งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ การประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตาม มาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบให้กำหนด อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาอาชีพ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่า ทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ไปแล้ว 90 วัน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและ ในแต่ละระดับ ให้เป็นดังนี้  สาขาอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 330 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 430 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท  สาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 380 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 370 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 690 บาท  สาขาอาชีพช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 520 บาท  สาขาอาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 260 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 380 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  สาขาอาชีพช่างฉาบปูน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 520 บาท  สาขาอาชีพช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 280 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 390 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท  สาขาอาชีพช่างเย็บ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 250 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 340 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 430 บาท

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ ( ประดับอัญมณี ) ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท  สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 350 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท  สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 250 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 315 บาท ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 380 บาท

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือใน สาขาอาชีพและระดับใด ไม่ว่าก่อนหรือหลัง ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากประสงค์จะใช้ สิทธิให้ยื่นหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและ ระดับนั้นแก่นายจ้างโดยเร็ว 3. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามอัตราในประกาศ นี้ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ รับรองเป็นต้นไป

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google