย เสี่ยง ป่วยเข้าถึงบริการคุณภาพ บริการ ไม่ป่วยซ้ำ พิการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ในสังคม ไม่พิการ

6 พฤฒิ พลัง หลักประกันสุขภาพ รายได้มั่นคง มีส่วนร่วมใน กิจกรรม

7 เสริมสุขภาพ

8 เสริมรายได้

9 96 ยังไหวอยู่

10 หลักการขององค์การ สหประชาชาติ การสร้างความเข้มแข็งให้ ผู้สูงอายุ 1. การมีส่วนร่วม 2. ความมีอิสระ 3. มีศักดิ์ศรี 4. มีความพึงพอใจใน ตนเอง 5. การดูแล

11 ปรึกษาหารือ

12 ให้กำลังใจ

13 ผู้สูงอายุ 60 – 75 วันเริ่มชรา 76 – 85 วัยชรา 86 วัยหง่อม

14 มีกิจกรรม

15 มีส่วนร่วม

16 ร่วมคิด

17 มีอิสสระ

18 มีศักดิ์ศรี

19 มีความพอใจ

20 ภูมิปัญญา

21 ทุนทาง สังคม

22 ภูมิใจ - มี ศักดิ์ศรี

23 ร่วมทีม

24 ชมรม ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ เป็นของผู้สูงอายุ

25 แลกเปลี่ยนประสบการณ์

26 พร้อมเพรียง

27 สภาผู้ สูงอายุฯ สาขา สภาฯ สาขา สภาฯ สาขา สภาฯ สาขา สภาฯ ชมรม อำเภอ ชมรม ตำบล ชมรม หมู่บ้าน ชมรม หมู่บ้าน สภาผู้สูงอายุและชมรม ชมรม อำเภอ

28 พฤฒิพลัง

29 พร้อมเพรียง

30 กิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 2. เสริมรายได้ 3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

31 อบรม

32 สวยงาม

33 ดูไม่จืด

34 เป็นระเบียบ

35 สานสามวัย

36 ยั่งยืน

37 ต่ออายุ

38 ร่วมทำ

39 ประสบการณ์

40 ภูมิปัญญา

41 สุขภาพจิต

42 O.P.A and Associates ชมรม ผู้สูงอายุ อำเภอ กลุ่มต่างๆ. อบต. เทศบาล องค์กร ภาครัฐ วัด

43 เพื่อนช่วยเพื่อน

44 ต่างถิ่น

45 แลกเปลี่ยนประสบการณ์

46 เห็นมั้ย ?

47 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ไทย ความดันโลหิต 20-40% ข้อเข่า 12-18% เบาหวาน 5- 7% โรคปอดเรื้อรัง 4-5% หลอดเลือดหัวใจตีบ 3-4% สมองเสื่อม 3-4% อัมพฤกษ์ อัมพาต 2-4%

48 ผู้สูงอายุ ไทย  นอนติดเตียง 50,000 ราย  อีก 8 ปีข้างหน้า 66,000 ราย  อีก 20 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ราย

49 สมองเสื่อม อายุ 60-70 ปี 1% อายุ 70-80 ปี 3% อายุ 80-90 ปี 10% 90 ปี พบได้หนึ่ง ในสาม

50 ผู้ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ 1. ฝึกอบรมอาสาสมัคร 2 สัปดาห์ – 3 เดือน 2. Home Visit ( เยี่ยมบ้าน ) 3. Home Care ( ดูแลที่บ้าน ) 4. Home Help Care ( ช่วยเหลือดูแลเป็น ครั้งคราว ) 5. Home Helper ( ผู้ช่วยเหลือที่บ้าน )

51 สานสองวัย

52 พฤฒิพลัง

53 ยังไหว

54 ศิลปล้านนา

55 ครอบครัวและชุมชน  สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว และชุมชน  ทารกแรกเกิดถึงผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัว และชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมชมรมและองค์กร เครือข่ายผู้สูงอายุ  รณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

56 สานสองวัย

57 สุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 4 หลักการ  พึ่งตนเอง – อยู่เพื่อดูแลตนเองได้ยืน ยาวที่สุด  ครอบครัวเกื้อหนุน – อยู่เพื่อความ อบอุ่นในครอบครัวให้ นานที่สุด  ชุมชนช่วยเหลือ – อยู่เพื่อสานสัมพันธ์ กับเพื่อนให้นานที่สุด  สังคม รัฐ เกื้อหนุน – อยู่เพื่อให้มี คุณภาพชีวิตในสังคมให้ดี ที่สุด

58 สานสองวัย

59 รักษาเอาไว้

60 ยังงามเจ้า !!

61 SCCT Province SCCT Provinces AgeNet OPA Tambon OPA District OPA Village

62 AgeNet AgeNet Public Sector Tambon Local Adm. Private Sector SCCT - Municipal - Hospital - Health Centers - Social Services. - Etc. - District - Tambon - Village - Foundation - Association - Temples

63 Community Service 1.Day Care Center 2.Home Care 3.Day Center in Temple

64 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างความ เข้มแข็ง ให้แก่ผู้สูงอายุ Prof. Dr. Pongsiri Prathnadi Senior Citizen Council of Thailand โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google