งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

learning theory ทฤษฎีการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "learning theory ทฤษฎีการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 learning theory ทฤษฎีการเรียนรู้

2 พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม คอนสตัรคติวิสต์ Theories of innovation And
Information technology for learning พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม คอนสตัรคติวิสต์

3 พฤติกรรมนิยม behaviorism

4 การเรียนรู้ คืออะไร?

5 การเรียนรู้เกิดขึ้น ได้อย่างไร?

6 การเรียนรู้คืออะไร?

7 คือความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด
การทำให้เท่าเทียมกันกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่อเนื่อง ระหว่างสภาพของความรู้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงในความน่าจะเป็นของคำตอบ การเรียนรู้ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าภายนอกกับสิ่งเร้าภายใน คือความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด

8 แนวทาง/กิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณ์อย่างไร?

9 พุทธิปัญญานิยม Cognitivism

10 การเรียนรู้ คืออะไร?

11 การเรียนรู้เกิดขึ้น ได้อย่างไร?

12 อะไรคือปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

13 อะไรคือบทบาทของ หน่วยความจำ?
อะไรคือบทบาทของ หน่วยความจำ?

14 การถ่ายโอน หรือถ่ายโยงความรู้ เกิดขึ้นได้อย่างไร?

15 แนวทาง/กิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณ์อย่างไร?

16 คอนสตรัคติวิสต์ constructivism

17 คือ?? การเรียนรู้

18 การเรียนรู้เกิดขึ้น ได้อย่างไร?

19 อะไรคือปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

20 บทบาทของ หน่วยความจำ?

21 การถ่ายโยงความรู้ เกิดขึ้นอย่างไร?

22 แนวทาง/ กิจกรรมการเรียนรู้
มีลักษณะอย่างไร? !!!

23 สมาชิกกลุ่มสายธารน้ำใส
1. นางสาวเสาวรส เชียงทา 2. นางสาวชลิตติญา ทาทอง 3. นางสาวนันทิพร มิ่งขวัญ 4. นางสาวปรียาภรณ์ อันทะรักษ์


ดาวน์โหลด ppt learning theory ทฤษฎีการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google