งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 เมษายน 2556 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 เมษายน 2556 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8 เมษายน 2556 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สถานการณ์วัณโรค จากระบบรายงานการเฝ้าระวังวัณโรค ของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ 8 เมษายน 2556 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 ระบบรายงานวัณโรค รายงานรอบ 3 เดือน รายงานจากระบบชดเชยการเบิกจ่าย สปสช.
รายงานการค้นหารายป่วย รายงานผลการรักษา รายงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ รายงานการบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา รายงานจากระบบชดเชยการเบิกจ่าย สปสช. ระบบการเฝ้าระวังการดื้อยา(การสำรวจเป็นรอบ ๆ)

3 No. of reports received (%)
จำนวนและร้อยละ อำเภอ/เขต ที่รายงานข้อมูลวัณโรค Proportion of reporting units that sent complete case detection and treatment outcome reports – Thailand, 2001 – 2013. Report type No. of reports received (%) (n=877) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Case detection 810 (92) 827 (94) 829 (95) 858 (98) 850 (97) 803 (92) 820 (94) 847 (97) 812 (93) 805 (92) Treatment outcome 804 (92) 840 (96) 857 (98) 844 (96) 849 (97) 705 (81) 823 (94) 838 (96) 761 (87) 804 (92) N=877 หมายถึง จำนวนอำเภอ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร

4 จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคที่มารับการตรวจ และเสมหะพบเชื้อ, ปี (Numbers of TB suspected and smear-positive TB : Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

5 สัดส่วนและจำนวนผู้ป่วยวัณโรค จำแนกตามประเภท (Proportion of case notification by type of TB patients : Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

6 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค แยกตามกลุ่มผู้ป่วย ปี (TB Case notification by patient group: Thai, Non-Thai, Prisoner)

7 วัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ แยกตามเพศ (Case notification of New M+ by sex: Thai, Non-Thai)
Thai M:F = 70:30 Non-Thai M:F = 65:35 กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

8 การค้นหารายป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อแยกตามกลุ่มอายุ (Case notification of New M+ by age: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

9 อัตราป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อต่อแสนประชากร แยกตามเพศและกลุ่มอายุ ปี 2556 (Age-specific New M+ rate by sex: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

10 ร้อยละผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ (Treatment outcomes rate of New M+: Thai, Non-Thai)
กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

11 ร้อยละผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อราย สคร
ร้อยละผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อราย สคร. (Treatment outcomes rate of New M+ by ODPCs: Thai, Non-Thai) ODPC 1 ODPC 2 ODPC 3 ODPC 4 ODPC 5 ODPC 6 ODPC 7 ODPC 8 ODPC 9 ODPC 10 ODPC 11 ODPC 12 กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

12 อัตราป่วยวัณโรคต่อแสนประชากร (Case notification per 100,000 : Thai)
2552 (2009) 2554 (2011) 2556 (2013)

13 ร้อยละผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อแยกตามสถานะเอช ไอ วี ปี 2555 (Treatment outcome rate of New M+ by HIV status, 2012: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

14 อัตราผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแยกตามประเภทผู้ป่วย (Treatment outcomes rate of TB patients type: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

15 อัตราการเข้าถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ให้ได้รับยาต้านไว้รัส (HIV care of TB patients with HIV infection: Thai, Non-Thai ) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

16 การพบเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์ (Intensified TB care finding in HIV infected persons: Thai, Non-Thai ) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดยไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

17 วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ต่อแสนประชากร (MDR-TB per 100,000 )
ปีเริ่มรักษา(cohort) 2555

18 4th Surveillance of Drug resistance in Tuberculosis: THAILAND 2012 (NRL & SRL of TB, BTB)
ITEMS Newly Treated Cases (Primary DR) Previously Treated Cases (Previous DR) Combined Drug resistance N Pct Total tested 1622 100.00% 196 1818 Fully sensitive 1349 83.17% 119 60.71% 1468 80.75% Any resistance 273 16.83% 77 39.29% 350 19.25% H+R resistance (MDR-TB) 33 2.03% 37 18.88% 70 3.85% Mono-resistance 180 11.10%% 35 17.86% 215 11.83% Two drugs resistance 72 4.44% 20 10.20% 92 5.06% Three drugs resistance 18 1.11% 17 8.67% 1.93% Four drugs resistance 3 0.18% 5 2.55% 8 0.44% Any H resistance 198 12.21% 58 29.59% 256 14.08 Any R resistance 36 2.22% 47 23.98% 83 4.57% Mono H-resistance 106 6.54% 19 9.69% 125 6.88% Mono R-resistance 2 0.12% 7 3.57% 9 0.50%

19 Conclusion ระบบรายงานผู้ป่วยวัณโรคและผลการรักษาเป็นระบบเฝ้าระวังวัณโรคระบบหลัก ซึ่งใช้การรายงานยอดผู้ป่วยตามแบบฟอร์มรายไตรมาส มีการรายงานภาวะเสี่ยง ได้แก่ การติดเชื้อเอชไอวี และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ แต่ยังขาดเรื่อง อาชีพ (ไม่มีการแยกอาชีพบุคลากรทางการแพทย์) มีการรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่ ผลการรักษา การคัดกรอง TB-HIV ฯ ความท้าทาย – การปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบข้อมูลรายคนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ดีขึ้น และการขยายความครอบคลุมการรายงาน

20 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการนำเข้าข้อมูลรายงานวัณโรค (Standard Operation Procedure :SOP)


ดาวน์โหลด ppt 8 เมษายน 2556 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google