งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการเขียน โปรแกรมภาษา C Introduction to C Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการเขียน โปรแกรมภาษา C Introduction to C Programming Language."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการเขียน โปรแกรมภาษา C Introduction to C Programming Language

2 แนะนำภาษา C ภาษา C เป็นภาษาระดับสูง แต่มีขีด ความสามารถพิเศษเหนือกว่าภาษาระดับสูงอื่น กล่าวคือสามารถทำงานในระดับต่ำได้ เช่นเดียวกับภาษาระดับต่ำ จึงสามารถใช้เขียน โปรแกรมระบบปฏิบัติการ หรืองานทั่วไป เช่น ใช้เขียนโปรแกรมที่มีการคำนวณมากๆ ทางด้าน คณิตศาสตร์ หรือทางด้านธุรกิจ ภาษา C มีลักษณะเป็นภาษาโครงสร้าง (Structure programming) คือ เมื่อ โปรแกรมถูกประมวลผล ประโยคคำสั่งใน โปรแกรมจะถูกจัดให้มีลำดับการทำงานตาม คำสั่ง เช่น คำสั่ง if-else,while หรือ do while เป็นต้น

3 ประวัติของภาษาซี C มีต้นกำเนิดมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ ยูนิกซ์ (UNIX) นำเอาภาษาเครื่องมาใช้ในการพัฒนา โปรแกรมอื่นๆ และพัฒนาเป็น ระบบปฏิบัติการ (OS) และได้สร้างภาษาบี (B) ขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรม ทำได้ง่ายขึ้น ต่อมา Dennis Ritchie จาก Bell Lab ได้นำภาษานี้มาพัฒนาต่อ และใช้ชื่อว่า C เพราะเป็นภาษาต่อจาก B ในยุคนั้นจะทำงานบนยูนิกซ์เป็นส่วนมาก

4 ภาษา BCPL ภาษา B ภาษา C บนเครื่อง PDP-7 (UNIX) พ. ศ. 2513 พ. ศ. 2515 โดย เดนนิช ริทชี่ Basic Combined Programming Language ประวัติของภาษาซี

5 Dennis Ritchie ผู้ให้กำเนิดภาษา C

6 6 จากภาษา C สู่ C++ ภาษา C ได้มีการพัฒนาต่อโดยใช้แนวคิด โปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP(Object Oriented Programming) เกิดภาษาใหม่เรียกว่า “ ซี พลัส พลัส ” (C++) ภาษาซียังเป็นต้นฉบับให้กับอีกหลายๆ ภาษาในปัจจุบันเช่น Java, C# ( อ่านว่าซี ชาร์ป )

7 ภาษา C มีประโยชน์อย่างไร

8 ส่วนประกอบของโปรแกรม

9 ส่วนประกอบของเทอร์โบซี โปรแกรม editor มีหน้าที่สำหรับสร้างหรือแก้ไข source file โปรแกรม compilor มีหน้าที่แปล source file เป็น object file โปรแกรม linker มีหน้าที่ link object file ให้ได้ เป็น executable file

10 Editor ของภาษา C

11 Main Menu Editor

12 ส่วนประกอบของโปรแกรม

13

14

15

16 กฎเกณฑ์การเขียนคำสั่ง (Rules)  ใช้อักษรตัวเล็กในการเขียนโปรแกรม  ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ โดยใช้ปีกกา “{ }” เป็นตัวกำหนดขอบเขต  ฟังก์ชั่นแรกต้องเป็น main() เสมอ  ใช้เครื่องหมาย ; (semi colon) เป็นตัว กำหนดการสิ้นสุดของคำสั่ง  ใช้เครื่องหมาย, (comma) เป็นตัวคั่นตัว แปรและพารามิเตอร์ต่างๆ  ใช้เครื่องหมาย /* */ เป็นการกำหนด ข้อความ ที่ไม่ต้องการให้คอมไพเลอร์ ปฏิบัติงาน

17 # include main () { printf(“This is my first C Program.”); } ตัวอย่างโปรแกรม เป็นโปรแกรมสั่งพิมพ์ข้อความ “This is my first C Program.”

18 โปรแกรมแรก ลองเปิด TC ขึ้นมาแล้วเขียนโปรแกรม ดังนี้ กด CTRL + F9 เพื่อ Run เมื่อ Run เสร็จ กด ALT + F5 เพื่อดูผลการ Run

19 อธิบาย Header File ฟังก์ชั่น main ฟังก์ชั่น printf เริ่มทำงานเป็นที่แรก ส่งข้อมูลไปที่หน้าจอ

20 โครงสร้าง (Structure) ของ ภาษาซี บรรทัด #include ทำหน้าที่บอก คอมไพล์ของภาษา C ให้นำแฟ้ม stdio.h จากคลัง ชุดคำสั่งซึ่งคอมไพล์ไว้แล้วมาทำการแปลรวมกับ คำสั่งต้นฉบับ บรรทัด main() แสดงถึงการนิยามฟังก์ชันชื่อ main เป็นจุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม เครื่องหมายวงเล็บปีกกา {} ทำหน้าที่บอก จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการทำงานของฟังก์ชัน main ตามลำดับ เมื่อจบการทำงานของ main ก็ถือ ว่าจบการทำงานของโปรแกรม

21 ฟังก์ชั่นกับ Header File สำหรับภาษา C เราสามารถสร้างฟังก์ชั่นเองได้ แต่ไม่จำเป็นต้องสร้างเองเสมอไป เราสามารถ ยืมคนอื่นได้ ( หรือจากระบบ ) หากดึงจากที่อื่นจะต้อง #include ตัว Header File ของฟังก์ชั่นที่จะใช้ไว้ที่ต้นโปรแกรม เราสามารถดูได้ว่าแต่ละ Header File มีฟังก์ชั่น อะไรบ้างโดยกดปุ่ม CTRL+F1

22 ทดลอง Header File ส่วนการดึง Header File การเรียกใช้ Header File

23 แบบฝึกหัด 1. ให้แสดงชื่อและนามสกุลของนักศึกษาด้วย ฟังก์ชั่น printf ตามตัวอย่างที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 2. จากนั้นให้แสดงสาขาวิชา และคณะ Name : Chanida Kumpeng Major : Information Technology Faculty : Science and Technology ตัวอย่าง Name : Chanida Kumpeng

24 สรุปเนื้อหาท้ายบท


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการเขียน โปรแกรมภาษา C Introduction to C Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google