งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System ESTATE GROUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System ESTATE GROUP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System ESTATE GROUP

2 Position System ประยุกต์ ใช้งาน ESTATE GROUP

3 Position System หลัก การ ESTATE GROUP

4 Position System หลัก การ ESTATE GROUP

5 Position System หลัก การ ESTATE GROUP

6 Position System หลัก การ ESTATE GROUP

7 Position System หลัก การ ESTATE GROUP

8 Position System ความก้าว หน้า ESTATE GROUP

9 Position System ความก้าว หน้า ESTATE GROUP

10 Position System อุปสรรค ESTATE GROUP

11 Position System ทางแก้ไข ESTATE GROUP

12 Position System อุปสรรค ESTATE GROUP ระหว่างการทดลอง - แหล่งจ่ายไฟ ( ถ่าน ) ลดลงเรื่อย ๆ - สิ่งกีดขวาง มีผลกับระยะทาง และ ค่า V ที่แปลงได้ - ไม่เชี่ยวชาญการเขียนภาษา VB จึงต้องใช้ เวลากับการเขียนโปรแกรมค่อนข้างมาก - ยังไม่ทำการหาค่าจริงซึ่งทำให้ในการเขียน ตอนแสดงภาพยังต้องสมมุติค่าขึ้นมาลองเขียน อยู่

13 Position System แผนงาน ESTATE GROUP งานที่ปฏิบัติระยะเวลาที่ใช้เวลารวม ( วัน ) ทำ Proposal และวางแผนการดำเนินงานใหม่ 28- เม. ย. 1 ศึกษาวงจร ADC โดยใช้ ARM729 - 30 เม. ย. 2 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 41- พ. ค. 1 ซื้ออุปกรณ์ และศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ 2- พ. ค. 1 เขียนโปรแกรมการทำงานของส่วนต่างๆ ให้ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ 5 - 6 พ. ค. 2 ทำการทดสอบวัดระยะวัตถุ แบบ 1 แกน 7- พ. ค. 1 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 58- พ. ค. 1 ออกแบบวิธีให้สามารถระบุตำแหน่งได้ โดยใช้ 2 แกน 9- พ. ค. 1

14 Position System แผนงาน ESTATE GROUP งานที่ปฏิบัติระยะเวลาที่ใช้เวลารวม ( วัน ) เขียนโปแกรมเพื่อแสดงผลโดยใช้ vb 12- พ. ค. 1 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม 13 - 14 พ. ค. 2 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 615- พ. ค. 1 ทดสอบโปรแกรมก่อนการทดลองจริง 16- พ. ค. 1 ทดสอบวัดระยะวัตถุแบบ 2 แกน และเก็บค่า 19 - 21 พ. ค. 3 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 722- พ. ค. 1 ทำในส่วนการแสดงผลในจอคอมพิวเตอร์ 23- พ. ค. 1 ทำในส่วนการแสดงผลในจอคอมพิวเตอร์ ( ต่อ )26- พ. ค. 1 ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 27- พ. ค. 1 จัดทำสื่อการนำเสนอผลงาน 28- พ. ค. 1 นำเสนอโครงการ 29- พ. ค. 1

15 Position System สิ่งที่จะ ทำต่อไป ESTATE GROUP - ทำการทดสอบ วัดระยะวัตถุอย่าง ละเอียด และเก็บค่าที่ได้เพื่อนำมาใช้ ในการระบุตำแหน่ง - เขียนโปรแกรมเพื่อระบุตำแหน่ง

16 Position System ขอขอบคุ ณ ESTATE GROUP ผู้ร่วมรับฟังทุก ท่าน Question ?


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System ESTATE GROUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google