งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบประเด็น และแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 9 ประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบประเด็น และแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 9 ประธาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบประเด็น และแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 9 ประธาน

2 2 กรอบประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย การตรวจราชการ ปี 2558 ระบบ ควบคุมโรค การ ส่งเสริม สุขภาพ และป้องกัน โรค 5 กลุ่มวัย การ ส่งเสริม สุขภาพ และป้องกัน โรค 5 กลุ่มวัย

3 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. ระบบการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มาตรฐาน 1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย

4 ประเด็นการตรวจราชการที่ มุ่งเน้น แนวทางการ ตรวจติดตาม 1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคตามกลุ่มวัย 1.1 จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลำดับ ปัญหาสุขภาพในภาพรวมจังหวัด 1.2 มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขต และมี แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ จังหวัด / อำเภอ 1.3 มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการกำกับติดตาม ในระดับเขต และจังหวัด 1.4 มีการประชุมชี้แจงแผนงาน PP ระดับ จังหวัดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ทุกระดับรับทราบ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 1.5 จังหวัดมีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการระดับ อำเภอให้สอดคล้องกับแผน ระดับจังหวัดและเขต 1.6 มีแผนการตรวจ ติดตาม และประเมินผลทุก ระดับ และสรุปผลการดำเนินงาน

5 ประเด็นการตรวจราชการที่ มุ่งเน้น แนวทางการ ตรวจติดตาม 1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคตามกลุ่มวัย ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการ การพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ 1.2 กระบวนการของการดำเนินงาน และผลลัพธ์ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม เน้นกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

6 ประเด็นการตรวจราชการที่ มุ่งเน้น แนวทางการ ตรวจติดตาม 2. ระบบการควบคุมป้องกันโรคใน พื้นที่ได้มาตรฐาน 2.2 จังหวัดมีการประเมินการดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญ และนำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงการ ดำเนินการ 2.3 มีการสื่อสาร ( ตามข้อ 2.1) ให้แก่ หน่วยงาน / บุคลากรเครือข่าย รวมถึง ประชาชน ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค 2.1 จังหวัดมีแผนงาน / โครงการ ในการ ดำเนินการป้องกันควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ 2.4 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อสำคัญ ของพื้นที่

7 ประเด็นการตรวจราชการ ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ 1. กลุ่มสตรีและ เด็ก 2. กลุ่มเด็กวัย เรียน 3. กลุ่มวัยรุ่น 4. กลุ่มวัย ทำงาน 5. กลุ่ม ผู้สูงอายุ 6. กลุ่มคน พิการ 7. ระบบ ควบคุมโรค

8 กลุ่มสตรีและเด็ก 0-5 ปี

9 ประเด็นการตรวจราชการ 2. ระบบและกลไกการจัดการปัญหาแม่และ เด็กระดับจังหวัด 3. ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความ เสี่ยง & หญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน 1. ระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการและการช่วยเหลือ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการล่าช้า

10 ประเด็นการตรวจราชการ : การเฝ้าระวังพัฒนาการ & การ ช่วยเหลือเด็กอายุ 0-5 ปี ที่พัฒนาการล่าช้า แนวทางการตรวจติดตาม : 1. มี Program manager & การดำเนินงานที่ ชัดเจน 2. จังหวัดมีการประเมิน WCC คุณภาพ 3. เด็ก อายุ 18,30 เดือน ได้รับการสุ่มตรวจ ประเมินพัฒนาการโดยนัก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ได้รับการอบรม 4. มีการประเมินมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ 6 ด้าน 5. มีระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า ได้รับการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ 6. อบรมความรู้ ทักษะครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก และ พ่อ แม่ ตามมาตรฐาน โรงเรียนพ่อแม่

11 กลุ่มเด็กวัยเรียน ประเด็นการตรวจราชการ 1. ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน 2.การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) จมน้ำตาย

12 ประเด็นการตรวจราชการ : ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน การตรวจติดตาม : 1)มีแผนปฏิบัติการระดับเขตสุขภาพ & จังหวัด ร่วมกันระหว่างศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง 2)มี Program manager (PM) ระดับจังหวัด /อำเภอ และบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน

13 กลุ่มวัยรุ่น ประเด็นการตรวจราชการ 1. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม & การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 2.. การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

14 ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม & การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น การตรวจติดตาม : 1.การสอนเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน 2. รร. มีระบบคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง เมื่อพบมี ปัญหาช่วยเหลือ-ส่งต่อ 3. ความสำเร็จในการพัฒนา รพช. ให้มีบริการดูแล ด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพ & เชื่อมโยงกับระบบ บริการตามวัย 4.บุคลากรมีความรู้ & ทักษะในการดูแล ป้องกันแก้ไข พฤติกรรมเสี่ยง

15 ประเด็นการตรวจราชการ 1.การป้องกันควบคุมโรค NCD & ปัจจัยเสี่ยง 2.การป้องกันควบคุมอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มวัยทำงาน

16 ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันควบคุมโรค NCD & ปัจจัยเสี่ยง การตรวจติดตาม : 1.แผนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ & แผนพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพ 2. การทบทวน GAP ของ คลินิก NCD คุณภาพ & แผนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

17 กลุ่ม ผู้สูงอายุ ประเด็นการตรวจราชการ 1. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง / ประเมินสุขภาพทั้ง ร่างกายและจิตใจ 3. สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร

18 ประเด็นการตรวจราชการ การบูรณาการดูแลสุขภาพคนพิการ การ เคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้น ระยะวิกฤติ High light กลุ่มผู้พิการ

19 การตรวจติดตาม : 1) สถานการณ์คนพิการขาขาดปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ และแผนงาน ภายหลังจากการสำรวจฯ 2) ประเมินศักยภาพ กำลังการผลิตขาเทียม การ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ในรพ.จังหวัด 4) แผนบูรณาการระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ/ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่พ้นระยะวิกฤติอย่างมีส่วน ร่วมในระดับจังหวัด 5) การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความ สะดวกฯ ของ รพศ. รพท. 6) การสำรวจข้อมูลคนพิการทุกประเภท

20 ระบบควบคุมโรค ประเด็นการตรวจราชการ 1. การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มาตรฐาน 2. ความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์หรือ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 3. การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่จ.ชายแดนและ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 4. การควบคุมป้องกันโรคในชุมชนต่างด้าว

21 สวัสดี 04/04/5821Y.Poonpanich.All rights reserved


ดาวน์โหลด ppt กรอบประเด็น และแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 9 ประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google