งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
กรอบประเด็น และแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 9 ประธาน

2 การตรวจราชการ ปี 2558 กรอบประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ
คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5 กลุ่มวัย ระบบควบคุมโรค การตรวจราชการ ปี 2558 2

3 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย 2. ระบบการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มาตรฐาน

4 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย แนวทางการตรวจติดตาม 1.1 จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลำดับปัญหาสุขภาพในภาพรวมจังหวัด 1.2 มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขต และมีแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ จังหวัด/อำเภอ 1.3 มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการกำกับติดตามในระดับเขต และจังหวัด 1.4 มีการประชุมชี้แจงแผนงาน PP ระดับจังหวัดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ทุกระดับรับทราบ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1.5 จังหวัดมีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการระดับอำเภอให้สอดคล้องกับแผน ระดับจังหวัดและเขต 1.6 มีแผนการตรวจ ติดตาม และประเมินผลทุกระดับ และสรุปผลการดำเนินงาน

5 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย แนวทางการตรวจติดตาม 1.2 กระบวนการของการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม เน้นกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการ การพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ

6 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
2. ระบบการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มาตรฐาน แนวทางการตรวจติดตาม 2.1 จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการดำเนินการป้องกันควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ 2.2 จังหวัดมีการประเมินการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญ และนำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงการดำเนินการ 2.3 มีการสื่อสาร (ตามข้อ 2.1) ให้แก่หน่วยงาน/บุคลากรเครือข่าย รวมถึง ประชาชน ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค 2.4 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อสำคัญของพื้นที่

7 ประเด็นการตรวจราชการตามสภาพปัญหาของพื้นที่
1. กลุ่มสตรีและเด็ก 3. กลุ่มวัยรุ่น 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน 4. กลุ่มวัยทำงาน 5. กลุ่มผู้สูงอายุ 6. กลุ่มคนพิการ 7. ระบบควบคุมโรค

8 กลุ่มสตรีและเด็ก 0-5 ปี

9 ประเด็นการตรวจราชการ
1. ระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการและการช่วยเหลือ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการล่าช้า 2. ระบบและกลไกการจัดการปัญหาแม่และ เด็กระดับจังหวัด 3. ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความ เสี่ยง & หญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน

10 ประเด็นการตรวจราชการ
: การเฝ้าระวังพัฒนาการ & การช่วยเหลือเด็กอายุ 0-5 ปี ที่พัฒนาการล่าช้า แนวทางการตรวจติดตาม : 1. มี Program manager & การดำเนินงานที่ชัดเจน 2. จังหวัดมีการประเมิน WCC คุณภาพ 3. เด็ก อายุ 18,30 เดือน ได้รับการสุ่มตรวจประเมินพัฒนาการโดยนัก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ได้รับการอบรม 4 .มีการประเมินมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 ด้าน 5. มีระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า ได้รับการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ 6. อบรมความรู้ ทักษะครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก และ พ่อ แม่ ตามมาตรฐาน โรงเรียนพ่อแม่

11 กลุ่มเด็กวัยเรียน ประเด็นการตรวจราชการ 1. ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน 2.การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก(อายุต่ำกว่า 15 ปี) จมน้ำตาย

12 ประเด็นการตรวจราชการ : ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
การตรวจติดตาม : มีแผนปฏิบัติการระดับเขตสุขภาพ & จังหวัด ร่วมกันระหว่างศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง มี Program manager (PM) ระดับจังหวัด /อำเภอ และบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน

13 กลุ่มวัยรุ่น ประเด็นการตรวจราชการ 1.การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม &
การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 2. .การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

14 ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม &
การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น การตรวจติดตาม : 1.การสอนเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน 2. รร. มีระบบคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง เมื่อพบมีปัญหาช่วยเหลือ-ส่งต่อ 3. ความสำเร็จในการพัฒนา รพช. ให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพ & เชื่อมโยงกับระบบบริการตามวัย 4.บุคลากรมีความรู้ & ทักษะในการดูแล ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง

15 กลุ่มวัยทำงาน ประเด็นการตรวจราชการ
1.การป้องกันควบคุมโรค NCD & ปัจจัยเสี่ยง 2.การป้องกันควบคุมอุบัติเหตุทางถนน

16 ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันควบคุมโรค NCD & ปัจจัยเสี่ยง
การตรวจติดตาม : แผนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ & แผนพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพ 2. การทบทวน GAP ของ คลินิก NCD คุณภาพ & แผนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

17 กลุ่มผู้สูงอายุ ประเด็นการตรวจราชการ
1. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 3. สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร

18 กลุ่มผู้พิการ High light ประเด็นการตรวจราชการ
การบูรณาการดูแลสุขภาพคนพิการ การเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ

19 1) สถานการณ์คนพิการขาขาดปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ และแผนงาน ภายหลังจากการสำรวจฯ
การตรวจติดตาม : 1) สถานการณ์คนพิการขาขาดปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ และแผนงาน ภายหลังจากการสำรวจฯ 2) ประเมินศักยภาพ กำลังการผลิตขาเทียม การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ในรพ.จังหวัด 4) แผนบูรณาการระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่พ้นระยะวิกฤติอย่างมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด 5) การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ของ รพศ. รพท. 6) การสำรวจข้อมูลคนพิการทุกประเภท

20 ระบบควบคุมโรค ประเด็นการตรวจราชการ
1. การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มาตรฐาน 2. ความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์หรือ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 3. การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่จ.ชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 4. การควบคุมป้องกันโรคในชุมชนต่างด้าว

21 Y.Poonpanich.All rights reserved
สวัสดี 09/04/60 Y.Poonpanich.All rights reserved


ดาวน์โหลด ppt และแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google