งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์การกีฬา กับการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์การกีฬา กับการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์การกีฬา กับการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ

2 วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science ) การนำความรู้ที่ได้โดยการสังเกต ค้นคว้าหาหลักฐานและเหตุผล มาใช้กับ กิจกรรมการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และ คุณประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ

3 เวชศาสตร์การกีฬาโภชนาการการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เทคโนโลยีการกีฬา การจัดการกีฬา ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาประกอบด้วยการ ประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

4 1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

5 2. สรีรวิทยาการออกกำลัง กาย (Exercise physiology)

6 3. ชีวกลศาสตร์การกีฬา (Sports biomechanics)

7 4. โภชนาการการกีฬา (Sports nutrition)

8 5. เวชศาสตร์การ กีฬา (Sports medicine)

9 6. วิศวกรรมและ เทคโนโลยีการกีฬา (Sports engineering and technology)

10 7. จิตวิทยาการกีฬา (Sports psychology)

11 8. การจัดการการการ กีฬา (Sports Management)

12 การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย ( Exercise ) หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการ กระตุ้นให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานมากกว่า ภาวะปกติอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมของเพศ วัย และสภาพร่างกายของแต่ ละบุคคลเป็นสำคัญ จนส่งผลให้ร่างกายและ จิตใจมีความสมบูรณ์แข็งแรง

13 ความสำคัญของการ ออกกำลังกาย

14 ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อ ระบบต่างๆของร่างกาย

15 1. การออกกำลังกายแบบแอนแอโร บิก (Anaerobic Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายแบบ ไม่ต้องใช้ออกซิเจน 2. การออกกำลังกายแบบแอโร บิก (Aerobic Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายชนิดที่ ต้องใช้ออกซิเจน หรือมีการ หายใจในขณะออกกำลังกาย ชนิดของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายจึงแบ่งออกได้ 2 ชนิด ดังนี้

16 หลักและวิธีการออก กำลังกาย 1. ความหนักของการ ออกกำลังกาย

17 2. ความนานของการ ออกกำลังกาย 20-60 minutes/sesssion Continuous or intermittent (10 min. each bout)

18 3. ความบ่อยของการออกกำลังกาย For moderate intensity, at least 3 days/week For lower intensity, more than 3 days/week is required

19 1. การประมาณตน 2. การแต่งกาย 3 เลือกเวลาและดินฟ้า อากาศ 4. สภาพของกระเพาะ อาหาร 5. การดื่มน้ำ 6. ความเจ็บป่วย 7. ความเจ็บป่วยระหว่างการ ออกกำลังกาย 8. ด้านจิตใจ 9. ความสม่ำเสมอ 10. การพักผ่อน ข้อควรคำนึงสำหรับผู้ออกกำลัง กายเพื่อสุขภาพ

20 ขั้นตอนปฏิบัติของการออกกำลังกาย 1. การอบอุ่นร่างกาย (warm – up) 2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (stretching) 3. การออกกำลังกาย (exercise) 4. ขั้นคลายอุ่นร่างกายร่วมกับการยืดเหยียด กล้ามเนื้อ (cool down)

21 ประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อ สุขภาพ 1. เพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด 2. เพิ่มความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ 3. ลดความตึงเครียดของจิตใจ 4. เพิ่มความอ่อนตัวกล้ามเนื้อและเอ็นยึดข้อ ยืดหยุ่นตัวดีขึ้น 5. ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของข้อต่อ 6. เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวร่างกาย

22 ข้อควรปฏิบัติสำหรับการออกกำลังกาย 1. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย 2. เริ่มออกกำลังกายจากน้อยไปหามาก 3. เลือกกิจกรรมที่ง่ายประหยัดงบประมาณ 4. ออกกำลังกายในสภาพอากาศที่เหมาะสม 5. พักผ่อนให้เพียงพอหลังจากออกกำลัง 6 หมั่นตรวจสมรรถภาพทางกายของตนเอง เช่น จับ ชีพจรหลังจากตื่นนอน 7. เมื่อมีปัญหาในการออกกำลังกายให้ปรึกษาแพทย์ 8. การออกกำลังกายต้องทำอย่างสม่ำเสมอ 9. ควรออกกำลังกายเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะเพื่อความ สนุกสนาน 10. ควรทำการทดสอบสมรรถภาพทุก 2 เดือน

23 ข้อห้ามสำหรับการออกกำลังกาย 1. มีอาการเจ็บป่วย เช่น มี ไข้ ท้องร่วง ฯลฯ 2. หลังจากฟื้นไข้ใหม่ๆและใน ระหว่างพักฟื้นจากการบาดเจ็บ 3. หลังจากรับประทานอาหารใหม่ๆ ( ควรออกกำลังกายหลัง รับประทานอาหารอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ) 4. ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดและอบ อ้าว

24 ข้อควรระวังในการออกกำลังกาย 1. ผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันโลหิต สูง เบาหวาน ผู้สูงอายุ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการ ออกกำลังกาย และทำตามคำแนะนำของแพทย์ อย่างเคร่งครัด 2. ควรหยุดออกกำลังกายเมื่อมีอาการต่อไปนี้ - รู้สึกเหนื่อยมาก แน่นหน้าอก - มิอาการใจสั่น 3. พักผ่อนไม่เพียงพอ

25 Muscular Exercise

26 Exercise Intensity Weights that are heavy enough to be lifted for 8 – 12 repetitions (reps.)

27 Exercise Duration 8-10 exercise for body major muscle groups Each exercise lifts 8-12 reps.(1 Set) 10-20 minutes per session

28 Exercise Frequency At least 2 training sessions per week

29 การเลือกเครื่องมือ ออกกำลังกาย


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์การกีฬา กับการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google