งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. – 13.00 น. ณ ห้อง World Ballroom C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. – 13.00 น. ณ ห้อง World Ballroom C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. – 13.00 น. ณ ห้อง World Ballroom C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

2 MAKE SIMPLE BE MODERN การบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม มิถุนายน 2557

3 กระบวนงานหลัก ที่ต้องบูรณาการ สิ่งที่คาดหวังจาก CIO เพื่อวางแผนการดำเนินการใน ปี 2558 ปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงโดยใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Single Gateway) สำรวจสถานะปัจจุบันของข้อมูลที่ใช้ในกระบวนงานหลักดังนี้ การใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ ทะเบียนนิติ บุคคล 13 หลักในการบูรณาการฐานข้อมูล คุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้องของข้อมูล (accuracy & consistency) ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (up-to-date) และ ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (update frequency) สำรวจและจัดทำสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ งานบริการหลักในปัจจุบัน (Application & Technology Architecture Blueprint) ปรับปรุงสถาปัตยกรรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรง ตามมาตรฐานของกระทรวง ICT สำรวจระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (security) และการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศของกระทรวง (data privacy) ในปัจจุบัน ปรับปรุงการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและสิทธิใน การเข้าถึงข้อมูลให้ตรงตามมาตรฐานของ ETDA ข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ การรักษาความ มั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ การเตรียมพร้อม สำหรับการ เปลี่ยนแปลงองค์กร สร้างความเข้าใจสำหรับหน่วยงานเพื่อให้เห็นความสำคัญ สร้างความมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อบูรณาการ งานบริการ CIO


ดาวน์โหลด ppt การประชุมการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. – 13.00 น. ณ ห้อง World Ballroom C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google