งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก

2 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคล ในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงาน เก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จากสถานบริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

3 1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

4 ตัวอย่างรหัสวัคซีนใน EPI

5 รหัส วัคซีน ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีน ภาษาไทย ประเภท อายุ(เดือน) ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD_10 _TM I11IPV1ไอพีวี1 2 เดือน โรคโปลิโอ Z24.0 I12IPV2ไอพีวี2 4 เดือนZ24.0 I13IPV3ไอพีวี3ฉีด6 เดือนZ24.0 I14IPV4ไอพีวี4 1 ปีครึ่งZ24.0 I15IPV5ไอพีวี5 4 ปีZ24.0 J11 JE1 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 1 9 เดือนขึ้นไป โรคไข้สมอง อักเสบเจอี Z24.1 J12 JE2 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 2 ฉีดห่างจากเข็มแรกอย่าง น้อย 3 เดือน Z24.1 M11MMRV1เอ็มเอ็มอาร์ วี1 ฉีดตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โรคหัด-คางทูม- หัดเยอรมัน- อีสุกอีใส Z27.4,Z25.8 M12MMRV2เอ็มเอ็มอาร์ วี2 ฉีดกระตุ้นห่างจาก โด๊สแรกอย่างน้อย 6 สัปดาห์ Z27.4,Z25.8 ตัวอย่างรหัสวัคซีนนอก EPI

6 การตรวจสอบรหัส วัคซีน ใน โปรแกรม HOSxP

7 1. ไปที่ menu Tools 2. เลือก SQL_Query Tools_SQL_Query

8 พิมพ์ข้อมูลเพื่อดูรหัสวัคซีน ในช่อง Open Table ดังนี้ 1. ดูรหัสหน้าวัคซีนรวม Key : Person_vaccine แล้ว กด run 2. ดูรหัสวัคซีนเด็กเล็ก Key: WBC_vaccine แล้วกด run 3. ดูรหัสวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ Key: ANC_service แล้ว กด run 4. ดูรหัสวัคซีนเด็กวัยเรียน Key: student_vaccine แล้วกด run พิมพ์ข้อมูลเพื่อดูรหัสวัคซีน ในช่อง Open Table ดังนี้ 1. ดูรหัสหน้าวัคซีนรวม Key : Person_vaccine แล้ว กด run 2. ดูรหัสวัคซีนเด็กเล็ก Key: WBC_vaccine แล้วกด run 3. ดูรหัสวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ Key: ANC_service แล้ว กด run 4. ดูรหัสวัคซีนเด็กวัยเรียน Key: student_vaccine แล้วกด run

9 เมื่อ Key ข้อมูลดูบัญชี รหัสวัคซีน person_vaccine จะปรากฏ หน้าจอ ดังรูป เมื่อ Key ข้อมูลดูบัญชี รหัสวัคซีน person_vaccine จะปรากฏ หน้าจอ ดังรูป

10

11 ส่งออกวัคซีนไปที่ MS Excel โดย 1. เลือกแถววัคซีนตัวใดก็ได้ 2. คลิกขวา 3. เลือก Excel Export ข้อมูลรหัสวัคซีนจะไปที่ MS Excel ซึ่งสามารถ print ได้ สบายๆ ส่งออกวัคซีนไปที่ MS Excel โดย 1. เลือกแถววัคซีนตัวใดก็ได้ 2. คลิกขวา 3. เลือก Excel Export ข้อมูลรหัสวัคซีนจะไปที่ MS Excel ซึ่งสามารถ print ได้ สบายๆ

12 การตรวจสอบรหัส วัคซีน ใน โปรแกรม JHCIS

13

14 รหัสข้อมูล รหัสยาและ เวชภัณฑ์

15 รหัสยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มวัคซีน

16 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิด เป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

17 การบันทึก ข้อมูลการ ให้บริการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกัน โรค

18

19

20 ตัวอย่างทะเบียนการให้บริการ วัคซีนในกระดาษ

21 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการได้รับ วัคซีนในกระดาษ

22 งานเชิงรุก _ บัญชี 1-8 โปรแกรม HOSxP

23 งานเชิงรุก _ บัญชี 1-8 ( ต่อ )

