งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์

2 เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 65.8 จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 1 วิเคราะห์ข้อมูล ประชุมวางแผน 2 แนะนำ ส่งเสริม สก.ให้ผ่านมาตรฐาน 3 ติดตามประเมินผลและรายงานผล 4 สรุปการจัดมาตรฐานประจำปี 5 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

3 เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มภารกิจ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มภารกิจ ร้อยละ 75.18 จัดทำคำแนะนำและแบบรายงานการจัดมาตรฐานพร้อมแจ้งจังหวัด 1 2 กำหนดเป้าหมาย 3 ติดตามความก้าวหน้าการจัดมาตรฐาน 4 รวมรวมประมวลผลการจัดมาตรฐาน 5 รายงานผลให้กพร. ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

4 การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
แจ้งจังหวัดดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 1 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับภาค / ระดับชาติ 2 รายงานผลการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติให้คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาตัดสินและจัดทำโล่สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจำนวน 7 โล่ 3 ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกซ้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกซ้อมและนำผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล 5 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

5 เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ จัดส่งรายชื่อชื่อเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับจากสปก. 6,570 คน ให้แก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 จัดพิมพ์เอกสารสำหรับข้าราชการผู้เป็นวิทยากรและเอกสารสำหรับเกษตรกรเป้าหมาย 2 จัดส่งเอกสารให้แก่ข้าราชการผู้เป็นวิทยากรและเอกสารสำหรับเกษตรกรเป้าหมาย 3 จัดทำหนังสือให้จังหวัดให้รายงานการแผนประสานงานกับสปก.และรายงานผลจากการเป็นวิทยากรและจำนวนเป้าหมาย 4 5 สรุปผลเสนออธิบดี ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

6 เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
คู่มือส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการออกแบบกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 1 ส่ง Mail ให้จังหวัดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฎิบัติงานหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ (เดิม) 2 เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 3 จัดทำคู่มือ จัดส่งกระบวนงานส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมสหกรณ์ให้กพร. 4 5 จัดส่งคู่มือให้สหกรณ์จังหวัด ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

7 เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงคุณภาพ เจ้าภาพ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานยกร่างคู่มือแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงคุณภาพ 1 ปรับปรุงแบบประเมินกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงคุณภาพ 2 สรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องจังหวัดชลบุรี 3 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไปและการกำหนดเกณฑ์ชี้ของสหกรณ์ที่จัดตั้งตามโครงการ 4 5 สรุปผลเสนออธิบดี ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google