งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"วาริชภูมิน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคี เข้มแข็ง"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""วาริชภูมิน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคี เข้มแข็ง""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "วาริชภูมิน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคี เข้มแข็ง"
วิสัยทัศน์ : (Vision) "วาริชภูมิน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคี เข้มแข็ง"

2 พันธกิจ : (Mission) 1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 2. จัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ สามารถเข้าถึง และมีความเป็นธรรม 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 4. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 5. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 6. บังคับใช้กฎหมายและการใช้นโยบายสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

3 เป้าประสงค์ : (Goals) ค่านิยม : (Values)
"เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ภาคีเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพ ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน“ ค่านิยม : (Values) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพและ องค์กร"

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.วาริชภูมิ : (Strategic Issues)
1. ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขให้มีคุณภาพ 3. การจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรทุกระดับ 5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ระบบสุขภาพอำเภอ 6. การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี 7. การบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการใช้ นโยบายสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพ

5 นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

6 นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

7 นโยบายการดำเนินงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน ๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต ๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วน ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ ๖. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ ๘. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health) ๙. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร ๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ หลักการสามประการในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ๑๐.๑ เรียบง่าย ๑๐.๒ สามัคคี ๑๐.๓ มีธรรมาภิบาล

8 ประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ 15 ด้าน
ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านระบบบริการระดับปฐมภูมิ

9 ประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ 15 ด้าน
10. ด้านระบบบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธาณสุขชายแดนภาคใต้ ด้านการต่างประเทศและอาเซียน ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt "วาริชภูมิน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคี เข้มแข็ง"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google