งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม และ มีกระบวนการสร้างกระแสสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ผ่านสื่อท้องถิ่น หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย ฯ อย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม และ มีกระบวนการสร้างกระแสสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ผ่านสื่อท้องถิ่น หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย ฯ อย่างต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม และ มีกระบวนการสร้างกระแสสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ผ่านสื่อท้องถิ่น หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย ฯ อย่างต่อเนื่อง 4. ด้านการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะด้าน อาหารและโภชนาการในระดับองค์กร และท้องถิ่น เพื่อผลักดันสู่ระดับชาติ 5. ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ

2 ภาพเปิดตัว โครงการฯ ภาคกลาง Roadmap : การขับเคลื่อน ระดับพื้นที่ เป็นอย่างไร ?? นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ

3 ผู้บริหารรับโครงการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) จัดตั้งทีมงานจังหวัด (สหวิชาชีพ) / ประชุมชี้แจง สื่อสารโครงการ/แผนสื่อสาร เปิดตัวโครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ ระดับจังหวัด/พื้นที่ พัฒนาทีม นักการตลาด เชิงสังคม พัฒนาทีม วิชาการ จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ หลักสูตรศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 2 หลักสูตร หลักสูตรโรงเรียน 4 หลักสูตร แกนนำชุมชน 1 หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหาร/ อปท./สื่อมวลชน 1 หลักสูตร แต่ละพื้นที่ดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ / โครงการ เวทีประชาคม ระดับพื้นที จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ประเมินผลปรับแผนและพัฒนางาน Roadmap

4 การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์เพื่อเด็กไทย มีโภชนาการสมวัย

5 ทีมวิทยากร ประกอบด้วย จากท้องถิ่นจังหวัด จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 1 3 4 ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาระบบและ กลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ฯลฯ

6 ตัวอย่าง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน โภชนาการสมวัย ภาคใต้ (สงขลา / ภูเก็ต)

7 นำความคาดหวัง / บทบาท หน้าที่ ของ อปท. มาแปลงเป็นแผนสู่การปฏิบัติ วิสัยทัศน์ : “เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย และมีศักยภาพ ในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้ เจริญก้าวหน้าในอนาคต” หรือ “เด็กในชุมชน / อบต. / เทศบาล..................มีโภชนาการสมวัยทั่วหน้า ในปี 2556 หรือ...............................................

8 5. ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ 4. ด้านการสื่อสาร 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ พัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ 2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย 1. ด้านโครงสร้าง (บทบาท) ความคาดหวังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ในระยะ 3 ปี

9 ตัวอย่างแผนโภชนาการสมวัย ภาคใต้ วิสัยทัศน์ : “เด็กในชุมชน / อบต. / เทศบาล..................มีโภชนาการสมวัยทั่วหน้า ในปี 2556 โดย อปท. มีการพัฒนางาน อาหารและโภชนาการให้เกิดชุมชน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก และ โรงเรียนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ หรือ...............................................

10 พันธกิจ เด็กไทยมีศักยภาพในการดูแลตนเองด้าน อาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาวะที่ดีตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1.ส่งเสริมให้มีการกำหนดโครงสร้างด้านการบริหาร จัดการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย 2.ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบุคคล เงิน ในการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายนำไปสู่การมีภาวะ โภชนาการสมวัย 3.สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ ด้านโภชนาการ 4.ขับเคลื่อนงานอาหารและโภชนาการอย่างมี ประสิทธิภาพจนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 5.วางระบบและกลไกการบริหารจัดการ และการติดตาม ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

12 เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีด้าน อาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้าน โภชนาการ เด็กทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรม โภชนาการที่พึงประสงค์

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหาร การจัดการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย 1.1 สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อาหารและโภชนาการในระดับชุมชน 1.2 จัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ 1.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้าน อาหารและโภชนาการ

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย 2.1 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านอาหารและ โภชนาการ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยง โรงเรียน และชุมชนพึงประสงค์ด้านโภชนาการ 2.4 สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการส่งเสริม พฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ 3.1 จัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา พฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ 3.2 จัดทำแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการบริโภคอาหาร

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสื่อสาร 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม 4.2 สนับสนุนกระบวนการสร้างกระแสสังคมเพื่อ การขับเคลื่อนนโยบายผ่านสื่อท้องถิ่น หอ กระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน 4.3 พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อการ เรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะ 5.1 พัฒนาโภชนาการเข้าสู่นโยบาย ภารกิจ และ แผนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับ เลี้ยง โรงเรียน และชุมชน 5.2 บริหารจัดการให้เกิดต้นแบบที่ดีด้านโภชน บูรณาการกับภาคีเครือข่าย

18 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) 1. ยุทธศาสตร์ที่.................................................................................................... 1.1 แนวทางการพัฒนา............................................................................... ที่โครงการวัตถุประสงค์เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) งบประมาณและที่มาผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

19 แผนพัฒนา/ปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2553 - 2554 ที่โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) งบประมาณ และ ที่มา ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

20 ตัวอย่างโครงการฯ ปี 2553 – 2554 1. โครงการพัฒนาชุมชน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก และ โรงเรียน สู่องค์กรที่พึงประสงค์ด้าน โภชนาการ 2. โครงการส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ หลากสี ปลอดสารพิษ 3. โครงการชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดน้ำอัดลม / ขนม กรุบกรอบ 4. โครงการส่งเสริมร้านค้าจำหน่าย อาหารได้มาตรฐานโภชนาการ ( เมนูชูสุขภาพ / เกลือ น้ำปลาเสริม ไอโอดีน ขนมกรุบกรอบมีตรา สัญลักษณ์ลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม 25% ฯลฯ ) 5. โครงการตำบลอ่อนหวาน 6. โครงการ Cook จิ๋ว ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม และ มีกระบวนการสร้างกระแสสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ผ่านสื่อท้องถิ่น หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย ฯ อย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google