งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 เสนอในการประชุมชี้แจงจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 เสนอในการประชุมชี้แจงจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 เสนอในการประชุมชี้แจงจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2554 1 งบ งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการในการดำเนินงาน ปี 55 มี ระบบข้อมูลคนพิการ และระบบรายงานผลการให้บริการผ่านระบบ IT 7 ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย sub acute ได้รับการฟื้นฟูฯ และอุปกรณ์ฯ ที่จำเป็น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 6 เกิด กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 5 องค์กรคนพิการพัฒนาศักยภาพ ขยายกลุ่ม เครือข่ายร่วมพัฒนา ระบบบริการ 4 หน่วยบริการระดับ รพช.ขึ้นไป มีระบบ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1 รพ.สต. และกองทุน อบต./เทศบาล ร่วมเป็น เครือข่าย ให้บริการฟื้นฟูฯ 2 เกิดรูปแบบ การร่วม ให้บริการฟื้นฟูขององค์กรคนพิการ ชุมชน และ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร 3

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE (1) กลุ่มคนพิการที่ลงทะเบียน ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (ท74) (2) กลุ่มผู้สูงอายุที่จำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ (3) กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ กลุ่มเป้าหมาย การบริการฟื้นฟูฯ งบ งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (1) ในชุมชน (2) ในหน่วยบริการสาธารณสุข (OPD) (3) ในระบบบริการทางเลือก อื่นๆ

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE งบสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดบริการ (ไม่เกิน15%) 99.541 ลบ. งบบริการฟื้นฟูและเครื่องช่วย ความพิการ (ไม่น้อยกว่า 85%) 564.070 ลบ. งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (13.73 บาท/ประชากร) 663.612 ลบ. งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (13.73 บาท/ประชากร) 663.612 ลบ. สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/องค์กรคนพิการ กองทุนฟื้นฟูฯ จว. ตามแนวทางกำหนด  พัฒนาระบบหน่วยบริการตามความพร้อม  พัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแล  พัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.  พัฒนากำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุน ฟื้นฟูฯ จว. ตามแนวทางที่กำหนด  ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย sub acute (บริการผู้ป่วย OPD และในชุมชน)  ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 1. ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับความพิการ - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับการเข้า รับบริการแบบ ผู้ป่วยนอก ของหน่วยบริการและในชุมชน ตามรายการ ที่ จ่ายจริงแต่ไม่เกินราคากลาง ที่สปสช. กำหนด หรือรายการอื่นที่จำเป็น เพิ่มเติมภายใต้ความเห็นชอบของ อปสข. 2. ค่าบริการฟื้นฟูฯ คนพิการ และผู้ที่จำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ - เป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สำหรับบริการ แบบผู้ป่วยนอกและ บริการในชุมชน ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร (กรณีการฟื้นฟูผู้ป่วยใน ของหน่วยบริการ ให้เบิกจ่ายจากงบ IP ระดับเขต) 3. ค่าฝึกใช้อุปกรณ์/บริการ O&M หรืออุปกรณ์อื่นๆ - กรณีบริการ O&M เป้าหมายศูนย์ใหม่ 20 ศูนย์ งบบริหาร 1 แสนบาทและงบ ฝึกทักษะ O&M 9,000 บาท/ราย เป้าหมายศูนย์ละ 160 ราย แนวทางการดำเนินงานภายใต้งบอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูฯ กำหนดการจัดสรรให้หน่วยบริการเป็นรายไตรมาส หรือ 6 เดือน

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 1. พัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการตามความพร้อม - สนับสนุนหน่วยบริการระดับชุมชนพัฒนาระบบงาน/ นวัตกรรมงานฟื้นฟูรูปแบบใหม่ร่วมกับ รพ.สต. และท้องถิ่น ตามแนวทางที่กำหนด 2. พัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ - สนับสนุนองค์กรคนพิการระดับจังหวัด 77 จว.และระดับประเทศทั้ง 6 ประเภท ความพิการ พัฒนาศักยภาพองค์กร/ศักยภาพการดูแลกันเอง ตามแนวทางที่กำหนด 3. พัฒนาระบบบริการ CBR ร่วมกับกองทุนสุขภาพตำบล - จัดกระบวนการเสริมแนวคิด CBR บูรณาการงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น เขตละ 1-2 พื้นที่ 4. พัฒนากำลังคนด้านงานฟื้นฟูฯ หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรอื่นที่จำเป็น - ตามเป้าหมาย/แนวทางงานปฐมภูมิ (นักกายภาพบำบัดปีละ 150 คน) - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝึกทักษะ O&M 120 คน 5. พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ พัฒนาองค์ความรู้งานฟื้นฟูฯเชิงบูรณาการ - พัฒนาหน่วยร่วมบริการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคน พิการเข้าร่วมบริการ เช่น ศุนย์การดำรงชีวิตอิสระฯ, การฟื้นฟูการมองเห็น การพัฒนาบุคคลออทิสติก ในพื้นที่นำร่องเขตละ 1-2 จังหวัด 6 แนวทาง/เป้าหมายการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูฯ

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 7 เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็นต้องฟื้นฟูฯ (Sub-acute) เข้าถึง หรือได้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 1 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน ให้มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในรอบปี 5 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการฟื้นฟูให้ตอบสนองต่อความ จำเป็นของผู้ที่จำเป็นต้องฟื้นฟูในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น 2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็นต้องฟื้นฟูฯ ในระดับชุมชนและ ในครอบครัวเชื่อมโยงกับหน่วยบริการ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ และองค์กร ผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ 4 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูระดับฯ จังหวัด สปสช. อบจ. ประกาศ คณะกก.กองทุนฟื้นฟูระดับฯ จังหวัด นายก อบจ. ประธาน เป็นที่ปรึกษา/ ติดตามกำกับ สปสช.สาขาจังหวัด สปสช.เขต เป็นรองประธาน/ ผู้ช่วยเลขาฯ หน่วยบริการ องค์กรผู้พิการ / ผู้สูงอายุ ชุมชน/ครอบครัว พิจารณาสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องช่วยฯ พัฒนารูปแบบการดูแล ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย sub acute ในชุมชน/ครอบครัว ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย sub acute ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู 8


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 เสนอในการประชุมชี้แจงจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google