งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีทุพพลภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิก  - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีทุพพลภาพ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ. ศ. 2534  - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีทุพพลภาพ ( ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ. ศ. 2538  ข้อ 3 ผู้ประกันตนซึ่งประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานเป็นเหตุให้ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ อวัยวะอย่างถาวร หรือสูญเสียสภาวะปกติทาง จิตใจอย่างถาวรและได้รับประเมินการสูญเสีย สมรรถภาพอย่างถาวรได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้น ไปของสมรรถภาพทั้งร่างกายหากประสงค์จะ ขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ จะต้องไปรับการตรวจและวินิจฉัยจาก คณะกรรมการการแพทย์ เว้นแต่ผู้ประกันตนมี เหตุผลอันสมควรไม่สามารถไปรับการตรวจได้ ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ประกันตนแจ้งเหตุผลให้ สำนักงานประกันสังคมทราบ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิได้รับค่าบริการ ทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตรา ดังนี้  ก. กรณีเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ - ประเภทผู้ป่วยนอก จ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงตาม ความจำเป็น - ประเภทผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลโดยคำนวณตามกลุ่ม วินิจฉัยโรคร่วม ตามเกณฑ์และอัตราที่ คณะกรรมการการแพทย์กำหนด  ข. กรณีเข้ารับบริการทางการแพย์ ณ สถานพยาบาลเอกชน - ประเภทผู้ป่วยนอก จ่ายค่าบริการทางการ แพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2000 บาท - ประเภทผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 4000 บาท

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ค. ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพล ภาพตามมาตรา 70 (5) แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 กรณีเข้ารับบริการทาง การแพทย์ให้เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท การบริการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในกรณี ทุพพลภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ - ให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเลือก สถานพยาบาลเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด - กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ใน สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ สถานพยาบาลดังกล่าวยื่นขอเบิกค่าบริการ ทางการแพย์ต่อสำนักงานประกันสังคม - กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ใน สถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่สำนักงาน กำหนดหรือไม่ใช่สถานพยาบาลที่เลือก ให้ ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพสำรองค่ารักษาพยาบาล และนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกต่อสำนักงาน ประกันสังคม

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์อยู่ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้ผู้นั้น ได้รับค่าทางบริการทางการแพทย์ ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ลง วันที่ 17 พฤษภาคม 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพล ภาพ ( ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2538 จนครบ ตามสิทธิ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google