งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธ. ค. 57 และ เมื่อวันที่ 18 ก. พ.58 ได้กำหนดเป้าหมายการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 เพื่อกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจของชาติ ( โดยเฉพาะงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธ. ค. 57 และ เมื่อวันที่ 18 ก. พ.58 ได้กำหนดเป้าหมายการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 เพื่อกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจของชาติ ( โดยเฉพาะงบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธ. ค. 57 และ เมื่อวันที่ 18 ก. พ.58 ได้กำหนดเป้าหมายการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 เพื่อกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจของชาติ ( โดยเฉพาะงบ ลงทุนซึ่งได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ ) ดังนี้ 1. ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือ ( ทำสัญญาแล้ว ) ภายใน 31 มี. ค. 2558 2. ต้องการเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสที่ 2 ให้ได้ งบลงทุน = 55% งบภาพรวม = 55%

2 2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558 แยกเป็นรายไตรมาสได้ ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท

3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1. เตรียมกา ร 2. รายงาน ขออนุมัติ 4. บริหาร สัญญา 3. ดำเนินกา ร การซื้อ / จ้าง 5 วิธี

4 กระบวนการจัดซื้อจดจ้าง ที่ขั้นตอนที่สำคัญระยะเวลา ดำเนินการ ( วัน ) หมายเหตุ 1 ขั้นตอนเตรียมการ 1.1 กำหนด spec/ ขอบเขต งาน / จัดเตรียมเอกสารการ ประมูล เช่น แบบแปลน ประกาศ คำสั้ง 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง 1.3 คณะกรรมการฯคำนวณ ราคากลาง 3-5 1-2 3-7 ขึ้นอยู่กับเงินค่า ก่อสร้าง

5 กระบวนการจัดซื้อจดจ้าง ( ต่อ ) ที่ขั้นตอนที่สำคัญระยะเวลา ดำเนินการ ( วัน ) หมายเหตุ 2 ขั้นตอนการจ้าง / จ้าง - ทำรายงานขอซื้อ / จ้าง จนถึงได้ ตัวผู้เสนอราคาต่ำสุด (1) ตกลงราคา (2) สอบราคา (3) ประกวดราคา /e-Auction (4) พิเศษ (5) กรณีพิเศษ 3-5 20-22 28-38 7-10 ไม่รวมระยะเวลาตาม ข้อ 1 ไม่รวมระยะเวลาขอ อนุมัติ ผวจ / นอภ. ตาม ประกาศ คสช. ฉบับ 104/2557

6 กระบวนการจัดซื้อจดจ้าง ( ต่อ ) ที่ขั้นตอนที่สำคัญระยะเวลา ดำเนินการ ( วัน ) หมายเหตุ 3 ขั้นตอนบริหารสัญญา 3.1 เรียกมาทำสัญญา 3.2 เริ่มลงมือทำงาน 3.3 ตรวจรับ (1) ตรวจรับพัสดุ (2) ตรวจรับการจ้าง ไม่เกิน 7 ถัด จากวันลงนาม วันที่ผู้ขายส่ง มอบ 3-5

7 ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี ( ทุก ขั้นตอน ) ที่ขั้นตอนที่สำคัญระยะเวลาดำเนินการ ( วัน ) หมายเหตุ 12451245 ตกลงราคา สอบราคา พิเศษ กรณีพิเศษ 3-5 25-36 7-10 เป็นระยะเวลา โดยประมาณ ไม่รวมระยะเวลาขอ อนุมัติ ผวจ./ นอภ. ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557

8 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา งานซื้อ / จ้างทั่วไป งานก่อสร้าง กำหนด SPEC+( สืบราคา ท้องตลาด (1-2 วัน ) กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง (3-7 วัน ) จัดทำรายงานขออนุมัติ / ประกาศ / คำสั่งแต่งตั้ง คกก.(3- 5 วัน ) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จัดซื้อ / จ้าง (1-2 วัน ) เผยแพร่การประกาศ / ขายแบบ / ยื่นซองสอบ ราคา / ดูสถานที่ (10 วัน )* คกก. เปิดซองสอบราคาพิจารณาผล (3-5 วัน ) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ + เรียกทำ สัญญา (5-7 วัน ) รวมระยะเวลาสอบราคาประมาณ 25-36 วัน หมายเหตุ * ระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

9 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำประมูลซื้อ ซื้อ / จ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) กำหนด SPEC/ สืบราคา / กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง (3-7 วัน ) ติดต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เสนอ ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล (1-3 วัน ) รายงานขออนุมัติซื้อ / จ้าง / ทำประกาศเชิญชวน / ทำ คำสั่งแต่งตั้ง คกก.(3-5 วัน ) ประกาศประมูลซื้อ / จ้าง และขายเอกสาร (7 วันทำการ )* ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ( ห่างจากวันขายแบบวัน สุดท้ายไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ )* คกก.E-Auction ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศนายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือก (3-5 วัน )

10 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำประมูลซื้อ ซื้อ / จ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction)( ต่อ ) ผู้ให้บริการตลาดกลางจัดอบรมให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเสนอ ราคา (1-3 วัน ) ประมูลซื้อ / จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ห่างจากวัน ยื่นซองเทคนิคไม่น้อยกว่า 7 วัน * (30-123 นาที ) คกก. สรุปผลเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง (1-3 วัน ) ผู้สั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง (1-3 วัน ) ทำสัญญา (5-7 วัน ) รวมระยะเวลา e-Aution ประมาณ 37-55 วัน หมายเหตุ * ระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

11 ปฏิทินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ. ศ.2558

12 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

13 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ( ต่อ )

14

15 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ. ศ 2558 ( ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)

16 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ. ศ 2557 ( ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)


ดาวน์โหลด ppt มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธ. ค. 57 และ เมื่อวันที่ 18 ก. พ.58 ได้กำหนดเป้าหมายการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 เพื่อกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจของชาติ ( โดยเฉพาะงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google