งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้สื่อ E-book เรื่อง สมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้สื่อ E-book เรื่อง สมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้สื่อ E-book เรื่อง สมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 จากการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 นักเรียนไม่ชอบที่จะการคิดคำนวณและแก้ปัญหาโจทย์ คณิตศาสตร์เลยเพราะมีเนื้อหามาก ยากที่จะเข้าใจและยังต้องมีการฝึกทักษะให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ จึงทำให้นักเรียนไม่สนใจและไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลถึงการเรียนที่ ตกต่ำคะแนนไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและสามารถ คิดคำนวณและแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีแก้ไข ปัญหาดังกล่าว นั่นคือการนำสื่อการสอนมาประยุกต์และปรับให้เหมาะสม กับการสอนเพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น ผู้สอนจึงจัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้น คือ E-book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลัง เรียนใช้สื่อ E-book เรื่อง สมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

4 ประชากร : นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จำนวน 490 คน กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ห้อง 1005 รอบเช้า จำนวน 40 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : 1. ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอน E-book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : 1. สื่อการสอน E- book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 20 ข้อ

5 ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 คะแนน สอบ NSD.tSig. ก่อนเรียน 407.351.748- 30.86 7.000 หลังเรียน 4015.122.115 จากตารางวิเคราะห์ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน นั่นหมายถึงนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05

6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังการใช้สื่อ E-book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ สื่อ E-book หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 และค่า S.D. หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าหลังจากเรียนโดยใช้สื่อ E-book นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น การที่ได้ผลการศึกษาเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใช้สื่อ E-book ซึ่งเป็นสื่อการ เรียนรู้แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จึงทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนด้วยสื่อชนิดนี้ อีกทั้ง โดยใช้สื่อ E-book ใช้แทนคำบรรยายทำให้นักเรียนไม่ เสียเวลาและเบื่อหน่ายการอ่านเนื้อหา เสริมสร้างบรรยากาศ ในการเรียนให้มีความผ่อนคลายสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีกว่า และนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book มีการตรวจสอบความ รู้อยู่เสมอจากการทำแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ซึ่งจัดเป็น แบบทดสอบย่อย เพื่อหาข้อบกพร่องของตนเองและเรียนรู้ที่ จะแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวน ความรู้เดิมก่อนไปเรียนเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้สื่อ E-book เรื่อง สมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google