งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดีบุก (TIN). ดีบุกมีความหนาแน่น 7.3 kg/dm3 ดีบุกที่พบในอาหารมี ปริมาณน้อยมาก ไม่เป็นพิษ แร่ธาตุที่ไม่เป็น สารอาหารจำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดีบุก (TIN). ดีบุกมีความหนาแน่น 7.3 kg/dm3 ดีบุกที่พบในอาหารมี ปริมาณน้อยมาก ไม่เป็นพิษ แร่ธาตุที่ไม่เป็น สารอาหารจำเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดีบุก (TIN)

2 ดีบุกมีความหนาแน่น 7.3 kg/dm3 ดีบุกที่พบในอาหารมี ปริมาณน้อยมาก ไม่เป็นพิษ แร่ธาตุที่ไม่เป็น สารอาหารจำเป็น

3 มาตรฐานการ ควบคุมดีบุก --> ใช้ในอาหารได้ไม่เกิน 250 mg/kg

4 ประโยชน์ ของดีบุก - ฟอกสีในผลไม้ - ดีบุกที่ละลายอยู่ เล็กน้อยในน้ำเชื่อม จะช่วยให้ผลไม้มี รสชาติดีขึ้น - ทำให้การสูญเสีย vitamin potency ลดลง - การเกิดสีน้ำตาล (browning) ในระหว่าง การเก็บ canned citrus juice ลดลง

5 การ ได้รับ จากสภาพแวดล้อม - - > มีเล็กน้อยใน อุตสาหกรรม จากอาหาร - - > เนื้อสด ธัญพืช และผัก 1 mg/kg. - - > อาหารกระป๋อง เคลือบแลคเกอร์. มากกว่า 100 mg/kg แต่ถ้าไม่ได้. เคลือบจะมีดีบุกมาก

6 ดีบุกที่พบในอาหารอาจมาจากการ ปนเปื้อนได้อีกด้วย เช่นการปนเปื้อนจาก เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการแปรรูป น้ำ ingredient ที่ใช้ และที่สำคัญคือ การปนเปื้อนของดีบุกจากการกัดกร่อนใน อาหารกระป๋อง ซึ่งเป็นปฏิกริยาระหว่าง อาหารกับภาชนะทำจากแผ่นเหล็กเคลือบ ดีบุก

7 ในอาหารแปรรูปบางชนิดจะพบว่ามีดีบุก อยู่ในระดับที่สูงกว่านี้ โดยมีการใช้ดีบุกใน อาหารในรูปของสารกันเสีย (Sn – based preservatives) และใช้เป็นสารทำให้คงตัว (Stabilizers) เช่น stannous chloride ดีบุกที่ปนเปื้อนในอาหารนี้ พบว่ามีการ กระจายในส่วนที่เป็นเนื้ออาหาร กับส่วนที่เป็น น้ำแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นเนื้อ อาหารจะมีดีบุกปนเปื้อนมากกว่าส่วนที่เป็นน้ำ

8 FDA ได้กำหนดค่าปลอดภัย สำหรับปริมาณดีบุกที่จะเติมใน อาหารหรือ GRAS (Generally Recognized as Safe) ไว้ 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับ กรณีที่เติมในอาหารแปรรูป และ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับ กรณีที่เติมในหน่อไม้ฝรั่ง ที่ บรรจุในขวดแก้ว โดยทั่วไปปริมาณดีบุก จะอยู่ในระดับต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม

9 การได้รับ มากเกินไป คลื่น ไส้ อาเจี ยน ท้องเ สีย อ่อนเ พลีย ปวด ศีรษะ กล้ามเนื้อไม่ ประสานงานกัน เกิดโรค Cerebral oedema ทำลายระบบประสาท

10 ปริมาณดีบุกในเนื้อสด เนื้อแกะ พบ 0.5 – 0.4 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม แป้งสาลี 1.2 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม ผลอโวคาโด 0.74 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

11 รายชื่อ สมาชิก กลุ่ม นายณัฐพงษ์บุญเพ็ญ 4801222 นางสาวกฤติยาผลาหาญ 4801212 นางสาวสุพรรณีสุดดี 4801237

12 Quiz 1. FDA ได้กำหนดค่าปลอดภัยสำหรับ ปริมาณดีบุกที่จะเติมในอาหารหรือ GRAS (Generally Recognized as Safe) ไว้ เท่าไหร่ สำหรับกรณีที่เติมในอาหารแปรรูป และ ในหน่อไม้ฝรั่ง ที่บรรจุในขวดแก้ว 2. ลักษณะอาการที่เกิดสำหรับผู้ที่ ได้รับดีบุกมากเกินไป

13 จบการ นำเสนอ ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt ดีบุก (TIN). ดีบุกมีความหนาแน่น 7.3 kg/dm3 ดีบุกที่พบในอาหารมี ปริมาณน้อยมาก ไม่เป็นพิษ แร่ธาตุที่ไม่เป็น สารอาหารจำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google