งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพเปิดตัว โครงการฯ ภาคกลาง Roadmap : การขับเคลื่อน ระดับพื้นที่ เป็นอย่างไร ?? นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพเปิดตัว โครงการฯ ภาคกลาง Roadmap : การขับเคลื่อน ระดับพื้นที่ เป็นอย่างไร ?? นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพเปิดตัว โครงการฯ ภาคกลาง Roadmap : การขับเคลื่อน ระดับพื้นที่ เป็นอย่างไร ?? นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ

2 ผู้บริหารรับโครงการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) จัดตั้งทีมงานจังหวัด (สหวิชาชีพ) / ประชุมชี้แจง สื่อสารโครงการ/แผนสื่อสาร เปิดตัวโครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ ระดับจังหวัด/พื้นที่ พัฒนาทีม นักการตลาด เชิงสังคม พัฒนาทีม วิชาการ จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ หลักสูตรศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 2 หลักสูตร หลักสูตรโรงเรียน 4 หลักสูตร แกนนำชุมชน 1 หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหาร/ อปท./สื่อมวลชน 1 หลักสูตร แต่ละพื้นที่ดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ / โครงการ เวทีประชาคม ระดับพื้นที จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ประเมินผลปรับแผนและพัฒนางาน Roadmap

3 การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์เพื่อเด็กไทย มีโภชนาการสมวัย

4 ทีมวิทยากร ประกอบด้วย จากท้องถิ่นจังหวัด จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 1 3 4 ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาระบบและ กลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ฯลฯ

5 ตัวอย่าง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน โภชนาการสมวัย ภาคใต้ (สงขลา / ภูเก็ต)

6 นำความคาดหวัง / บทบาท หน้าที่ ของ อปท. มาแปลงเป็นแผนสู่การปฏิบัติ วิสัยทัศน์ : “เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย และมีศักยภาพ ในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้ เจริญก้าวหน้าในอนาคต” หรือ “เด็กในชุมชน / อบต. / เทศบาล..................มีโภชนาการสมวัยทั่วหน้า ในปี 2556 หรือ...............................................

7 5. ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ 4. ด้านการสื่อสาร 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ พัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ 2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย 1. ด้านโครงสร้าง (บทบาท) ความคาดหวังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ในระยะ 3 ปี

8 ตัวอย่างแผนโภชนาการสมวัย ภาคใต้ วิสัยทัศน์ : “เด็กในชุมชน / อบต. / เทศบาล..................มีโภชนาการสมวัยทั่วหน้า ในปี 2556 โดย อปท. มีการพัฒนางาน อาหารและโภชนาการให้เกิดชุมชน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก และ โรงเรียนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ หรือ...............................................

9 พันธกิจ เด็กไทยมีศักยภาพในการดูแลตนเองด้าน อาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาวะที่ดีตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1.ส่งเสริมให้มีการกำหนดโครงสร้างด้านการบริหาร จัดการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย 2.ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบุคคล เงิน ในการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายนำไปสู่การมีภาวะ โภชนาการสมวัย 3.สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ ด้านโภชนาการ 4.ขับเคลื่อนงานอาหารและโภชนาการอย่างมี ประสิทธิภาพจนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 5.วางระบบและกลไกการบริหารจัดการ และการติดตาม ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt ภาพเปิดตัว โครงการฯ ภาคกลาง Roadmap : การขับเคลื่อน ระดับพื้นที่ เป็นอย่างไร ?? นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google