งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดีบุก (TIN).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดีบุก (TIN)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดีบุก (TIN)

2 ดีบุกมีความหนาแน่น 7.3 kg/dm3
ดีบุกที่พบในอาหารมีปริมาณน้อยมาก ไม่เป็นพิษ แร่ธาตุที่ไม่เป็นสารอาหารจำเป็น

3 มาตรฐานการควบคุมดีบุก
--> ใช้ในอาหารได้ไม่เกิน 250 mg/kg

4 ประโยชน์ของดีบุก - ฟอกสีในผลไม้
ดีบุกที่ละลายอยู่เล็กน้อยในน้ำเชื่อม จะช่วยให้ผลไม้มีรสชาติดีขึ้น - ทำให้การสูญเสีย vitamin potency ลดลง - การเกิดสีน้ำตาล (browning) ในระหว่างการเก็บ canned citrus juice ลดลง

5 การได้รับ จากสภาพแวดล้อม - - > มีเล็กน้อยในอุตสาหกรรม จากอาหาร
- - > มีเล็กน้อยในอุตสาหกรรม การได้รับ จากอาหาร - - > เนื้อสด ธัญพืช และผัก 1 mg/kg > อาหารกระป๋องเคลือบแลคเกอร์ มากกว่า100 mg/kg แต่ถ้าไม่ได้ เคลือบจะมีดีบุกมาก

6 ดีบุกที่พบในอาหารอาจมาจากการปนเปื้อนได้อีกด้วย เช่นการปนเปื้อนจากเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการแปรรูป น้ำingredient ที่ใช้ และที่สำคัญคือ การปนเปื้อนของดีบุกจากการกัดกร่อนในอาหารกระป๋อง ซึ่งเป็นปฏิกริยาระหว่างอาหารกับภาชนะทำจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก

7 ในอาหารแปรรูปบางชนิดจะพบว่ามีดีบุกอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้ โดยมีการใช้ดีบุกในอาหารในรูปของสารกันเสีย (Sn – based preservatives) และใช้เป็นสารทำให้คงตัว (Stabilizers) เช่น stannous chloride ดีบุกที่ปนเปื้อนในอาหารนี้ พบว่ามีการกระจายในส่วนที่เป็นเนื้ออาหาร กับส่วนที่เป็นน้ำแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นเนื้ออาหารจะมีดีบุกปนเปื้อนมากกว่าส่วนที่เป็นน้ำ

8 โดยทั่วไปปริมาณดีบุกจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
FDA ได้กำหนดค่าปลอดภัยสำหรับปริมาณดีบุกที่จะเติมในอาหารหรือ GRAS (Generally Recognized as Safe) ไว้ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีที่เติมในอาหารแปรรูป และ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีที่เติมในหน่อไม้ฝรั่ง ที่บรรจุในขวดแก้ว

9 การได้รับมากเกินไป คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
กล้ามเนื้อไม่ประสานงานกัน เกิดโรค Cerebral oedema ทำลายระบบประสาท

10 ปริมาณดีบุกในเนื้อสด เนื้อแกะ พบ 0.5 – 0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
แป้งสาลี 1.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลอโวคาโด มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

11 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวกฤติยา ผลาหาญ 4801212
นางสาวกฤติยา ผลาหาญ นายณัฐพงษ์ บุญเพ็ญ นางสาวสุพรรณี สุดดี

12 Quiz 1. FDA ได้กำหนดค่าปลอดภัยสำหรับปริมาณดีบุกที่จะเติมในอาหารหรือ GRAS (Generally Recognized as Safe) ไว้ เท่าไหร่ สำหรับกรณีที่เติมในอาหารแปรรูป และ ในหน่อไม้ฝรั่ง ที่บรรจุในขวดแก้ว 2.ลักษณะอาการที่เกิดสำหรับผู้ที่ได้รับดีบุกมากเกินไป

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ดีบุก (TIN).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google