งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ สถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ ตอบสนองความต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ สถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ ตอบสนองความต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

3

4

5 5.ดำเนินการ 3.กำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ 4. แปลงยุทธศาสตร์สู่การวัดผลและกำหนดกลยุทธ์ และโครงการ 2. ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ประเมินศักยภาพองค์กร ในการตอบสนองความต้องการ ทางยุทธศาสตร์ 1. วิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ นโยบาย ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพการณ์ตามภารกิจ ศึกษา และ วิเคราะห์ ความต้องการ หรือจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ กิจกรรม รายงานผล ประเมินผล /ปรับปรุงและพัฒนา ติดตามผล ดำเนินงานตามแผน 6. เชื่อมโยงความสมดุลย์ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ ทบทวน ภารกิจ และ โครง สร้าง องค์กร พัฒนาขีด ความ สามารถ แก่ บุคลากร พัฒนา ระบบ ICT จัดทำ งบประมาณ แบบมุ่งเน้น กลยุทธ์และ วัดความคุ้มค่า ทางการเงิน (SPBB+PART) รู้เขารู้เรา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (เป็นอะไร ?) (ทำอะไร ?) (มุ่งเน้นอะไร ?) (ได้อะไร ?) CSF ยก ระดับ ภาวะ ผู้นำ แก่ทีม บริหาร

6 อ.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ทำให้ดีกว่าเดิม (ประสิทธิผล &ประสิทธิภาพ) +กพร. งานใหม่งานที่ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม งานตามแผนยุทธศาสตร์

7 ชลบุรีเป็นผู้นำสร้างสุขภาพ ชลบุรีเป็นผู้นำสร้างสุขภาพ และบริการสุขภาพระดับชาติ และบริการสุขภาพระดับชาติ 2564 สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

8 1.ประชาชนจังหวัดชลบุรีมีคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพที่ดี (Life Expectancy อายุคาดเฉลี่ยมากกว่า 80 ปี) 2.ทุกคนในจังหวัดชลบุรีมีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่เท่าเทียม มีคุณภาพ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

9 ต้องทำอะไร (Mission ) 1. พัฒนาระบบส่งเสริมควบคุมป้องกัน และรักษาโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ 2. สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้คนชลบุรีมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมแบบมีส่วนร่วม 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ต้องทำอะไร (Mission ) 1. พัฒนาระบบส่งเสริมควบคุมป้องกัน และรักษาโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ 2. สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้คนชลบุรีมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมแบบมีส่วนร่วม 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน CSF Vision 1. ประชาชนจังหวัดชลบุรีมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดี (Life Expectancy อายุคาดเฉลี่ยมากกว่า 80 ปี) CSF Mission 1. อัตราป่วย/ตายจากโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชลบุรีลดลง และปลอดภัยจากภัยสุขภาพ 2. คนชลบุรีมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม

10 CSF Vision 2. ทุกคนในจังหวัดชลบุรีมีหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการ สุขภาพ ที่เท่าเทียมมีคุณภาพ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ต้องทำอะไร (Mission ) 1.พัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับชาติสอดคล้อง กับบริบทของจังหวัดชลบุรี 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน CSF Mission 1.ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีอัตราการเข้าถึง บริการเพิ่มขึ้น (เจ็บป่วยมีที่รักษา) 2. ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ชลบุรี(รัฐ เอกชน คลินิก ระบบส่งต่อ)

11 1.พัฒนาระบบส่งเสริมควบคุมป้องกัน และรักษาโรคที่ เป็นปัญหาสำคัญและคุ้มครองผู้บริโภคให้มี ประสิทธิภาพ 2.สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้คนชลบุรีมี พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมแบบมีส่วนร่วม 3.พัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับชาติ สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชลบุรี 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

12 1. ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน รักษาโรค (NCD / CD) และลดปัจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ ของจังหวัดชลบุรี 2. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วย 3อ 2ส แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ด้วย 3อ 2ส แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน 3. พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐาน ของกระทรวงสธ.และตามแนวทางพัฒนาคุณภาพ HA, PCA 4.พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง  PMQA หน่วยบริหาร สสจ./สสอ.  HA รพ.  PCA รพ.สต.

