งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

2 วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science )
การนำความรู้ที่ได้โดยการสังเกต ค้นคว้าหาหลักฐานและเหตุผล มาใช้กับกิจกรรมการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และคุณประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

3 วิทยาศาสตร์การกีฬาประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา เทคโนโลยีการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา

4 1.  กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

5 2.  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise physiology)

6 3. ชีวกลศาสตร์การกีฬา (Sports biomechanics)

7 4. โภชนาการการกีฬา (Sports nutrition)

8 5. เวชศาสตร์การกีฬา (Sports medicine)

9 6. วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา (Sports engineering and technology)

10 7. จิตวิทยาการกีฬา (Sports psychology)

11 8. การจัดการการการกีฬา (Sports Management)

12 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
การออกกำลังกาย ( Exercise ) หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการกระตุ้นให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานมากกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเพศ วัย  และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ จนส่งผลให้ร่างกายและจิตใจมีความสมบูรณ์แข็งแรง

13 ความสำคัญของการออกกำลังกาย

14 ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกาย

15 ชนิดของการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายจึงแบ่งออกได้ 2 ชนิด ดังนี้ 1. การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน 2. การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายชนิดที่ต้องใช้ออกซิเจน หรือมีการหายใจในขณะออกกำลังกาย

16 หลักและวิธีการออกกำลังกาย 1. ความหนักของการออกกำลังกาย

17 Continuous or intermittent (10 min. each bout)
2. ความนานของการออกกำลังกาย  20-60 minutes/sesssion Continuous or intermittent (10 min. each bout)

18 For moderate intensity, at least 3 days/week
3. ความบ่อยของการออกกำลังกาย For moderate intensity, at least 3 days/week For lower intensity, more than 3 days/week is required

19 ข้อควรคำนึงสำหรับผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1. การประมาณตน  2. การแต่งกาย  3 เลือกเวลาและดินฟ้าอากาศ  4. สภาพของกระเพาะอาหาร  5. การดื่มน้ำ  6. ความเจ็บป่วย  7. ความเจ็บป่วยระหว่างการออกกำลังกาย  8. ด้านจิตใจ  9. ความสม่ำเสมอ  10. การพักผ่อน 

20 ขั้นตอนปฏิบัติของการออกกำลังกาย 2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (stretching)
1. การอบอุ่นร่างกาย  (warm – up)  2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  (stretching)  3. การออกกำลังกาย  (exercise) 4. ขั้นคลายอุ่นร่างกายร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  (cool  down) 

21 ประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อสุขภาพ
ประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อสุขภาพ  1.เพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด 2. เพิ่มความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ 3. ลดความตึงเครียดของจิตใจ 4. เพิ่มความอ่อนตัวกล้ามเนื้อและเอ็นยึดข้อยืดหยุ่นตัวดีขึ้น 5. ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของข้อต่อ 6. เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวร่างกาย

22 ข้อควรปฏิบัติสำหรับการออกกำลังกาย
1. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย   2. เริ่มออกกำลังกายจากน้อยไปหามาก   3. เลือกกิจกรรมที่ง่ายประหยัดงบประมาณ   4. ออกกำลังกายในสภาพอากาศที่เหมาะสม   5. พักผ่อนให้เพียงพอหลังจากออกกำลัง   6 หมั่นตรวจสมรรถภาพทางกายของตนเอง เช่น จับชีพจรหลังจากตื่นนอน   7. เมื่อมีปัญหาในการออกกำลังกายให้ปรึกษาแพทย์   8. การออกกำลังกายต้องทำอย่างสม่ำเสมอ   9. ควรออกกำลังกายเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะเพื่อความสนุกสนาน 10. ควรทำการทดสอบสมรรถภาพทุก 2 เดือน

23 2. หลังจากฟื้นไข้ใหม่ๆและในระหว่างพักฟื้นจากการบาดเจ็บ
ข้อห้ามสำหรับการออกกำลังกาย                1. มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้  ท้องร่วง ฯลฯ              2. หลังจากฟื้นไข้ใหม่ๆและในระหว่างพักฟื้นจากการบาดเจ็บ              3. หลังจากรับประทานอาหารใหม่ๆ (ควรออกกำลังกายหลัง รับประทานอาหารอย่างน้อย   2-3 ชั่วโมง)                4. ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดและอบอ้าว

24 ข้อควรระวังในการออกกำลังกาย 
1. ผู้ป่วยโรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ผู้สูงอายุ  ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังกาย และทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด 2. ควรหยุดออกกำลังกายเมื่อมีอาการต่อไปนี้ - รู้สึกเหนื่อยมาก แน่นหน้าอก - มิอาการใจสั่น 3. พักผ่อนไม่เพียงพอ

25 Muscular Exercise

26 Exercise Intensity Weights that are heavy enough to be lifted for 8 – 12 repetitions (reps.)

27 Exercise Duration 8-10 exercise for body major muscle groups
Each exercise lifts 8-12 reps.(1 Set) 10-20 minutes per session

28 Exercise Frequency At least 2 training sessions per week

29 การเลือกเครื่องมือออกกำลังกาย


ดาวน์โหลด ppt กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google