งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่. 2 เรื่องแฟคทอเรียล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่. 2 เรื่องแฟคทอเรียล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

2 2 เรื่องแฟคทอเรียล

3 3 แฟคทอเรียล 1. สามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับสัญลักษณ์แฟคทอเรียลได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ 2. สามารถเขียนจำนวนที่อยู่ในรูปแฟคทอเรียลให้อยู่ในรูปที่ไม่มีแฟคทอเรียลได้ มาตรฐานการเรียนรู้ ค.5.2 : ใช้วิธีการทางสถิติ และความรู้เกี่ยวกับความ น่าจะเป็นในการ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เข้าใจความหมายของ แฟคทอเรียลและสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้

4 4 นิยาม เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก แฟคทอเรียล n หมายถึง ผลคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง n แฟคทอเรียล n เขียนแทนด้วย n ! อ่านว่า แฟคทอเรียลเอ็น หรือ เอ็นแฟคทอเรียล ก็ได้ และบางครั้งเขียนแทน ด้วยสัญลักษณ์

5 5 จาก นิยาม จะได้ว่า = = = = = = =

6 6 จากบทนิยามจะ ได้ว่า หรือ n!n! n!n! ถ้าต้องการกระจาย (n - r)! ให้อยู่ใน รูปที่ไม่มี ! ติดอยู่ จะได้

7 7 จงหาค่าของ ตัวอย่าง 6! = = 3!3!=6 = = =

8 8 0! คิดว่ามีค่าเป็นเท่าไร แทนค่า n = 1 จะได้ เอกลักษณ์ของการคูณของ ระบบจำนวนเต็มคือ จาก ดังนั้น ดังนั้นจะได้ ว่า สมบัติ การ ถ่ายทอด จากนิยาม

9 9 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 1 จง หาค่าของ จาก นิยาม n! หรือ อีกวิธี หนึ่ง

10 10 ตัวอย่างที่ 2 จง หาค่าของ

11 11 ตัวอย่างที่ 3 จงหา ค่าของ จับคู่กระจาย อย่างไรดีนะ แบบนี้ก็ได้ หรือแบบ นี้ก็ได้นะ

12 12 ตัวอย่างที่ 4 จงหา ค่าของ จาก นิยาม n! เศษกับ ส่วนตัว ไหน มากกว่า กันนะ ตัวส่วน มากกว่า ดังนั้น กระจาย ตัวส่วน

13 13 ตัวอย่างที่ 5 จง หาค่าของ เศษกับ ส่วนตัว ไหน มากกว่า กันนะ ตัวเศษ มากกว่า ดังนั้น กระจาย ตัวเศษ

14 14 ตัวอย่างที่ 6 จง หาค่าของ จับคู่ กระจาย อย่างไรดี นะ แบบนี้ก็ได้ แต่แบบ นี้ง่าย กว่านะ จากสูตร ( น - ล ) ( น + ล ) = ( น 2 - ล 2 )

15 15 แบบฝึกทักษะที่ 1 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ เข้าใจ แล้ว ลุย เลย !

16 16 1)1) ตัวส่วน มากกว่าเห็นๆ กระจายเลย ! จาก นิยาม

17 17 2)2) จะ เลือกคู่ ไหนก็ ได้ กระจาย เหมือนเดิมจ้ะ

18 18 3)3) 6 7 ขอ เลือกคู่ แบบนี้ นะ จาก นิยาม n!

19 19 4)4) กระจายตัวเศษ ตามนิยามเลยจ้ะ

20 20 5)5) ตัวเศษมากกว่ากระจายก่อนเลย

21 21 6)6) พิจารณ าแล้ว ตัวส่วน มากกว่ า ดังนั้น กระจาย เลย

22 22 7)7) ( น - ล ) ( น + ล ) = ( น 2 - ล 2 ) ได้คู่แล้วก็กระจายตัว มากกว่าเลยจ้ะ

23 23 8)8) ตัวเศษ มากกว่ า กระจา ยเลย จ้ะ

24 24 9)9) แยกตาม นิยาม n!