13 1. ประชาชนจังหวัดชลบุรีปลอดภัยจากภัยสุขภาพ และมีอัตราป่วย /ตายด้วยโรคNCD / CD ที่เป็น ปัญหาลดลง 2. สภาพแวดล้อมชุมชนชลบุรีเอื้อต่อคนชลบุรี สุขภาพดี 3. ประชาชนเชื่อมั่น และสามารถเข้าถึงเครือข่าย ระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 4. หน่วยบริหารและหน่วยบริการในสังกัดได้ มาตรฐานการบริหารจัดการ PMQA

14

15 พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์(Goal) 1.พัฒนาระบบส่งเสริม ควบคุมป้องกัน และรักษาโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญและ คุ้มครองผู้บริโภคให้มี ประสิทธิภาพ 1.ส่งเสริม ควบคุมป้องกัน รักษา โรค (NCD / CD)และลดปัจจัย เสี่ยงภัยสุขภาพ ที่เป็นปัญหา สำคัญ ของชลบุรี 1. ประชาชนจังหวัดชลบุรี ปลอดภัยจากภัยสุขภาพและมี อัตราป่วย /ตายด้วยโรคNCD / CD ที่เป็นปัญหา ลดลง 2. สร้างเสริมพฤติกรรม สุขภาพเพื่อให้คนชลบุรีมี พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม แบบมีส่วนร่วม 2.ส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมด้วย 3 อ (อาหาร, อารมณ์, ออกกำลังกาย) 2 ส (ลด ละ เลิก สุรา, บุหรี่, ยาเสพติด) แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน 2. สภาพแวดล้อมชุมชนชลบุรี เอื้อต่อคนชลบุรีสุขภาพดี 3. พัฒนาระบบบริการให้ได้ คุณภาพและมาตรฐาน ระดับชาติสอดคล้องกับบริบท จังหวัดชลบุรี 3.พัฒนาเครือข่ายสถานบริการทุก ระดับให้ได้ตามมาตรฐานของ กระทรวงสธ.และตามแนวทาง พัฒนาคุณภาพ HA PCA สอดคล้องกับบริบทจังหวัดชลบุรี 3.ประชาชนเชื่อมั่น และสามารถ เข้าถึงเครือข่ายระบบบริการ สุขภาพที่ได้มาตรฐาน 4. พัฒนาระบบบริหาร จัดการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน 4. พัฒนาการบริหารจัดการตาม แนวทาง PMQA ในหน่วยบริหาร รพ. ตามแนวทาง HA รพ.สต.ตามแนวทาง PCA 4.หน่วยบริหารและหน่วยบริการ ในสังกัดได้มาตรฐานการบริหาร จัดการ PMQA

16 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ตรวจสุขภาพ (หากลุ่มเสี่ยง) KPI 1.อัตราความครอบคลุมการคัดกรอง โรค DM/HT ของ ปชช. 15 ปีขึ้นไป (90 %) 2.ร้อยละของสถานบริการทุกแห่ง จัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (100%) 3. ร้อยละของ ปชช.อายุ 15 ปี (ไม่เกิน 60%) ชาย รอบเอวเกิน 90 cm หญิง รอบเอวเกิน 80 cm 1. ปชช.กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ กลับเข้าสู่กลุ่มปกติ ร้อยละ 20 1อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ ด้วยโรคDM ไม่เกิน ร้อยละ 5 2.อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงรายใหม่ไม่เกิน ร้อยละ 10 KPI 4.อัตราการครอบคลุมการตรวจ Papsmear (80% สะสมตั้งแต่ ปี 53) 2.อัตราเพิ่มการคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกสะสม รายใหม่ ร้อยละ 20 /ปี 3.ลดอัตราป่วยด้วยมะเร็งปาก มดลูก stage 2 ลดลง ร้อยละ 10

