งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)

2 Contents วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจาก การเบิกจ่าย ในระบบ KKUFMIS

3 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย 1.เข้าระบบ KKUFMIS เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเลือก กลุ่มงบประมาณ(ระบบงบประมาณ)

4 Contents วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

5 2.จากนั้นคลิกเลือกเมนู เบิกจ่ายงบประมาณ

6 Contents วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

7 3.คลิกเลือกเมนู บันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

8 Contents วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

9 4.เมื่อคลิกเลือกแล้วจะปรากฏ หน้าจอดังต่อไปนี้

10 Contents วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

11 5.โดยให้กรอกรายละเอียดดังนี้ เลขที่ใบเบิก : กำหนดเป็นตัวเลข 10 หลัก โดยให้ 2-3 หลักแรกเป็นรหัสคณะตามด้วย T (Tax) และ ปีภาษี (พ.ศ.) และใส่ตัวเลขที่เหลือ ให้ครบ 10 หลัก ตัวอย่างเช่น 02T5700001 หรือ 052T570001 เป็นต้น

12 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย วันที่ใบเบิก : ให้ใช้วันที่สุดท้ายของปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่จ่าย : ให้ใช้วันที่สุดท้ายของปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม เรื่อง : ให้บันทึกโดยใช้ข้อความว่า “เงินเดือน/ ค่าจ้าง ปี ………….. (ปีภาษี)” เช่น เงินเดือน/ ค่าจ้าง ปี 2557

13 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย แหล่งเงิน : ให้เลือกแหล่งเงินเป็น “เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ใช้รหัส 2 ประเภทการหัก : เลือกรหัส 01 ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย (กรณีจ่ายเงิน) ประเภทภาษี : เลือกรหัส I บุคคลธรรมดาระบุ จำนวนภาษีได้.......บาท *รหัสเงินได้ : เลือกรหัส 1 เงินเดือน,ค่าจ้าง

14 Contents วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

15 6.เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด เพื่อบันทึกข้อมูล

16 Contents วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษี จากการเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS กรณี การเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง ล่วงล้ำ

17 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย 1.เข้าระบบ KKUFMIS บันทึกข้อมูลการ เบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง ที่ล่วงล้ำไป ที่เมนู “บันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย” โดยกำหนดเลขที่ใบเบิกและทำการบันทึก ข้อมูลเงินเดือน/ค่าจ้าง เป็นตัวเลขติดลบ

18 กรณีการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างล่วงล้ำ วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

19 Contents รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

20 1.เข้าระบบ KKUFMIS เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เลือกเมนู กลุ่มการเงิน รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

21 Contents รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

22 2.จากนั้นคลิกเลือกเมนู ระบบงานรับ/จ่ายเงิน รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

23 Contents รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

24 3.คลิกเลือกเมนู รายงาน รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

25 Contents รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

26 4.คลิกเลือกเมนู รายงานอื่นๆ และคลิกเลือก รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี) รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

27 Contents รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

28 5.จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

29 Contents รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

30 6.โดยให้กรอกรายละเอียดดังนี้ *ประจำปี : ให้ใส่ปีภาษี ที่ ต้องการพิมพ์รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี) เช่น 2557 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

31 *ประจำเดือน : ให้ใส่รหัส ตั้งแต่ 1 ถึง 12 หมายถึง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม *แหล่งเงิน : ให้ใส่รหัส ตั้งแต่ 0 ถึง 5 หมายถึง ตั้งแต่งบกลาง,เงินแผ่นดิน ถึง เงินนอกงบประมาณโครงการพิเศษ รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

32 *รหัสคณะ/หน่วยงาน : ให้เลือกรหัส คณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่ 010000 ถึง คลีนิก หมายถึง ตั้งแต่สำนักงาน อธิการบดี ถึง หน่วยจ่ายกลาง เพื่อทำการพิมพ์รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี) รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

33 จุดส่งภาษี : ไม่ต้องใส่ข้อมูล เลขประจำตัว : ให้เลือกใส่เลข ประจำตัว(เลขที่บัตรประชาชน) เพื่อพิมพ์รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี) เป็นรายบุคคล รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

34 Contents รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

35 7. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้สั่ง VIEW เพื่อดูข้อมูล

36 Contents การพิมพ์หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

37 1.เข้าระบบ KKUFMIS เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

38 Contents การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

39 2.เลือกเมนู กลุ่มการเงิน แล้วคลิก เลือกเมนู ระบบงานรับ/จ่ายเงิน การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

