งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของปัญหาการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร.  ผลกระทบต่อตัวของวัยรุ่นทั้งทางร่างกายและ จิตใจ  1. การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในช่วงวัยรุ่นการ เจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางร่างกายทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของปัญหาการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร.  ผลกระทบต่อตัวของวัยรุ่นทั้งทางร่างกายและ จิตใจ  1. การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในช่วงวัยรุ่นการ เจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางร่างกายทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบของปัญหาการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร

2  ผลกระทบต่อตัวของวัยรุ่นทั้งทางร่างกายและ จิตใจ  1. การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในช่วงวัยรุ่นการ เจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางร่างกายทำให้ เกิดความพร้อมทางภาวการณ์เจริญพันธุ์สูงมาก การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น เกิดจากการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นการตั้งครรภ์ใน ขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากทั้งทางด้าน ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม และปัญหาการ ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้ส่งผลกระทบต่ออนาคต ของวัยรุ่นอย่างมากด้วย

3 ลักษณะของปัญหาจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง ประสงค์มีดังนี้  1.1 ฝ่ายหญิงที่เป็นฝ่ายที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาก็ไม่ อาจศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ ทำให้ต้องออกจาก การศึกษากลางคัน ซึ่งก็หมายถึงอนาคตการ เรียนก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงบางรายเมื่อตั้งครรภ์ก็ ไม่กล้าบอกพ่อแม่ ผู้ปกครองทราบแต่ก็ไม่ สามารถปกปิดได้ตลอดไป จึงตัดสินใจหนีออก จากบ้านไปเผชิญชีวิตด้วยตนเอง เมื่อคลอดลูก ก็จะเกิดปัญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะ ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาสังคม

4  1.2 ในบางกรณีตัดสินใจทำแท้งเพื่อยุติการ ตั้งครรภ์โดยหวังว่าเมื่อไม่ตั้งครรภ์แล้วจะสามารถ กลับมาใช้ชีวิตและศึกษาเล่าเรียนได้ตามปกติ ใน ความเป็นจริงแล้วการทำแท้งเป็นเรื่องที่ผิดทั้ง ทางด้านศีลธรรม กฎหมาย และค่านิยมของสังคม และที่สำคัญที่สุดคือ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ สุขภาพ ในบางรายที่ทำแท้งโดยผู้ทำไม่ใช่แพทย์ อาจเป็นอันตรายรุ่นแรง เช่น ตกเลือด ติดเชื้ออย่าง รุ่นแรง ทำให้เสียชีวิตได้ หรือบางรายอาจต้อง ผ่าตัด ตัดมดลูกทิ้งทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก เลยตลอดชีวิต  1.3 ในบางกรณี เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาจะทำให้เกิด ภาวะจำยอมที่ต้องแต่งงานกัน โดยทั้งสองฝ่ายยัง ไม่มีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่ที่ต้องมีภาระ เลี้ยงดูบุตร ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวซึ่งนำไปสู่ การหย่าร้างในที่สุด

5  1.4 ปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ วัยรุ่น ที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มักจะมี ความรู้สึกว่าตนทำผิดเกิดความละอายใจและ วิตกกังวลว่าคนอื่นจะรู้คิดถึงฝ่ายชายจะ รับผิดชอบหรือไม่ พ่อแม่จะคิดอย่างไร ทำ ให้เก็บตัวเกิดความเศร้าโศก รู้สึกเครียดแต่ สิ่งเหล่านี้จะลดน้อยลงได้ถ้าคนในครอบครัว ยอมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นและให้อภัย

6

7  3. การที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เสรีมากขึ้นทำให้การ มองเห็นคุณค่าตนเองเปลี่ยนไป การมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างวัยรุ่นส่งผลให้วัยรุ่นมองกิจกรรมทางเพศ เป็นเพียง “ การแลกเปลี่ยน ” อารมณ์และวัตถุทาง เพศ ยิ่งเมื่อมีบ่อยครั้งขึ้นการเคารพและเห็นคุณค่า ตนเองก็จะยิ่งน้อยลง

8 ใช้อันไหนดี ช่วยคิด หน่อย อ่า......

9  4. การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมี เพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดการติดเชื้อโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ได้ ที่สำคัญคือ โรคในกลุ่มกามโรคและ โรคเอดส์ โดยเฉพาะโรคเอดส์เป็นโรคที่กำลังแพร่ ระบาด และทำให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างมาก ทั้ง ยังเป็นโรคที่ไม่มียาหรือวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาด ได้ และไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคนี้ การติดเชื้อ โรคเอดส์จึงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและปัญหา สังคมตามมา ทั้งยังทำลายอนาคตอีกด้วย

10 เห็นใจกูบ้างงงงงงง กูไม่อยากเกิด


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของปัญหาการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร.  ผลกระทบต่อตัวของวัยรุ่นทั้งทางร่างกายและ จิตใจ  1. การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในช่วงวัยรุ่นการ เจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางร่างกายทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google