17 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) 5. ประชากรลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูล การส่งเสริม ควบคุมป้องกัน รักษาโรค NCD (เบาหวาน,ความดัน,มะเร็งปาก มดลูกและโรคอ้วน) และลดปัจจัยเสี่ยง ภัยสุขภาพ (ช่องทางสื่อ,สื่อ,เครือข่าย สาธารณะ) 6. มีชุดกิจกรรมการสร้างกระแสฯ NCD (เบาหวาน,ความดัน,มะเร็งปากมดลูก และโรคอ้วน) 3.ประชาชนตระหนักในการตรวจคัดกรอง ภาวะสุขภาพและมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (เบาหวาน,ความดัน,มะเร็งปาก มดลูกและโรคอ้วน) 1อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ด้วย โรคDM ไม่เกิน ร้อยละ 5 2.อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงรายใหม่ไม่เกิน ร้อยละ 10 3.ลดอัตราป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูก stage 2 ลดลง ร้อยละ 10

18 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) 7.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และอปท.ที่เกี่ยวข้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 8.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และอปท.ที่เกี่ยวข้องผ่านการประเมิน กระบวนการ(SOP) 4.สถานบริการสาธารณสุขผ่าน มาตรฐาน(NTP) 5.ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการกำกับการกิน ยาแบบมีพี่เลี้ยง(DOT) 4.อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรค TBลดลง 9.มีรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงาน เชิงป้องกันในกลุ่ม KAPs 10.เชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพ จากหน่วยบริการ ไปยังการ ดำเนินงานเชิงป้องกันในกลุ่ม KAPs 6.หน่วยงานภาครัฐฯ, อปท. และเอกชน ที่มีแผนงาน/โครงการ ด้านการป้องกัน และขับเลื่อนสู่การปฏิบัติ 7.หน่วยบริการที่จัดระบบบริการ สุขภาพเป็นมิตร (Friendly Service) ในกลุ่ม KAPs และมีระบบการส่งต่อ จากหน่วยงานภาคชุมชน (NGOs / LAOs) 5.อัตราผู้ติดเชื้อHIV รายใหม่ ลดลง

19 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) 1.สถานประกอบการที่เป็น กลุ่มเป้าหมาย ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กำหนด KPI 1.ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ สถานประกอบการเป้าหมายและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพ ลดลง KPI 1.ร้อยละ 95 ของอาหารสดปลอดภัย จากสารปนเปื้อน 2.ร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 3.ร้อยละ20ของเครือข่ายชมรมด้าน คุ้มครองผู้บริโภค/อย.น้อย มีกิจกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาชน ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ที่ได้ มาตรฐาน 2.การดำเนินคดีทางกฎหมายกับ ผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ KPI 2. ร้อยละ 100 ของการกระทำฝ่าฝืน กฎหมาย ได้รับการดำเนินการตาม Compliance policy

20 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) 3.มีชมรมเครือข่ายด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น KPI 3.มีชมรมเครือข่าย อย.น้อย ใน โรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของ จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 4.มีเครือข่ายชมรมด้านคุ้มครอง ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ชมรม สถานประกอบการเป้าหมายและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพ ลดลง KPI 1.ร้อยละ 95 ของอาหารสดปลอดภัย จากสารปนเปื้อน 2.ร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 3.ร้อยละ20ของเครือข่ายชมรมด้าน คุ้มครองผู้บริโภค/อย.น้อย มีกิจกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาชน ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ที่ได้ มาตรฐาน

21 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) พัฒนาศักยภาพกองทุนตำบลสู่ ชุมชนสุขภาพดี KPI 1.กองทุนสุขภาพตำบลมีแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน สุขภาพ 2. กองทุนสุขภาพตำบลมีการนำแผนสู่ การปฏิบัติ ตำบลจัดการสุขภาพ KPI ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาพดีร้อยละ100 -โรงเรียนผ่านเกณฑ์รร.ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง -ตำบลเป็นตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง -ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก -มีพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า -ตำบลผ่านมาตรฐานหมุ่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม -หมู่บ้าน/ชุมชนผ่านเกณฑ์คุ้มครอง ผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ชุมชนเป็นชุมชนสุขภาพดี KPI ทุกอำเภอมีการดำเนินงานด้าน ชุมชนสุขภาพดี -ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาพดี

