งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ : (Vision) " วาริชภูมิน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคี เข้มแข็ง "

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ : (Vision) " วาริชภูมิน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคี เข้มแข็ง ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ : (Vision) " วาริชภูมิน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคี เข้มแข็ง "

2 พันธกิจ : (Mission) 1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล 2. จัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ สามารถ เข้าถึง และมีความเป็นธรรม 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 4. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ จัดบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 5. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริม สุขภาพ และป้องกันโรค 6. บังคับใช้กฎหมายและการใช้นโยบาย สาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

3 เป้าประสงค์ : (Goals) " เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ภาคีเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพ ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน “ ค่านิยม : (Values) " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพและองค์กร "

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ. วาริชภูมิ : (Strategic Issues) 1. ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขให้มีคุณภาพ 3. การจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรทุกระดับ 5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ระบบสุขภาพอำเภอ 6. การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี 7. การบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการใช้ นโยบายสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพ

5 นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศ 3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้าน สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ ประเทศ 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน ประชาคมอาเซียน

6 นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม

7 นโยบายการดำเนินงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ๑. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตาม แนวพระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากร สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน ๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ตลอดช่วงชีวิต ๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วน ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ ๖. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ ๘. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health) ๙. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร ๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวง สาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ หลักการสามประการในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวง สาธารณสุข ๑๐. ๑ เรียบง่าย ๑๐. ๒ สามัคคี ๑๐. ๓ มีธรรมาภิ บาล

8 ประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตร์ สุขภาพ 15 ด้าน 1. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี และเด็ก ปฐมวัย 2. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน 3. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 4. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 5. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ พิการ 6. ด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค 7. ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 9. ด้านระบบบริการระดับปฐมภูมิ

9 ประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตร์ สุขภาพ 15 ด้าน 10. ด้านระบบบริการระดับทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ 11. ด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพ ติด 12. ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธาณสุข ชายแดนภาคใต้ 13. ด้านการต่างประเทศและอาเซียน 14. ด้านพัฒนาบุคลากร 15. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ : (Vision) " วาริชภูมิน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคี เข้มแข็ง "

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google