งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระ พล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทย ( ๒ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระ พล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทย ( ๒ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระ พล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทย ( ๒ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติใน ประเทศไทย

2 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร ธรรมชาติในปัจจุบัน

3 ครูธีระพล เข่งวา 3 น้ำ ทรัพยากร น้ำ หมาย ถึง ของเหลวเกิดจากการ รวมตัวของก๊าซ ไฮโดรเจนและก๊าซ ออกซิเจนในภาวะที่ เหมาะสม

4 ครูธีระพล เข่งวา 4 ความหมายในลักษณะ ทรัพยากรธรรมชาติ หมาย ถึง สิ่งที่นำมา อุปโภค - บริโภค การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ คมนาคม การผลิต พลังงาน

5 ครูธีระพล เข่งวา 5 ปริมาณ น้ำฝน ประเทศไทยมีปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ย ปีละ 1,550 มม. หรือ คิดเป็น ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง มาปีละ ประมาณ 800,000 ล้าน ลบ. ม.

6 ครูธีระพล เข่งวา 6 แหล่งน้ำ น้ำ ฟ้า เป็นน้ำที่ เกิดจาก ละอองน้ำ หมอก น้ำค้าง และฝน

7 ครูธีระพล เข่งวา 7 ทิศทางการพัดของ ลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้

8 ครูธีระพล เข่งวา 8 ทิศทางการพัดของ ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ

9 ครูธีระพล เข่งวา 9 แหล่งน้ำ น้ำผิวดิน : น้ำท่า เป็นน้ำที่ ไหล / ขัง อยู่ตามผิว ดิน น้ำในแม่น้ำ - คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ น้ำในเขื่อน ต่างๆ

10 ครูธีระพล เข่งวา 10 แหล่งน้ำ น้ำใต้ดิน เป็นน้ำที่เกิดจากการ ไหลซึมของน้ำ ฝนลงสู่ผิวดินชั้นล่าง โดยไหลซึมตาม ช่องว่างของชั้นดิน

11 ครูธีระพล เข่งวา 11 กิจกรรมระหว่าง เรียน นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-7 คน ตอบคำถามต่อไปนี้ 1. น้ำฟ้า น้ำผิวดิน น้ำใต้ ดิน มีแหล่ง ที่มาแตกต่างกัน อย่างไร

12 ครูธีระพล เข่งวา 12 กิจกรรมระหว่าง เรียน นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-7 คน ตอบคำถามต่อไปนี้ 2. แม่น้ำสายสำคัญและบึง สำคัญ ในภาคต่างๆ ของ ประเทศไทย ได้แก่อะไรบ้าง

13 ครูธีระพล เข่งวา 13 ประโยชน์ของ ทรัพยากรน้ำ

14 ครูธีระพล เข่งวา 1414 การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำ  การอุปโภค - บริโภค

15 ครูธีระพล เข่งวา 1515 การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำ  การ เพาะปลูก

16 ครูธีระพล เข่งวา 1616 การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำ  อุตสาหกรรม

17 ครูธีระพล เข่งวา 1717 การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำ  การใช้เป็น สินค้า

18 ครูธีระพล เข่งวา 1818 การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำ  การ คมนาคม

19 ครูธีระพล เข่งวา 1919 การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำ  การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ

20 ครูธีระพล เข่งวา 2020 การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำ  การผลิต กระแสไฟฟ้า

21 ครูธีระพล เข่งวา 2121 การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำ  การท่องเที่ยวและ นันทนาการ

22 ครูธีระพล เข่งวา 2 การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำ  ประเพณีและ ความเชื่อ

23 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 23 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรในประเทศ ไทย


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระ พล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทย ( ๒ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google