งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการบันทึกข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการบันทึกข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูล
ในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก

2 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

3 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

4 ตัวอย่างรหัสวัคซีนใน EPI

5 ตัวอย่างรหัสวัคซีนนอก EPI
ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทย ประเภท อายุ(เดือน) ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD_10 _TM I11 IPV1 ไอพีวี1 2 เดือน โรคโปลิโอ Z24.0 I12 IPV2 ไอพีวี2 4 เดือน I13 IPV3 ไอพีวี3 ฉีด 6 เดือน I14 IPV4 ไอพีวี4 1 ปีครึ่ง I15 IPV5 ไอพีวี5 4 ปี J11 JE1 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น1 9 เดือนขึ้นไป โรคไข้สมองอักเสบเจอี Z24.1 J12 JE2 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน M11 MMRV1 เอ็มเอ็มอาร์วี1 ตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส Z27.4,Z25.8 M12 MMRV2 เอ็มเอ็มอาร์วี2 ฉีดกระตุ้นห่างจาก โด๊สแรกอย่างน้อย สัปดาห์

6 การตรวจสอบรหัสวัคซีน ในโปรแกรม HOSxP

7 Tools_SQL_Query 1. ไปที่ menu Tools 2. เลือก SQL_Query

8 พิมพ์ข้อมูลเพื่อดูรหัสวัคซีน ในช่อง Open Table ดังนี้
ดูรหัสหน้าวัคซีนรวม Key : Person_vaccine แล้วกด run ดูรหัสวัคซีนเด็กเล็ก Key: WBC_vaccine แล้วกด run ดูรหัสวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ Key: ANC_service แล้วกด run ดูรหัสวัคซีนเด็กวัยเรียน Key: student_vaccine แล้วกด run

9 เมื่อ Key ข้อมูลดูบัญชีรหัสวัคซีน person_vaccine จะปรากฏหน้าจอ
ดังรูป

10

11 ส่งออกวัคซีนไปที่ MS Excel โดย
เลือกแถววัคซีนตัวใดก็ได้ คลิกขวา เลือก Excel Export ข้อมูลรหัสวัคซีนจะไปที่ MS Excel ซึ่งสามารถ print ได้ สบายๆ

12 การตรวจสอบรหัสวัคซีน ในโปรแกรม JHCIS

13

14 รหัสข้อมูล รหัสยาและเวชภัณฑ์

15 รหัสยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มวัคซีน

16 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิด เป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

17 การบันทึกข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

18

19

20 ตัวอย่างทะเบียนการให้บริการวัคซีนในกระดาษ

21 ตัวอย่างทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในกระดาษ

22 งานเชิงรุก_บัญชี 1-8 โปรแกรม HOSxP

23 งานเชิงรุก_บัญชี 1-8 (ต่อ)

24 การบันทึกข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ในระบบบัญชี 2

25 1. ไปที่งานเชิงรุก 2. ระบบบัญชี 1-8 3. เลือกระบบงานบัญชี 2

26 1. ปุ่มลงทะเบียนฝากครรภ์ ใช้สำหรับลงทะเบียนในกรณีที่ไม่มีรายชื่อของคนที่เราต้องการให้บริการในบัญชีที่ 2 สามารถลงทะเบียนได้โดยการกดปุ่มลงทะเบียนแล้วค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อให้บริการที่บัญชี 2 2. ปุ่มข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ใช้สำหรับบันทึกให้บริการงานฝากครรภ์หรืองานดูแลหลังคลอด วิธีใช้ให้ทำการเลือกรายชื่อของคนที่เราต้องการลงข้อมูลจากทะเบียนแล้วทำการกดปุ่มข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ 3. ปุ่มค้นหา ใช้สำหรับค้นหารายชื่อของคนที่อยู่ในทะเบียนที่ 2 ในกรณีที่ข้อมูลในบัญชีที่ 2 มีรายชื่อเป็นจำนวนมากไม่สามารถเลื่อนหาดูข้อมูลได้สามารถใช้ปุ่มค้นหาเพื่อค้นหารายชื่อได้

27

28

29

30 การบันทึกข้อมูล งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็ก> 1 ปี ในระบบบัญชี 3

31 งานเชิงรุก_บัญชี 3 1. ปุ่มลงทะเบียน ใช้สำหรับลงทะเบียนในกรณีที่ไม่มีรายชื่อของคนที่เราต้องการให้บริการในบัญชีที่ 3 สามารถลงทะเบียนได้ 2. ปุ่มข้อมูลงานบริการ ใช้สำหรับบันทึกการให้บริการดูแลเด็กหลังคลอด ฉีดvaccine 3. ปุ่มค้นหา ใช้สำหรับค้นหารายชื่อของคนที่อยู่ในทะเบียนที่ 3 ในกรณีที่มีข้อมูลในบัญชี 3

32

33 งานเชิงรุก_บัญชี 3(ต่อ)

34 การบันทึกข้อมูล งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็ก> 5 ปี ในระบบบัญชี 4

35 อาจปรากฏ ลงทะเบียน คลิกที่นี่

36

37

38

39 วิธีลงข้อมูลประวัติวัคซีน

40

41 การบันทึกข้อมูล งานอนามัยโรงเรียน ในระบบบัญชี 5

42

43 วิธีการเพิ่มโรงเรียน

44 วิธีการลงทะเบียน

45

46 วิธีการลงข้อมูล

47

48

49 ดูการได้รับวัคซีนของเด็กรายคน

50 โปรแกรม HOSxP การเลื่อนชั้นเรียน

51 โปรแกรม HOSxP การบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน

52 โปรแกรม HOSxP การบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน

53

54 ทะเบียนผู้รับบริการ โปรแกรม JHCIS

55 ทะเบียนผู้รับบริการ (ต่อ)

56 ทะเบียนผู้รับบริการ (ต่อ)

57 โปรแกรม Hosxp อยู่ที่ เมนู Tool เข้าไปที่ รายงาน End user report

58

59 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

60 การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
กรณี print out รายงานได้ ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลตั้งต้น เช่น จาก family folder หรือทะเบียนผู้รับบริการ (กระดาษ) กับทะเบียนผู้รับบริการที่ print out จากคอมพิวเตอร์ (ทะเบียน Y) กรณี print out รายงานไม่ได้ ตรวจสอบเป็นรายบุคคลกับข้อมูลผู้รับบริการหน้าจอคอมพิวเตอร์

61 งานเชิงรุก_บัญชี 3 ส่งออก excel
โปรแกรม HOSxP

62 โปรแกรม JHCIS

63 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

64

65 การนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป

66 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5.การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

67 การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป
เพื่อคาดประมาณจำนวนวัคซีนในการให้บริการและติดตามให้มารับวัคซีนในครั้งต่อไป

68 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

69 การ Print out รายงานเก็บไว้
เพื่อสำรองข้อมูลการให้บริการที่บันทึกในคอมพิวเตอร์แล้ว เก็บไว้ตรวจสอบกรณีคอมพิวเตอร์เสีย ใช้การไม่ได้

70 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
1. รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตามรหัสมาตรฐานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด 2. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนทุกชนิดเป็นรายบุคคลในแฟ้ม EPI 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 4. การบันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 5. การบันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนแล้วให้ Print out รายงานเก็บไว้ 7. บันทึกรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น

71 บันทึก “วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับวัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น บันทึก “วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับวัคซีน” กำกับ ทุกครั้ง ที่นี่ ที่อื่น ครั้งหน้า

72 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่จากการได้รับวัคซีนจากที่อื่น
ที่นี่

73

74

75

76

77 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการบันทึกข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google