งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา (1)
ที่ มท /ว 2589 ลว. 3 สิงหาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ อปท. ส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน เบิกจ่ายได้ ค่าพาหนะเดินทาง ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน นักกีฬาหรือนักกรีฑา ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน เบิกค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน

2 การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา (2)
กรณี อปท. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เบิกค่าใช้จ่ายได้ ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน เท่าที่จ่ายจริง อุปกรณ์การแข่งขัน เท่าที่จ่ายจริงและประหยัด ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม กรณีเป็นพนักงานของ อปท. ให้เบิกในอัตราค่าอาหารทำการนอกเวลาในวันหยุดราชการเฉพาะวันที่มีการแข่งขัน ค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือกรีฑาเบิกจ่ายได้ในอัตราค่าอาหารทำการนอกเวลาวันหยุดทำการ

3 การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา (3)
ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา เบิกได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 1. บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน 2. บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ คนละไม่เกิน 800 บาทต่อวัน หากแต่งตั้งบุคคลภายนอกสังกัด อปท. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสนามหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬา ให้เบิกค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน 3

4 การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา (4)
ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ชิ้นละไม่เกิน 1,500 บาท เงิน หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขันให้เบิกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ เน้น ความจำเป็น และประหยัด 4


ดาวน์โหลด ppt การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google