งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ พัฒนาการ ด้าน ความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศของไทย โดยวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ พัฒนาการ ด้าน ความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศของไทย โดยวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ พัฒนาการ ด้าน ความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศของไทย โดยวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ได้ 2

3 ครูจงกล กลางชล สาระ การเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับ พัฒนาการ ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของ ประเทศไทย 3

4 ครูจงกล กลางชล 1. ความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศในสมัย สุโขทัย มุ่งเน้นเรื่องใดเป็น สำคัญ ก. ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ข. ผลประโยชน์ ทางการเมือง 4

5 ครูจงกล กลางชล ค. ผลประโยชน์การเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ง. ผลประโยชน์ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และด้าน ความมั่นคงและการทหาร 5

6 ครูจงกล กลางชล 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศของไทยสมัยอยุธยา กับประเทศใดที่ทำให้ไทยได้ ประโยชน์อย่างมหาศาล ก. การค้ากับโปรตุเกส 6

7 ครูจงกล กลางชล ข. การค้าระบบบรรณาการ กับประเทศจีน ค. การค้ากับล้านนา, เชียงใหม่ ง. การค้าด้วยระบบสร้าง ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ กับสุโขทัย 7

8 ครูจงกล กลางชล 3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของไทยสมัยธนบุรีเป็นไปใน ลักษณะใด ก. ผลประโยชน์ทางด้านการ เมืองและการทูต 8

9 ครูจงกล กลางชล ข. ผลประโยชน์ด้านการสร้าง ความมั่นคงของอาณาจักร ค. ผลประโยชน์ทางด้าน เศรษฐกิจและการค้า ง. ผลประโยชน์ทุกด้านที่พัฒนา บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 9

10 ครูจงกล กลางชล 4. การสร้างมิตร ไมตรีกับ ประเทศต่างๆ ใน สมัย รัตนโกสินทร์ ตอนต้นโดยใช้ เศรษฐกิจและ การค้าเป็นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุด ในด้านใด 10

11 ครูจงกล กลางชล ก. ให้ต่างชาติรู้จัก ไทยให้มากขึ้น ข. เพื่อรักษา เสถียรภาพทาง การเมืองและ เศรษฐกิจ ค. เพื่อแสดง แสนยานุภาพ ของกองทัพ ง. ต้องการหาตลาด การค้า 11

12 ครูจงกล กลางชล 5. ลักษณะสำคัญในการดำเนิน การต่างประเทศของไทยสมัย ติดต่อกับประเทศตะวันตกคือ ก. การส่งทูตไปเจริญทาง พระราชไมตรีกับประเทศ ในยุโรป 12

13 ครูจงกล กลางชล ข. การทำสนธิสัญญาสัมพันธ์ ไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ค. การดำเนินนโยบายเพื่อ ความอยู่รอด ง. ทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาความ เป็นเอกราชของชาติไว้ 13

14 ครูจงกล กลางชล ให้นักเรียนศึกษาหนังสือเรียน เกี่ยวกับ เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของไทยใน ยุคสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 14 ความสัมพันธ์สมัยโบราณ

15 ครูจงกล กลางชล 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบลำดับ ขั้นตอนและจุดมุ่งหมายของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของไทยในสมัยต่าง ๆ 2. แสดงแผนผังลักษณะความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15

16 ครูจงกล กลางชล ความสัมพันธ์ สมัยใหม่ ให้นักเรียนศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในช่วงการเข้า สู่ความทันสมัยตามประเด็น หัวข้อต่อไปนี้ 16

17 ครูจงกล กลางชล 1) สมัยเผชิญหน้ากับลัทธิล่า อาณานิคมของมหาอำนาจ 2) สมัยสงครามเย็น 3) สมัยสิ้นสุดสงครามเย็น กิจกรรมต่อเนื่อง ให้นักเรียน สรุปจุดมุ่งหมาย ของความความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศในยุคสมัยใหม่ 17

18 ครูจงกล กลางชล - ประเทศไทยได้รับผลอย่างไร กับการดำเนินความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในยุคนี้ 18

19 ครูจงกล กลางชล 1919 พบกันใหม่ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญ ที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ พัฒนาการ ด้าน ความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศของไทย โดยวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google