40 Contents การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

41 3.จากนั้นคลิกเลือกที่เมนู รายงาน การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

42 Contents การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

43 4.จากนั้นคลิกเลือกที่เมนู รายงานอื่นๆ และเลือกเมนู หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

44 Contents การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

45 5.จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

46 Contents การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(50 ทวิ) KKUFMIS

47 ใส่ปีภาษีที่ต้องการพิมพ์หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ ) ระบุคณะ / หน่วยงาน ระบุจุดส่งภาษี การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

48 ใส่รหัสบุคลากร ** กรณีที่ต้องการพิมพ์ เป็นรายบุคคล ** ระบุชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งระบุตำแหน่ง ใส่วัน / เดือน / ปี ที่พิมพ์หนังสือรับรอง การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

49 7.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิก ที่ VIEW เพื่อสั่งพิมพ์หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

50 Contents การพิมพ์หนังสือรับรอง ประกันสังคมประจำปี ในระบบ KKUFMIS

51 การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS 1.เข้าระบบ KKUFMIS เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มการเงิน และเลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

52 Contents การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS

53 2.คลิกเลือกเมนู รายงาน การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS

54 3. คลิกเลือกเมนู รายงานประจำปี การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS

55 4. คลิกเลือกเมนู หนังสือรับรองประกันสังคมประจำปี การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS

56 5.จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

57 Contents การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS

58 ใส่ปีที่ต้องการพิมพ์หนังสือรับรอง ประกันสังคม ระบุคณะ / หน่วยงาน ใส่รหัสบุคลากร ** กรณีที่ต้องการพิมพ์เป็น รายบุคคล ** ระบุชื่อผู้มีหน้าที่นำส่งเงินประกันสังคม พร้อมทั้งระบุตำแหน่ง การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS

59 6.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิก VIEW เพื่อทำการพิมพ์หนังสือ รับรองประกันสังคมประจำปี

60 Contents การพิมพ์หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินบำนาญ/เงินบำเหน็จรายเดือน

61 3.3.2 ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่ จ่ายเงินบำนาญ 1) เข้าเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th แล้วจะปรากฏหน้าจอด้านล่าง 2) เลือก คลิกที่ “ บำเหน็จบำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน ”

62 จะปรากฏจอด้านล่างแล้วเลือกคลิก “ การบริการด้าน ข้อมูล ”

63 3) จะปรากฏจอด้านล่างแล้วเลือกคลิก “ หนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ”

64 4) พิมพ์ “ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ” ใน ช่อง แล้ว คลิกปุ่ม “ ค้นหา ”

65 5) จะปรากฏหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วสั่ง พิมพ์โดยคลิกรูปเครื่องพิมพ์

66 Contents การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. กรณีสูญหาย

67 1.เข้าไปที่เว็บไซต์ “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” http://www.gpf.or.th และ คลิกที่ไอคอน MCS WEB ที่ด้านล่างซ้าย ของหน้าจอ http://www.gpf.or.th

68 Contents การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย

69 Contents การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย 2.คลิกที่คำว่า “สมาชิก” เมนูด้านบนของหน้าจอ

70 Contents การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย

71 3.คลิกที่คำว่า “แบบฟอร์มและใบคำร้อง” การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย

72 4. คลิกที่ “ แบบฟอร์มและใบคำร้องอื่นๆ ” การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย

73 5.จะปรากฏหน้าจอ แบบฟอร์มและใบคำร้องอื่นๆ ให้เลือกคลิกที่ “ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข.021)”

74 การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย

75 กรอกข้อมูลใน ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้ง ยอดเงิน สมาชิก กบข. (แบบ กบข.021)

76 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบคำร้อง(แบบ กบข.021)

77 การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย 7. เมื่อกรอกข้อมูลในแบบคำร้อง (แบบ กบข.021) ให้ส่ง fax แบบคำร้อง ดังกล่าวไปที่เบอร์ 0-2636-0848 กบข.จะดำเนินการเกี่ยวกับการ ส่งใบแจ้งยอดของสมาชิกให้ ภายใน 1-2 สัปดาห์

78 การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ยอดเงินในใบแจ้งยอดของ กบข. กรุณาติดต่อ call center 1179

79 download เอกสาร ที่ https://finance.kku.ac.th/ ส่วนให้บริการ : ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

80 Thank you! Contact Address: งานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง กองคลัง มข. Tel: 043-009700 ต่อ 40158,40179 (https://finance.kku.ac.th/)


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google