งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์วัณโรค จากระบบรายงานการเฝ้าระวังวัณ โรค ของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ 8 เมษายน 2556 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์วัณโรค จากระบบรายงานการเฝ้าระวังวัณ โรค ของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ 8 เมษายน 2556 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์วัณโรค จากระบบรายงานการเฝ้าระวังวัณ โรค ของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ 8 เมษายน 2556 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 ระบบรายงานวัณโรค 1. รายงานรอบ 3 เดือน ก)รายงานการค้นหารายป่วย ข)รายงานผลการรักษา ค)รายงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ ง)รายงานการบริหารจัดการวัณโรคดื้อ ยา 2. รายงานจากระบบชดเชยการ เบิกจ่าย สปสช. 3. ระบบการเฝ้าระวังการดื้อยา ( การ สำรวจเป็นรอบ ๆ )

3 จำนวนและร้อยละ อำเภอ / เขต ที่ รายงานข้อมูลวัณโรค Proportion of reporting units that sent complete case detection and treatment outcome reports – Thailand, 2001 – 2013. Report type No. of reports received (%) (n=877) 2001200220032004200520062007200820092010201120122013 Case detection 810 (92) 827 (94) 829 (95) 858 (98) 850 (97) 803 (92) 820 (94) 847 (97) 812 (93) 805 (92) Treatment outcome 804 (92) 840 (96) 857 (98) 844 (96) 849 (97) 705 (81) 823 (94) 838 (96) 761 (87) 804 (92) N=877 หมายถึง จำนวนอำเภอ และ 50 เขตใน กรุงเทพมหานคร

4 จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคที่มารับการตรวจ และ เสมหะพบเชื้อ, ปี 2001-2013 (Numbers of TB suspected and smear-positive TB : Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

5 สัดส่วนและจำนวนผู้ป่วยวัณโรค จำแนกตาม ประเภท (Proportion of case notification by type of TB patients : Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

6 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค แยกตามกลุ่มผู้ป่วย ปี 2001 -2013 (TB Case notification by patient group: Thai, Non-Thai, Prisoner)

7 วัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ แยกตามเพศ (Case notification of New M+ by sex: Thai, Non-Thai) Thai M:F = 70:30 Non-Thai M:F = 65:35 กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

8 การค้นหารายป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อแยก ตามกลุ่มอายุ (Case notification of New M+ by age: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

9 อัตราป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อต่อแสนประชากร แยกตาม เพศและกลุ่มอายุ ปี 2556 (Age-specific New M+ rate by sex: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

10 ร้อยละผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะ พบเชื้อ (Treatment outcomes rate of New M+: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

11 ร้อยละผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อราย สคร. (Treatment outcomes rate of New M+ by ODPCs: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ ODPC 1 ODPC 2 ODPC 3 ODPC 4 ODPC 5 ODPC 6 ODPC 7 ODPC 8 ODPC 9 ODPC 10 ODPC 11 ODPC 12

12 อัตราป่วยวัณโรคต่อแสนประชากร (Case notification per 100,000 : Thai) 2552 (2009) 2554 (2011) 2556 (2013)

13 ร้อยละผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อแยกตาม สถานะเอช ไอ วี ปี 2555 (Treatment outcome rate of New M+ by HIV status, 2012: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

14 อัตราผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแยกตามประเภทผู้ป่วย (Treatment outcomes rate of TB patients type: Thai, Non-Thai) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

15 อัตราการเข้าถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ให้ได้รับยาต้านไว้รัส (HIV care of TB patients with HIV infection: Thai, Non-Thai ) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

16 การพบเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี / ผู้ป่วย เอดส์ (Intensified TB care finding in HIV infected persons: Thai, Non-Thai ) กลุ่มผู้ป่วยคนไทยและไม่ใช่คนไทย โดย ไม่รวมผู้ป่วยเรือนจำ

17 วัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ต่อแสนประชากร (MDR-TB per 100,000 ) ปีเริ่มรักษา (cohort) 2555

18 4 th Surveillance of Drug resistance in Tuberculosis: THAILAND 2012 (NRL & SRL of TB, BTB) ITEMS Newly Treated Cases (Primary DR) Previously Treated Cases (Previous DR) Combined Drug resistance NPctN N Total tested 1622100.00%196100.00%1818100.00% Fully sensitive 134983.17%11960.71%146880.75% Any resistance 27316.83%7739.29%35019.25% H+R resistance (MDR-TB) 332.03%3718.88%703.85% Mono-resistance 18011.10%3517.86%21511.83% Two drugs resistance 724.44%2010.20%925.06% Three drugs resistance 181.11%178.67%351.93% Four drugs resistance 30.18%52.55%80.44% Any H resistance 19812.21%5829.59%25614.08 Any R resistance 362.22%4723.98%834.57% Mono H-resistance 1066.54%199.69%1256.88% Mono R-resistance 20.12%73.57%90.50%

19 Conclusion ระบบรายงานผู้ป่วยวัณโรคและผลการรักษาเป็น ระบบเฝ้าระวังวัณโรคระบบหลัก ซึ่งใช้การ รายงานยอดผู้ป่วยตามแบบฟอร์มรายไตรมาส มีการรายงานภาวะเสี่ยง ได้แก่ การติดเชื้อเอชไอ วี และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ แต่ยังขาดเรื่อง อาชีพ ( ไม่มีการแยกอาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ ) มีการรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่ ผลการรักษา การคัดกรอง TB-HIV ฯ ความท้าทาย – การปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบข้อมูล รายคนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการใช้ประโยชน์ ข้อมูลได้ดีขึ้น และการขยายความครอบคลุมการ รายงาน

20 มาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงานการนำเข้าข้อมูล รายงานวัณโรค (Standard Operation Procedure :SOP)


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์วัณโรค จากระบบรายงานการเฝ้าระวังวัณ โรค ของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ 8 เมษายน 2556 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google