งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สหกรณ์. มาตรฐาน สหกรณ์ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยและพัฒนา สหกรณ์. มาตรฐาน สหกรณ์ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยและพัฒนา สหกรณ์

2 มาตรฐาน สหกรณ์ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ 65.8 จัดเก็บข้อมูลและรวบรวม ข้อมูล 1 สรุปการจัดมาตรฐาน ประจำปี แนะนำ ส่งเสริม สก. ให้ ผ่านมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูล ประชุม วางแผน 2 3 4 5 ติดตามประเมินผลและ รายงานผล

3 มาตรฐานกลุ่ม ภารกิจ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มภารกิจ ร้อยละ 75.18 จัดทำคำแนะนำและแบบ รายงานการจัดมาตรฐาน พร้อมแจ้งจังหวัด 1 ติดตามความก้าวหน้าการ จัดมาตรฐาน กำหนดเป้าหมาย 2 3 4 5 รายงานผลให้กพร. รวมรวมประมวลผลการจัด มาตรฐาน

4 การคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่น เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ แจ้งจังหวัดดำเนินการคัดเลือก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรระดับ จังหวัด 1 รายงานผลการคัดเลือกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติให้ คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาตัดสินและจัดทำโล่ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจำนวน 7 โล่ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกซ้อมเข้า เฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ ระดับภาค / ระดับชาติ 2 3 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกซ้อมและ นำผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้า เฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล 5

5 เกษตรกรรุ่น ใหม่ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดส่งรายชื่อ ชื่อเกษตรกร เป้าหมายที่ได้รับจากสปก. 6,570 คน ให้แก่สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด 1 จัดทำหนังสือให้จังหวัดให้ รายงานการแผนประสานงานกับ สปก. และรายงานผลจากการ เป็นวิทยากรและจำนวน เป้าหมาย จัดพิมพ์เอกสารสำหรับ ข้าราชการผู้เป็นวิทยากรและ เอกสารสำหรับเกษตรกร เป้าหมาย 2 3 4 จัดส่งเอกสารให้แก่ ข้าราชการผู้เป็นวิทยากรและ เอกสารสำหรับเกษตรกรเป้าหมาย สรุปผลเสนออธิบดี 5

6 คู่มือส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดทำคู่มือ จัดส่งกระบวนงาน ส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมสหกรณ์ ให้กพร. ดำเนินการออกแบบกระบวนการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 1 เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ ปรับปรุงแก้ไข ส่ง Mail ให้จังหวัดแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการ ปฎิบัติงานหน่วยส่งเสริม สหกรณ์ ( เดิม ) 2 3 4 เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ จัดส่งคู่มือให้สหกรณ์จังหวัด 5

7 การวิจัยเชิง ปฏิบัติการการ จัดตั้งสหกรณ์ออม ทรัพย์เชิงคุณภาพ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อ หารือแนวทางการ ดำเนินงานขั้นต่อไปและ การกำหนดเกณฑ์ชี้ของ สหกรณ์ที่จัดตั้งตาม โครงการ 1 ปรับปรุงแบบประเมินกลุ่ม เตรียมการสหกรณ์ออม ทรัพย์เชิงคุณภาพ 2 3 4 สรุปผลการดำเนินงานใน พื้นที่นำร่องจังหวัดชลบุรี ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงาน ยกร่างคู่มือแนวทางการ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เชิงคุณภาพ สรุปผลเสนออธิบดี 5


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยและพัฒนา สหกรณ์. มาตรฐาน สหกรณ์ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google