22 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) 1.หน่วยบริการมีระบบบริหารความ เสี่ยงที่มีคุณภาพ(มีผู้รับผิดชอบ,แผน,การควบคุมกำกับ 1.มีเครือข่ายบริการและเครือข่าย บริหารจัดการความเสี่ยง(สสจ) KPI 1.มีกิจกรรม CQI /R to R จากการปรับปรุง ความเสี่ยง 2.ตรวจประเมินคุณภาพบริการแบบบูรณา การ (internal audit;visit on site) โดย ทีมสหวิชาชีพ 1.หน่วยบริการผ่านการรับรอง คุณภาพ HA,PCA KPI 1.รพ.ผ่านการรับรองคุณภาพ HA เพิ่ม 2.รพ.สต.ผ่านการรับรองคุณภาพ PCA ขั้น 3 2.มีแผนพัฒนาตามservice plan มีแผนสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 100 ของสถานบริการมีแผนพัฒนา ระบบบริการตามservice plan - มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งต่อ -ไม่มีการปฏิเสธการส่งต่อผป.5 โรค 2.พัฒนาหน่วยบริการได้ตามมาตรฐาน ตามservice plan และพัฒนาระบบ บริการส่งต่อที่มีคุณภาพ KPI 1.ร้อยละ 100 ของสถานบริการมีกรบริหาร จัดการทรัพยากรตามส่วนขาด 2.EMS 2.หน่วยบริการมีมาตรฐานตาม แผนพัฒนาระบบบริการตาม service planของกระทรวงสธและ ระบบการส่งต่อมีประสิทธิภาพ KPI ร้อยละ 100 ของรพ.มีค่าCMI เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 2 ปีที่ผ่านมาและได้ ตามกระทรวง

23 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) 3.มีรูปแบบแนวทางการจัดบริการ5 โรคหลัก มีคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วย 5โรค ระดับจังหวัด(อุบัติเหตุฉุกเฉิน,เบาหวาน,ความดัน มะเร็งปากมดลูก,หัวใจและ หลอดเลือดสมอง) 3.หน่วยบริการมาตรฐานและมีนวตก รรมการดูแลผู้ป่วย 5 โรคหลัก KPI 1.ร้อยละของประชาชน 5 โรคมีความพึง พอใจบริการ 2.จำนวนนวตกรรมการดูแลผู้ป่วย 5 โรค หลักทุกหน่วยบริการ 3.หน่วยบริการมีระบบบริการที่มี คุณภาพ KPI 1.มีมาตรฐานระบบบริการของจังหวัด ชลบุรี และCPGตั้งแต่ ตติ ทุติ ปฐม ภูมิร้อยละ100 2. CUP มีนวตกรรมบริการ 5 โรคหลัก 3. อัตราการเกิดComplication5 โรค หลักลดลง

24 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) 1.พัฒนากระบวนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ KPI 1.สสจ.และคปสอ.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ การบริหารยุทธศาสตร์ตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 2.พัฒนากระบวนการสื่อสาร ถ่ายทอดกลยุทธ์หลักสู่การปฏิบัติ KPI 2.สสจ.และคปสอ.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์หลักสู่ การปฏิบัติ พัฒนาการบริหารยุทธศาสตร๋ทั่วทั้ง องค์การ KPI 1.ร้อยละ 100ของสสจ.และคปสอ.ผ่าน เกณฑ์การพัฒนาระบบบริหาร ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐาน PMQA สสจ.และคปสอ.ผ่านเกณฑ์การ บริหารยุทธศาสตร์ตามมาตรฐาน PMQAหมวด 2 การวางแผน ยุทธศาสตร์และมีผลลัพธ์บรรลุ เป้าหมาย

25 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) 3.พัฒนาระบบการประเมินผล ยุทธศาสตร์ให้มีคุณภาพ KPI 3.สสจ.ละคปสอ.ทุกแห่งมี กระบวนการ-ควบคุมกำกับ ประเมินผลด้านสาธารณสุขที่มี คุณภาพ ครอบคลุมแผนยุทธศาสตร์ แผนปกติ (ขั้นตอนตามSOP) 4.สสจ.และคปสอ.ทุกแห่งมีข้อมูลที่ มีคณภาพเพื่อรองรับการตรวจ ประเมินฯ(ทั้งข้อมูลจาก 21 แฟ้ม และรายงานอื่นที่ไม่มีใน 21 แฟ้ม ) พัฒนาการบริหารยุทธศาสตร๋ทั่วทั้ง องค์การ KPI 2ร้อยละผลลัพธ์ของตัวชี้วัดระดับ เป้าประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่ระดับคะแนน 3 คะแนน สสจ.และคปสอ.ผ่านเกณฑ์การ บริหารยุทธศาสตร์ตามมาตรฐาน PMQAหมวด 2 การวางแผน ยุทธศาสตร์และมีผลลัพธ์บรรลุ เป้าหมาย 4. สร้างแรงจูงใจหน่วยงานที่บริหาร ยุทธศาสตร์ดีเด่น KPI 5. มีคปสอ.ต้นแบบบริหาร ยุทธศาสตร์ดีเด่นอย่างน้อย 1 แห่ง

