งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรีโกณมิติทรง กลม Spherical Trigonometry 1http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรีโกณมิติทรง กลม Spherical Trigonometry 1http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรีโกณมิติทรง กลม Spherical Trigonometry 1http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

2 Spherical Trigonometry ผู้สอน : อ. ดร. สาริสา ปิ่นคำ ติดต่อผู้สอน – Email: sarisa04@live.comsarisa04@live.com – line: sarisa04 – Facebook: ดร สาริสา ปิ่นคำ – Office : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa_pi

3 เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการของระบบ สามเหลี่ยมทรงกลม เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ วิชาชีพ Spherical Trigonometry วัตถุประสงค์ 3http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

4 การประเมินผลการเรียน สัดส่วนคะแนนจำนวน เปอร์เซ็นต์ การสอบ - จิตพิสัย 10 - สอบโดยอาจารย์ / งานที่ส่ง 35 - สอบระหว่างภาคการศึกษา 25 - สอบปลายภาคการศึกษา 30 Spherical Trigonometry 4http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

5 เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด A 80 – 100 คะแนน B+ 75 – 79 คะแนน B 70 – 74 คะแนน C+ 65 – 69 คะแนน C 60 – 64 คะแนน D+ 55 – 59 คะแนน D 50 – 54 คะแนน F ต่ำกว่า 50 คะแนน Spherical Trigonometry 5http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

6 เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน มนัส บุญยัง ตรีโกณมิติทรงกลม สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530 Spherical Trigonometry 6http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

7 รายละเอียดรายวิชา บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตศาสตร์ สามมิติ บทที่ 2 เรขาคณิตเชิงทรงกลมบทที่ 3 สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉากบทที่ 4 สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง บทที่ 5 การแก้ปัญหาสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง โดยวิธีอื่นๆ บทที่ 6 บทประยุกต์เกี่ยวกับแนวทางและระยะทางบน ทรงกลมโลก บทที่ 7 บทประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้า Spherical Trigonometry 7http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

8 เราสามารถวัดระยะทางได้หลายวิธี โดยการ เลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสม เช่น สายวัด ไม้เมตร ตลับเมตร แต่ในบางครั้งที่ระยะทางไกลมากๆ เช่น ระยะทางระหว่างจังหวัด ระยะทางระหว่างประเทศ ระยะทางระหว่างดวงดาว เราไม่สามารถใช้เครื่องมือที่ กล่าวมาวัดระยะทางได้ เราสามารถใช้ทฤษฏีสามเหลี่ยม คล้ายและตรีโกณมิติในการเทียบวัดระยะทางได้ ตรีโกณมิติ ?? Spherical Trigonometry 8http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

9 ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ?? ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน เป็นหนึ่งใน ระบบพิกัดฉากที่บอกตำแหน่งของวัตถุ ในสามมิติ ซึ่งมักใช้ประโยชน์ในการ บอกตำแหน่งของวัตถุใดๆ จากจุด กำเนิดด้วยคู่อันดับ และยังสามารถ แปลงให้อยู่ในระบบพิกัดอื่นๆ ได้โดย ใช้ทฤษฎีบทปิทาโกรัสและตรีโกณมิติ Spherical Trigonometry 9http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

10 ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน การประยุกต์ใช้ระบบพิกัดนี้เห็นได้จากการ บอกตำแหน่งบนพื้นโลก ( ตามแผนที่ทั่วไป ) โดยมี ลองจิจูด เป็นแกน X ละติจูด เป็นแกน Y ความสูงจากระดับน้ำทะเลเป็น แกน Z นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้กับการบอก ตำแหน่งดาวบนทรงกลมท้องฝ้าอีกด้วย Spherical Trigonometry 10http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

11 ระบบพิกัดทรงกลม ระบบพิกัดทรงกลม เป็นหนึ่ง ในระบบพิกัดเชิงขั้วที่บอก ตำแหน่งของวัตถุในสามมิติ ซึ่ง ใช้ประโยชน์ในการบอก ตำแหน่งของวัตถุที่อยู่บน พื้นผิวทรงกลม ( หรือเกือบกลม Spherical Trigonometry ระบบพิกัดทรงกลมนี้จะบอกตำแหน่งด้วยคู่อันดับ รัศมี มุมแนวราบ และมุมแนวดิ่ง ซึ่งระบบพิกัด นี้สามารถแปลงให้อยู่ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนได้โดย ใช้ทฤษฏีปิทาโกรัสและตรีโกณมิติ 11http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

12 ระบบพิกัดทรงกลม การประยุกต์ระบบพิกัดทรงกลม จะเห็นได้จากการบอกตำแหน่งบนพื้นโลก โดยมี ลองจิจูดเป็นมุมแนวราบ ละติจูดเป็นมุมแนวดิ่ง รัศมีโลกเป็นรัศมี (6378 กม ) นอกจากนี้ยังมีประยุกต์ใช้ในการบอกตำแหน่งดาวบน ทรงกลมท้องป้า Spherical Trigonometry 12http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

13 สามเหลี่ยมทรงกลม ??? สามเหลี่ยมทรงกลม คือ รูปปิดบนผิวโค้งทรงกลม ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการตัดกันของวงกลมวงใหญ่ 3 วง โดยสามเหลี่ยมทรงกลมจะมีสมบัติต่างจาก สามเหลี่ยมบนระนาบ Spherical Trigonometry 13http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi

14 สามเหลี่ยมทรงกลม การประยุกต์ใช้ คือ การคำนวณตำแหน่งดาวเพื่อใช้ ในการเดินเรือ การคำนวณเกี่ยวกับระบบพิกัด ภูมิศาสตร์บนพื้นโลก โดยการคำนวณต่างเหล่านี้ต้องใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า “ ตรีโกณมิติทรงกลม ” Spherical Trigonometry 14http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi


ดาวน์โหลด ppt ตรีโกณมิติทรง กลม Spherical Trigonometry 1http://www.teacher.ssru.ac.th/seris a_pi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google