25 25 10)10) 1 3 1 1 1 3 1 4 อ๊ะๆ ! ตัวเลขเยอะ ไม่ต้องตกใจ ดูดีๆ เหมือนเดิมจ้ะ

26 26 11)11) ง่าย มาก ตัวเศษ มากกว่ าก็ กระจา ยโล้ด ! กระจายตาม นิยาม n!

27 27 13) ตัวเศษกับ ตัวส่วนตัว ไหน มากกว่ากัน คะ ตัวเศษมากกว่า เก่งมากค่ะ จาก นิยาม n!

28 28 14) ตัวเศษกับ ตัวส่วนตัว ไหน มากกว่ากัน คะ ตัวเศษมากกว่า เก่งค่ะ

29 29 15) ตัวเศษกับตัว ส่วนตัวไหน มากกว่ากัน คะ จากสูตร ( น - ล )( น + ล )= น 2 - ล 2

30 30 16)

31 31 17)

32 32 18) จงเขียนให้อยู่ในรูป ของแฟคทอเรียล ถ้าเป็น 70! จะ ได้พจน์ถัดไป คืออะไรนะ แสดงว่าต้อง หารด้วย จำนวนที่ เท่ากันจึงจะ หมดไป

33 33 19 ) จงเขียนให้อยู่ในรูปของ แฟคทอเรียล จากนิยาม n! คือการ ลดลงครั้งละ 1 ดังนั้นต้องลด จากค่ามาก ถ้าเป็น 14! จะได้อะไรนะ แสดงว่าต้องหาร ด้วยจำนวนที่ เท่ากันจึงจะหมด ไป

34 34 20)20) จงเขียนให้อยู่ในรูปของ แฟคทอเรียล น่าจะเป็น 50! นะ กี่แฟคทอเรียลนะ แสดงว่าต้อง หารด้วย จำนวนที่ เท่ากันจึงจะ หมดไป

35 35 21) จงเขียนให้อยู่ในรูปของ แฟคทอเรียล จาก n ลดลงทีละ 1 คือ กี่แฟคฯนะ จากนิยาม n! แสดงว่าต้อง หารด้วย จำนวนที่ เท่ากันจึงจะ หมดไป

36 36 22) จงเขียนให้อยู่ในรูปของ แฟคทอเรียล น่าจะลดจาก จำนวนมากนะ แสดงว่าต้อง หารด้วย จำนวนที่ เท่ากันจึงจะ หมดไป

37 37 23) จงเขียนให้อยู่ในรูปของ แฟคทอเรียล จำนวนใดมากกว่า กันนะ แสดงว่าต้อง หารด้วย จำนวนที่ เท่ากันจึงจะ หมดไป

38 38 24) จงเขียนให้อยู่ในรูปของ แฟคทอเรียล ก่อนอื่น ดึง 2 ออก จากแต่ละวงเล็บก่อน นะจ๊ะ จัดระเบียบ เพื่อความ สวยงาม เราจะทำเป็น (n+4)! ดังนั้นตามนิยาม n! เราจะต้อง เพิ่ม เข้า ไป เมื่อเพิ่ม เข้าไป เท่าไร ก็ ต้องหาร ออก เท่านั้น เพื่อให้ ค่าคง เดิม

39 39 25) เห็นไหมว่า แต่ละวงเล็บ คือผลต่าง กำลังสอง ดังนั้นจะแยก แต่ละวงเล็บ ออกมาได้ดังนี้ จัดเรียงเพื่อ จะทำให้อยู่ ในรูป แฟคทอเรียล เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้อยู่ ในรูปแฟคทอเรียล แต่ก็ต้องหารออกเท่ากันเพื่อ ให้ค่าคงเดิม

40 40 26) เห็นไหมว่า แต่ละวงเล็บคือ ผลต่างกำลัง สอง ดังนั้นจะ แยกแต่ละวงเล็บ ออกมาได้ดังนี้ จัดเรียงเพื่อ จะทำให้อยู่ ในรูป แฟคทอเรียล เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้อยู่ ในรูปแฟคทอเรียล แต่ก็ต้องหารออกเท่ากันเพื่อ ให้ค่าคงเดิม


ดาวน์โหลด ppt 1 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่. 2 เรื่องแฟคทอเรียล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google