26 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) หน่วยบริการมีคลังข้อมูล สุขภาพที่ได้มาตรฐาน PMQA 1.ร้อยละ100 รพสต.ผ่านเกณฑ์ คุณภาพฐานข้อมูล 21&43 แฟ้ม มาตรฐาน 2.ร้อยละ 100 รพ.ผ่าน เกณฑ์ คุณภาพฐานข้อมูล 12 แฟ้มมาตรฐาน และ43&17 แฟ้มมาตรฐาน 1.มีคลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด ที่ได้มาตรฐาน PMQA KPI ร้อยละ คปสอ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล มาตรฐาน 2.มีคลังข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ ที่ได้มาตรฐาน PMQA KPI สสจ.และคปสอ.ทุกแห่งเป็นศูนย์ข้อมูล สุขภาพ(Data center) และ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ติดตามกำกับ และประเมินผล คลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัดผ่าน เกณฑ์มาตรฐานระบบข้อมูล สารสนเทศตามมาตรฐาน PMQA หมวด 4 ประกอบด้วย - ข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลสุขภาพ - ข้อมูลสนับสนุนการบริหาร จัดการ - ระบบข้อมูลอื่นๆ - การเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ภายใน กระทรวง สปสช

27 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) 1. สสจ.และเครือข่าย มีการบริหาร จัดการความรู้ และมีแผนจัดการ ความรู้ รายยุทธศาสตร์ 2. มี core team KM+วิจัยR2R/ นวัตกรรม/เครือข่ายที่ได้รับการ พัฒนา KPI - มี R2R/นวัตกรรม แบบมีพี่เลี้ยง - มี KM/การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม 1 ชุดองค์ความรู้รายยุทธศาสตร์(อย่าง น้อย 1 องค์ความรู้/ยุทธศาสตร์) 2. งานวิจัยR2R/ นวัตกรรม เพื่อ แก้ปัญหาหรือพัฒนา ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ KPI -สสจ.มีชุดองค์ความรู้/วิจัย R2R/ นวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ -รพ./สสอ./รพ.สต.มีวิจัย R2R/ นวัตกรรม สสจ.และคปสอ.มีชุดองค์ความรู้/ ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ ประโยชน์(Utilization) สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO/Living org.) KPI -สสจ./คปสอ. มีขุดองค์ความรู้ (ผลงานวิจัย /R2R /นวตกรรม)ที่ นำไปใช้ในการให้ข้อเสนอเชิง นโยบายยุทธศาสตร์ละอย่างน้อย 1 เรื่อง

28

29

30  รอง นพ.สสจ. ตัวชี้วัด งาน+พื้นที่+กลุ่มงาน+ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  สสอ./ผอ.รพ. ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์องค์การ+งานปกติ  หน.กลุ่มงาน ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์องค์การ+ยุทธศาสตร์ สสจ.ชลบุรี+ยุทธศาสตร์กลุ่มงาน+งานปกติ+งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  รายบุคคล ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์องค์การ(ได้เท่ากัน)+ ยุทธศาสตร์ สสจ.ชลบุรี(ได้เท่ากัน)+ยุทธศาสตร์กลุ่ม งาน+งานปกติ+งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

31  ตัวชี้วัด งานตามยุทธศาสตร์ องค์การสาธารณสุข และหน่วยงาน  ตัวชี้วัด งานปกติ  ตัวชี้วัด งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย ควรใช้ตัวชี้วัดที่เป็นระดับ เฉพาะการวัดกระบวนการ

32 ขอเชิญชวน ผู้บริหารหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสารถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการเจรจาต่อรองตัวชี้วัด เพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร์

33


ดาวน์โหลด ppt มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google