งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน กีฬา (1) ที่ มท 0808.4/ ว 2589 ลว. 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน กีฬา (1) ที่ มท 0808.4/ ว 2589 ลว. 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน กีฬา (1) ที่ มท 0808.4/ ว 2589 ลว. 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – กรณีที่ อปท. ส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้า ร่วมการแข่งขัน เบิกจ่ายได้ ค่าพาหนะเดินทาง ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน นักกีฬาหรือนักกรีฑา ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุด นักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า ถุง เท้า และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้เบิกจ่ายได้ เท่าที่จำเป็นและประหยัด แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ควบคุมและผู้ ฝึกสอน เบิกค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่ เกิน 400 บาทต่อวัน

2 การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน กีฬา (2)  กรณี อปท. เป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขัน เบิกค่าใช้จ่ายได้  ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน เท่าที่จ่ายจริง  อุปกรณ์การแข่งขัน เท่าที่จ่ายจริง และประหยัด  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม กรณีเป็นพนักงานของ อปท. ให้ เบิกในอัตราค่าอาหารทำการนอก เวลาในวันหยุดราชการเฉพาะวันที่ มีการแข่งขัน  ค่าอาหารทำการนอกเวลา เจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือกรีฑา เบิกจ่ายได้ในอัตราค่าอาหารทำ การนอกเวลาวันหยุดทำการ

3 การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน กีฬา (3)  ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ แข่งขันกีฬา เบิกได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 1. บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของทางราชการที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดงานดังกล่าว คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน 2. บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของทางราชการ คนละไม่เกิน 800 บาทต่อวัน  หากแต่งตั้งบุคคลภายนอกสังกัด อปท. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสนามหรือเจ้าหน้าที่ อื่นที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬา ให้เบิก ค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน

4 การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน กีฬา (4)  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล หรือของ รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ชิ้น ละไม่เกิน 1,500 บาท  เงิน หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ การแข่งขันให้เบิกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เน้น ความจำเป็น และ ประหยัด


ดาวน์โหลด ppt การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน กีฬา (1) ที่ มท 0808.4/ ว 2589 ลว. 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google