งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : การอบรมคณะผู้ตรวจประเมินการจัด การพลังงานภายใน วันที่ : 18 มกราคม 2555 สถานที่ : ณ ห้องประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยา เขตรังสิต ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : การอบรมคณะผู้ตรวจประเมินการจัด การพลังงานภายใน วันที่ : 18 มกราคม 2555 สถานที่ : ณ ห้องประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยา เขตรังสิต ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : การอบรมคณะผู้ตรวจประเมินการจัด การพลังงานภายใน วันที่ : 18 มกราคม 2555 สถานที่ : ณ ห้องประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยา เขตรังสิต ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมกราคม 2555 อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ. ปริพล ทับทิมทอง อ. ผอบ พลเมือง อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. พัชรี แก้วเกตุ

2 เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา งานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม 2555 สถานที่ : ณ ห้อง 956 ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมกราคม 2555 อ. ปริพล ทับทิมทอง อ. ผอบ พลเมือง

3 เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการ “ การวิเคราะห์ SWOT ฝ่ายอาคารสถานที่ ” วันที่ : 20 มกราคม 2555 สถานที่ : ณ ห้อง 956 วิทยาเขตกล้วยน้ำไทรังสิต ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมกราคม 2555 แผนกบริการอาคาร สถานที่กล้วยน้ำไท 1. อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว 2. อ. พัชรี แก้วเกตุ 3. อ. ศักย์ศรณ์ วิเชียร เกษม 4. อ. พัชรนันท์ พงศ์โชคดี เลิศ 5. คุณสุขวัฒ สุขการ แผนกบริการอาคาร สถานที่รังสิต 1. อ. สุนัน คงธงชัย 2. อ. กัลยารัตน์ บุญเนตร 3. อ. เสาวคนธ์ จูงพงษ์ไฟ ศาล แผนกซ่อมบำรุงกล้วยน้ำ ไท 1. อ. เประวงศ์ มณีเลิศ รัตนา 2. อ. โชคชัย แสงมงคง 3. อ. อาทิตย์ ทองนันชัย 4. คุณสมาน อนุโชติ 5. คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ 6. คุณปราถานา มาลากุล แผนกซ่อมบำรุงรังสิต 1. อ. ไพบูลย์ นาสำราญ 2. อ. ชิณวรชัย ฐานิตสรณ์ 3. คุณวิศรุต อารีชม 4. คุณสมพร แก้วใหญ่ 5. คุณสาธิต มีนาค 6. คุคณอานนท์ นุชพงษ์ 7. คุณณัฐา เรือนทอง แผนกออกแบบก่อสร้าง 1. อ. ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์ 2. อ. ทิพวัลย์ ทองอาจ 3. อ. ธิดาใจ จันทรนามศรี 4. คุณสุวิกานต์ ภู่ทอง แผนกระบบอาคาร 1. อ. ศุภโชค พิริยะสกุล 2. อ. ปริพล ทับทิมทอง 3. อ. ศิวารินทร์ หมวด ทิพย์ 4. อ. ผอบ พลเมือง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : การอบรมคณะผู้ตรวจประเมินการจัด การพลังงานภายใน วันที่ : 18 มกราคม 2555 สถานที่ : ณ ห้องประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยา เขตรังสิต ผู้จัด : ฝ่ายอาคารสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google