งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสุทัศนีย์ พลเตชา ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสุทัศนีย์ พลเตชา ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสุทัศนีย์ พลเตชา ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อ E-book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จัดทำโดย นางสุทัศนีย์ พลเตชา สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่า

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
สำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 นักเรียนไม่ชอบที่จะการคิดคำนวณและแก้ปัญหาโจทย์ คณิตศาสตร์เลยเพราะมีเนื้อหามาก ยากที่จะเข้าใจและยังต้องมีการฝึกทักษะให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ จึงทำให้นักเรียนไม่สนใจและไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลถึงการเรียนที่ ตกต่ำคะแนนไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและสามารถ คิดคำนวณและแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีแก้ไข ปัญหาดังกล่าว นั่นคือการนำสื่อการสอนมาประยุกต์และปรับให้เหมาะสม กับการสอนเพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น ผู้สอนจึงจัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้น คือ E-book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนใช้สื่อ E-book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จำนวน 490 คน กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ห้อง 1005 รอบเช้า จำนวน 40 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : 1. ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอน E-book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2.ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : 1. สื่อการสอน E-book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 20 ข้อ

5 การวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 คะแนนสอบ N SD. t Sig. ก่อนเรียน 40 7.35 1.748 .000 หลังเรียน 15.12 2.115 จากตารางวิเคราะห์ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นั่นหมายถึงนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 สรุปผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังการใช้สื่อ E-book เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า S.D. หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าหลังจากเรียนโดยใช้สื่อ E-book นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น การที่ได้ผลการศึกษาเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใช้สื่อ E-book ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จึงทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนด้วยสื่อชนิดนี้ อีกทั้งโดยใช้สื่อ E-book ใช้แทนคำบรรยายทำให้นักเรียนไม่เสียเวลาและเบื่อหน่ายการอ่านเนื้อหา เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความผ่อนคลายสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีกว่าและนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book มีการตรวจสอบความรู้อยู่เสมอจากการทำแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ซึ่งจัดเป็นแบบทดสอบย่อย เพื่อหาข้อบกพร่องของตนเองและเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้เดิมก่อนไปเรียนเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt นางสุทัศนีย์ พลเตชา ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google