24 การบันทึกข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ในระบบ บัญชี 2

25 1. ไปที่งานเชิง รุก 2. ระบบบัญชี 1-8 3. เลือกระบบงาน บัญชี 2 1 2 3

26 1. ปุ่มลงทะเบียนฝากครรภ์ ใช้สำหรับลงทะเบียนในกรณีที่ไม่ มีรายชื่อของคนที่เราต้องการให้บริการในบัญชีที่ 2 สามารถ ลงทะเบียนได้โดยการกดปุ่มลงทะเบียนแล้วค้นหารายชื่อ ผู้ป่วยที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อให้บริการที่บัญชี 2 2. ปุ่มข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ใช้สำหรับบันทึกให้บริการงานฝาก ครรภ์หรืองานดูแลหลังคลอด วิธีใช้ให้ทำการเลือกรายชื่อของ คนที่เราต้องการลงข้อมูลจากทะเบียนแล้วทำการกดปุ่มข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ 3. ปุ่มค้นหา ใช้สำหรับค้นหารายชื่อของคนที่อยู่ในทะเบียนที่ 2 ในกรณีที่ข้อมูลในบัญชีที่ 2 มีรายชื่อเป็นจำนวนมากไม่ สามารถเลื่อนหาดูข้อมูลได้สามารถใช้ปุ่มค้นหาเพื่อค้นหา รายชื่อได้

27

28

29

30 การบันทึกข้อมูล งานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันเด็ก > 1 ปี ใน ระบบบัญชี 3

31 1. ปุ่มลงทะเบียน ใช้สำหรับลงทะเบียนในกรณีที่ไม่มี รายชื่อของคนที่เราต้องการให้บริการในบัญชีที่ 3 สามารถลงทะเบียนได้ 2. ปุ่มข้อมูลงานบริการ ใช้สำหรับบันทึกการให้บริการ ดูแลเด็กหลังคลอด ฉีด vaccine 3. ปุ่มค้นหา ใช้สำหรับค้นหารายชื่อของคนที่อยู่ใน ทะเบียนที่ 3 ในกรณีที่มีข้อมูลในบัญชี 3 งานเชิงรุก _ บัญชี 3

32

33 งานเชิงรุก _ บัญชี 3( ต่อ )

34 การบันทึกข้อมูล งานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันเด็ก > 5 ปี ในระบบบัญชี 4

35 ลงทะเบีย น คลิกที่นี่ อาจปรากฏ

36

37

38

39 วิธีลงข้อมูลประวัติ วัคซีน

40

41 การบันทึกข้อมูล งานอนามัยโรงเรียน ในระบบบัญชี 5

42

43 วิธีการเพิ่ม โรงเรียน

44 วิธีการลงทะเบียน

45

46 วิธีการลงข้อมูล

47

48

49 ดูการได้รับวัคซีนของ เด็กรายคน

50 โปรแกรม HOSxP การเลื่อนชั้นเรียน

51 โปรแกรม HOSxP การบันทึกข้อมูล การได้รับวัคซีน

52

53

54 ทะเบียนผู้รับบริการ โปรแกรม JHCIS

55 ทะเบียนผู้รับบริการ ( ต่อ )

56

57 โปรแกรม Hosxp อยู่ที่ เมนู Tool เข้าไปที่ รายงาน End user report

58

59 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

60  กรณี print out รายงานได้  ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลตั้งต้น เช่น จาก family folder หรือทะเบียนผู้รับบริการ (กระดาษ) กับ ทะเบียนผู้รับบริการที่ print out จากคอมพิวเตอร์ (ทะเบียน Y)  กรณี print out รายงานไม่ได้  ตรวจสอบเป็นรายบุคคลกับข้อมูลผู้รับบริการหน้า จอคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

61 งานเชิงรุก _ บัญชี 3 ส่งออก excel โปรแกรม HOSxP

62 โปรแกรม JHCIS

63 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

64

65 การนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป

66 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5.การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

67 การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป เพื่อคาดประมาณ จำนวนวัคซีนใน การให้บริการและ ติดตามให้มารับ วัคซีนในครั้งต่อไป

68 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7.บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถาน บริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

69 การ Print out รายงานเก็บไว้ เพื่อสำรองข้อมูลการให้บริการที่บันทึกในคอมพิวเตอร์แล้ว เก็บไว้ตรวจสอบกรณีคอมพิวเตอร์เสีย ใช้การไม่ได้

70 1.รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนด 2.มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

71 บันทึก “วัน/เดือน/ ปี ที่ได้รับ วัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น ที่นี่ ที่อื่น ครั้ง หน้า

72 การบันทึก ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับวัคซีนใน พื้นที่จากการ ได้รับวัคซีน จากที่อื่น ที่นี่ ที่ อื่น

73

74

75

76

77 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google