งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี นางปริญญา ผกา นนท์ นางปริญญา ผกา นนท์ นักวิชาการ สาธารณสุข 8 ว นักวิชาการ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี นางปริญญา ผกา นนท์ นางปริญญา ผกา นนท์ นักวิชาการ สาธารณสุข 8 ว นักวิชาการ สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี นางปริญญา ผกา นนท์ นางปริญญา ผกา นนท์ นักวิชาการ สาธารณสุข 8 ว นักวิชาการ สาธารณสุข 8 ว

2 แนวคิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น กระบวนการ ที่ต้องการ ลด หรือ ขจัด ปัจจัย เสี่ยงที่มีผล กระทบต่อสภาวะสุขภาพของ คนให้หมดไป

3 การค้นหากลุ่มเสี่ยง การวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยเสี่ยง กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

4 แนวคิดและทฤษฎีทาง พฤติกรรมสุขภาพ - แบบจำลองความเชื่อด้าน - แบบจำลองความเชื่อด้าน สุขภาพ สุขภาพ - การมีส่วนร่วมของชุมชน - การมีส่วนร่วมของชุมชน - PRECEDE Framework - PRECEDE Framework

5 ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน ไม่ทราบสุขภาวะ ตนเอง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงของคน ใกล้ชิด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงของคน ใกล้ชิด วางแผนไม่สอดคล้องกับ ภาวะสุขภาพ วางแผนไม่สอดคล้องกับ ภาวะสุขภาพ สภาพปัญหาที่พบ

6 ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน ทราบสุขภาวะ ตนเอง รับรู้ปัจจัยเสี่ยงของ ตนเอง ทราบสุขภาวะ ตนเอง รับรู้ปัจจัยเสี่ยงของ ตนเอง ทราบปัจจัยเสี่ยงของคนใกล้ชิด วางแผนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเอื้ออาทร วางแผนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเอื้ออาทร ทำอย่างไรจึงจะทำ ให้...

7 วิธีการ ขั้นตอนการค้นหากลุ่มเสี่ยง - จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ - สร้างกระแสให้เกิดความตื่นตัวใช้รถมา ตกแต่งให้เป็นสี เหลืองและมีอุปกรณ์ครบเพื่อเป็นรถ เคลื่อนที่ครบทุก เหลืองและมีอุปกรณ์ครบเพื่อเป็นรถ เคลื่อนที่ครบทุก อำเภอ อำเภอ - ใช้หลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการ จ้างงานบุคลากร ชั่วคราวเพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาว ชั่วคราวเพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาว

8 วิธีการ ขั้นตอนการวิเคราะห์และ กำหนดปัจจัยเสี่ยง - พัฒนาโปรแกรมบันทึก ข้อมูลตรวจสุขภาพ - แจ้งผลการตรวจสุขภาพให้ ทราบโดยทันที - ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนที่ เกิดผลดีต่อ สุขภาพ สุขภาพ

9 วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ขั้นตอนกระบวนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ - จำแนกปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์เชิง ระบาดวิทยา - นำข้อมูลสภาวะสุขภาพของ ประชาชนในเขต รับผิดชอบเสนอองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นเพื่อทราบ รับผิดชอบเสนอองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นเพื่อทราบ และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข - จัดทำแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตามปัจจัยเสี่ยง

10 ทีมตรวจ 25 ทีม เครื่องมือพร้อม พอเพียง พัฒนาโปรแกรม พัฒนาทีมตรวจ การตรวจ ที่ได้มาตรฐาน บริการครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย บูรณาการ การทำงาน เสริมสร้าง การมีส่วนร่วม จัดทำ แผน ประชาสัม พันธ์ อสม. เคาะ ประตูบ้าน ยึดแนวทาง ของกรม กอง ตรวจทั้ง กาย & ใจ One Stop service แจ้งผล การตรวจ ทันที นำ IS ที่ ได้เสนอ อปท. ประชาชน 15 ปี ขึ้นไป ทีมงานมีศักยภาพ ( อัตราการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ 81.99%) ชาวบ้านได้เรียนรู้ ( สนใจเข้ารับการตรวจ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ) ปลุกกระแสการดูแลสุขภาพ ( โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 30 โครงการ ) เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม ( ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อสม. บุคลากรสาธารณสุข ) ชักชวน อบต. ให้ลงขัน ( งบประมาณ, อำนวยความสะดวกในการตรวจ ) มุ่งสร้างสรรค์ ชุมชนเอื้ออาทรกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ

11 BMI BP Cholesterol FBS เส้นรอบเอว ปกติ 86.42% เสี่ยง 9.49% สูง 4.09% ปกติ 92.10% เสี่ยง 7.84% สูง 0.06% ปกติ 86.57% เสี่ยง 7.58% สูง 5.63% สูงมาก 0.22% ปกติ 85.48% เสี่ยง 14.52% ผอม 7.49% ปกติ 77.92% ท้วม 12.30% อ้วน 2.29%

12 ปัจจัยที่นำไปสู่ ความสำเร็จ 1. ใช้การจัดการความรู้เป็น กระบวนการดำเนินงาน 2. หน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุกมี ผลทำให้ประชาชนเข้าถึง บริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

13 ปัจจัยที่นำไปสู่ ความสำเร็จ 3. การพัฒนาระบบจัดเก็บ ข้อมูลที่ง่าย สะดวกในการใช้ และสามารถแปรผลได้อย่าง รวดเร็วทำให้ผู้รับบริการเกิด ความสนใจเนื่องจากทราบผล ตรวจทันทีและได้รับคำแนะนำ ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์แก่ ตนเองมากยิ่งขึ้น

14 ปัจจัยที่นำไปสู่ ความสำเร็จ 4. ผู้บริหารให้ความสนใจในการ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและ กำหนดเป็นนโยบายของ จังหวัด 5. การดำเนินงานแบบรวมพลัง เชิงรุกทำให้เกิดความร่วมมือ ด้านทรัพยากร เงินและ อุปกรณ์จากหน่วยงานใน ชุมชน

15 กิจกรรมที่จะดำเนินการ ต่อ - การค้นหาปัจจัยเสี่ยง / กลุ่ม เสี่ยง - จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพตามปัจจัย เสี่ยงของชุมชนกำหนด เป้าหมายให้ดำเนินการโดย ศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่ง อย่างน้อยแห่งละ 1 หมู่บ้าน - จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน

16 ปัญหาอุปสรรค 1. ประชาชนไม่อยู่ในพื้นที่ เช่น ไปทำงานต่างจังหวัด 1. ประชาชนไม่อยู่ในพื้นที่ เช่น ไปทำงานต่างจังหวัด 2. นโยบายการจัดสรร งบประมาณส่งเสริมสุขภาพที่ เปลี่ยนแปลงของสำนักงาน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีผลกระทบต่อระบบการ บริหารจัดการ

17 ปัญหาอุปสรรค 3. การตรวจสุขภาพเป็นการ ค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่จำเป็นต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เกิดเป็นวิถีชีวิตในการ ดูแลสุขภาพของตนเอง ถ้า ระบบงบประมาณมีการ เปลี่ยนแปลงย่อมเกิด ผลกระทบต่อการให้บริการได้

18


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี นางปริญญา ผกา นนท์ นางปริญญา ผกา นนท์ นักวิชาการ สาธารณสุข 8 ว นักวิชาการ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google