งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการค้าส่ง การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ ซื้อขายสินค้าและบริการเป็น จำนวนมากให้กับผู้ซื้อที่ใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ การผลิตและการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการค้าส่ง การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ ซื้อขายสินค้าและบริการเป็น จำนวนมากให้กับผู้ซื้อที่ใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ การผลิตและการขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของการค้าส่ง การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ ซื้อขายสินค้าและบริการเป็น จำนวนมากให้กับผู้ซื้อที่ใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ การผลิตและการขาย ต่อ การค้าส่งส่วนใหญ่นิยมบวก กำไรเพิ่ม (Mark up) ต่อหน่วยใน อัตราต่ำ เพื่อจูงใจให้ซื้อปริมาณ มาก

3 บทบาทของ ผู้ค้าส่ง ต่อ ผู้ผลิต บริการสนับสนุน ลูกค้าแทนผู้ผลิต ให้ข่าวสาร การตลาด ให้บริการทาง การเงินและช่วย แบกรับความ เสี่ยง ช่วยเหลือภาระ งานการตลาด ขายสินค้าให้ ให้คำแนะนำและ สนับสนุนทาง เทคนิค ช่วยเหลือทาง การเงิน และ สินเชื่อ ให้บริการทาง การตลาด จัดหมวดหมู่และ แบ่งสินค้าเพื่อขาย เสาะหาสินค้าให้ บทบาทของ ผู้ค้าส่ง ต่อ ลูกค้า บทบาทของ ผู้ค้าส่ง ในช่องทาง การจัดจำหน่าย ผลการดำเนินงาน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน ช่องทางการจัดจำหน่าย

4 ประเภทของผู้ค้าส่ง พ่อค้า ขายส่ง ตัวแทน และ นายหน้ า สาขา และ สำนักงา นขาย ของ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ประเภท อื่นๆ

5 1. พ่อค้าส่ง 1.1 พ่อค้า ขายส่งที่ ให้บริการ อย่างเต็มที่ 1.2 พ่อค้า ขายส่งที่ ให้บริการ อย่างจำกัด 1.1.1 พ่อค้าขายส่ง ทั่วไป 1.1.2 ผู้จัดจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม 1.2.1 พ่อค้าขายส่ง ประเภทขายเงินสดและให้ ลูกค้าขนสินค้าเอง 1.2.2 พ่อค้าขายส่ง โดยรถบรรทุก 1.2.3 พ่อค้าขายส่ง โดยสินค้าไม่ผ่านมือ 1.2.4 พ่อค้าขายส่ง ฝากขายสินค้า 1.2.5 พ่อค้าขาย ส่งผ่านทางสื่อ 1.2.6 สหกรณ์ผู้ผลิต

6 2. ตัวแทนและ นายหน้า 2.1 ตัวแทน 2.1.1 ตัวแทนผู้ผลิต 2.1.2 ตัวแทนขายหรือ ตัวแทนจำหน่าย 2.1.3 ตัวแทนซื้อ 2.1.4 ตัวแทนนำเข้า และส่งออก 2.1.5 พ่อค้านายหน้า 2.2 นายหน้า

7 3. สาขาและสำนักงาน ขายของผู้ผลิต 4. ผู้ค้าส่งประเภทอื่นๆ - ผู้ค้าส่งรวบรวมสินค้า ทางการเกษตร - ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม - ผู้ค้าส่งโดยการประมูล สินค้า

8 การตัดสินใจทาง การตลาดของผู้ค้าส่ง 1. การเลือกลูกค้า เป้าหมาย 2. การเลือกทำเลที่ตั้ง 3. การกำหนดผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่าย 4. การกำหนดราคาขาย 5. การกำหนดขอบเขต การค้า 6. การจัดซื้อ 7. การควบคุมสินค้าคง คลัง 8. การส่งเสริมการตลาด

9 การ พัฒนาการ ค้าส่ง 1. ผู้ค้าส่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารกิจการ 2. มีการพัฒนารูปแบบการค้าส่งผ่านหน้าร้านไปสู่การค้าส่งแบบ ไม่มีหน้าร้าน 3. ผู้ค้าส่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของกิจการ 4. ผู้ค้าส่งมีการรวมตัวในแนวตั้งมากขึ้น

10


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการค้าส่ง การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ ซื้อขายสินค้าและบริการเป็น จำนวนมากให้กับผู้ซื้อที่ใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ การผลิตและการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google