งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันรับ ราชการ วันรับ บำนาญ เกษียณ เสียชีวิต ลาออก ไล่ออก / พัก ราชการ เริ่มสิ้นสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันรับ ราชการ วันรับ บำนาญ เกษียณ เสียชีวิต ลาออก ไล่ออก / พัก ราชการ เริ่มสิ้นสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันรับ ราชการ วันรับ บำนาญ เกษียณ เสียชีวิต ลาออก ไล่ออก / พัก ราชการ เริ่มสิ้นสุด

3 บุคคลในครอบครัว ( ชอบด้วยกฎหมาย ) บุตร (3 คน ) มารดา คู่สมรส บิดา

4 บรรลุนิติภาวะ เริ่ม สิ้นสุด บุตร คลอด อายุ 20 ปี บริบูรณ์ สมรส

5 เรียงลำดับ การเกิด (1 - 3) แทนที่เฉพาะ ตาย ก่อนบรรลุนิติ ภาวะ ไม่รวมบุตร บุญธรรม บุตรไร้ ความสามาร ถ ( ได้รับการ ขยายสิทธิ ) บุตร

6 ผู้มีสิทธิ ( ญ ) บุตร ชอบด้วยกฎหมาย ทะเบียน บ้าน ( บุตร ) สูติบัตร ( บุตร )

7 ผู้มีสิทธิ ( ช ) บุตร ชอบด้วยกฎหมาย ทะเบียน สมรส ( ผู้มีสิทธิ - ภรรยา ) ทะเบียน รับรองบุตร ( คร.11) คำสั่งศาล

8 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีสมรส ) 4. สำเนาทะเบียนหย่า ( กรณีหย่า ) 5. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการ เปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) เจ้าของสิทธิ

9 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า 4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) คู่สมรส

10 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนสมรส 4. สำเนาทะเบียนหย่า ( กรณีหย่า ) 5. สำเนาทะเบียนรับรองบุตร ( กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียน สมรส ) 6. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการ เปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) บิดา - มารดา

11 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนรับรองบุตร ( กรณีเจ้าของสิทธิเป็นเพศชาย และมิได้จดทะเบียนสมรส ) 4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการ เปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) บุตร

12 ขอให้ส่งสำเนาใบ มรณะบัตร. คู่สมรส. บิดามารดา. บุตร ที่เสียชีวิต เพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ระบบ กรณีการเสียชีวิต

13 สามารถตรวจสอบ ข้อมูลของตนเอง และบุคคลใน ครอบครัว ที่นายทะเบียนบันทึกใน ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และ ตรวจสอบสิทธิว่า “ มีสิทธิ ” ใน โครงการได้ผ่านทาง Website ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.co.th “ การตัดรอบการส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ สิทธิ ทุกๆ 15 วัน ” ประมาณวันที่ 8 และ 18 ของเดือน ผู้มีสิทธิ การตรวจสอบ ข้อมูล www.cgd.go.th


ดาวน์โหลด ppt วันรับ ราชการ วันรับ บำนาญ เกษียณ เสียชีวิต ลาออก ไล่ออก / พัก ราชการ เริ่มสิ้นสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google