งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป้อม พันธุ์พรหม นักกายภาพบำบัด รพ. บึงกาฬ 18 พ. ย. 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป้อม พันธุ์พรหม นักกายภาพบำบัด รพ. บึงกาฬ 18 พ. ย. 56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป้อม พันธุ์พรหม นักกายภาพบำบัด รพ. บึงกาฬ 18 พ. ย. 56

2 ทีมผู้ให้บริการสร้างความ มั่นใจว่าจะให้การดูแลในการ บริการเฉพาะที่สำคัญ อย่าง ทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐาน วิชาชีพ มาตรฐาน :

3 ประเด็นคุณภาพ / ความเสี่ยงที่ สำคัญ : การฟื้นฟูสภาพ ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอย่าง เหมาะสม ตาม สภาวะ ผู้ป่วยแต่ ละราย ตาม สภาวะ ผู้ป่วยแต่ ละราย ให้สามารถดูแล ตัวเอง ให้สามารถดูแล ตัวเอง ได้ดีขึ้น ได้ดีขึ้น ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอย่าง เหมาะสม ตาม สภาวะ ผู้ป่วยแต่ ละราย ตาม สภาวะ ผู้ป่วยแต่ ละราย ให้สามารถดูแล ตัวเอง ให้สามารถดูแล ตัวเอง ได้ดีขึ้น ได้ดีขึ้น

4 ข้อมูลตัวชี้วัด เป้าหม าย 255 3 255425552556 ( ต. ค.- มิ. ย.) ร้อยละผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้า ที่ ได้รับการฟื้นฟูสภาพ ร้อยละ 80 NA 100 (44 คน ) ร้อยละผู้ป่วย Fracture of LE หลังผ่าตัดได้รับการฟื้นฟูสภาพ ร้อยละ 80 NA 92.77 (77/83) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง ( CVA) ได้รับการฟื้นฟู สภาพ ร้อยละ 80 NA 33.47 (161/48 1) ร้อยละผู้ป่วย / ผู้พิการที่ได้รับการ เยี่ยมบ้านมีคะแนน The Barthel Index of Activity of Daily Living เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 NA 50 (10/20) ร้อยละผู้ป่วยเด็กระบบทางเดิน หายใจที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพปอด ร้อยละ 80 NA 20.16 (144/71 4) ร้อยละผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับ การฟื้นฟูโดยเข้ารับการฝึกอบรม ทักษะด้านการทำความคุ้นเคยกับ สภาพแวดล้อม และการ เคลื่อนไหว (O  M) มีคุณภาพ ชีวิตที่ขึ้น ร้อยละ 80 NA100 (50 คน ) 100 (50 คน ) 100 (50 คน )

5 บริบท : กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับฟื้นฟูสภาพ : ประกอบด้วย 4 สาขา หลักคือ  สูติ - นารีเวชกรรม :  สูติ - นารีเวชกรรม : ผู้ป่วยก่อนและหลังคลอด  ศัลยกรรม :  ศัลยกรรม : ผู้ป่วย Fracture of LE หลังผ่าตัด  อายุรกรรม :  อายุรกรรม : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( CVA)  กุมารเวชกรรม :  กุมารเวชกรรม : ผู้ป่วยพัฒนาการช้าและระบบ ทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย / ผู้พิการในชุมชน และ ฟื้นฟูผู้พิการ ทางการเห็นโดยการฝึกอบรมทักษะด้าน การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ การเคลื่อนไหว (O&M)

6

7 บทเรียนเกี่ยวกับการเข้าถึง การขยาย ความครอบคลุม ในการให้บริการฟื้นฟูสภาพ

8  ผู้ป่วยไม่มารับการประเมิน และการปรับ โปรแกรมการฟื้นฟูสภาพจากนัก กายภาพบำบัดเนื่องจากไม่สะดวกในการ เดินทางและด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจของ ครอบครัว  นักกายภาพบำบัดประสานงานไปยังรพ. สต. ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ เพื่อลงเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน แบบสหสาขาวิชาชีพและปรับโปรแกรมการ ฟื้นฟูสภาพ ให้กายอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึง ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วย  ผู้ป่วยไม่มารับการประเมิน และการปรับ โปรแกรมการฟื้นฟูสภาพจากนัก กายภาพบำบัดเนื่องจากไม่สะดวกในการ เดินทางและด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจของ ครอบครัว  นักกายภาพบำบัดประสานงานไปยังรพ. สต. ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ เพื่อลงเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน แบบสหสาขาวิชาชีพและปรับโปรแกรมการ ฟื้นฟูสภาพ ให้กายอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึง ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วย บทเรียนในการประเมินและวาง แผนการให้ บริการฟื้นฟูสภาพ : หลัง D/C

9

10 บทเรียนในการให้บริการฟื้นฟู สภาพ หลังจากที่ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองแล้ว พบว่าความสามารถ ของผู้ป่วยในการดูแลตนเองยังไม่ดีขึ้น  ญาติไม่เห็นความสำคัญในการฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วย  บางส่วนญาติให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย มากเกินความจำเป็น หลังจากที่ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองแล้ว พบว่าความสามารถ ของผู้ป่วยในการดูแลตนเองยังไม่ดีขึ้น  ญาติไม่เห็นความสำคัญในการฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วย  บางส่วนญาติให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย มากเกินความจำเป็น

11 ลงเยี่ยมรอบ 2  ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการฟื้นตัวของ สมองหลังจากการได้รับโปรแกรมการฟื้นฟู  ปรับการเยี่ยมบ้านโดยการให้อาสาสมัครประจำ หมู่บ้านเยี่ยมบ้าน ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านนั้นกระตุ้นให้ผู้ป่วยและ ญาติฝึกตามโปรแกรมที่ได้รับ  ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการฟื้นตัวของ สมองหลังจากการได้รับโปรแกรมการฟื้นฟู  ปรับการเยี่ยมบ้านโดยการให้อาสาสมัครประจำ หมู่บ้านเยี่ยมบ้าน ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านนั้นกระตุ้นให้ผู้ป่วยและ ญาติฝึกตามโปรแกรมที่ได้รับ

12

13 บทเรียนเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้พิการ และ ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน หลังจากที่มีการเยี่ยมบ้านและมีการ ประสานงานและส่งข้อมูลสำคัญ (Feed back) ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน กลับมายัง โรงพยาบาลพบว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็ยังไม่สามารถ ดูแลตนเองได้ จึงทำให้มีการเยี่ยมซ้ำโดยทีมสห สาขาวิชาชีพอีกครั้ง ซึ่งพบว่าทำให้ผู้ป่วยได้รับ คำแนะนำที่ครอบคลุมมากขึ้น

14 ผลการพัฒนาที่สำคัญ : ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพได้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

15 Scoring: มาตรฐาน score ประเด็นในแผนการ พัฒนา ใน 1-2 ปีข้างหน้า 86. การฟื้นฟู สภาพ 4 ปรับปรุงการฟื้นฟูสภาพ อย่างเป็นระบบ โดยการ สร้างระบบการสื่อสารกัน ในเครือข่าย เพื่อการ consult ข้อมูลระหว่างกัน ในทีม


ดาวน์โหลด ppt ป้อม พันธุ์พรหม นักกายภาพบำบัด รพ. บึงกาฬ 18 พ. ย. 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google