งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิเทศสัมพันธ์ (คุณจริยา) ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุนวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิเทศสัมพันธ์ (คุณจริยา) ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุนวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิเทศสัมพันธ์ (คุณจริยา) ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุนวิจัย
การศึกษาต่อในและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุนวิจัย งานอำนวยความสะดวกนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ (คุณจริยา) (e-office, website, ปฏิทินวิจัย)

2 งานอำนวยความสะดวกนักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ
การขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) การขอวีซ่า (visa) การแจ้งรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย

3 การขอใบอนุญาตทำงาน (work permit)
เนื่องจากข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย จำเป็นต้องมีบุคลากรของคณะฯดำเนินการให้ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน: กรรมการวิเทศสัมพันธ์ของภาคฯ หรือตัวแทนของกลุ่มวิจัย ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชาวต่างชาติ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่วิเทศฯของคณะฯ

4 การขอใบอนุญาตทำงาน (work permit)
ขั้นตอนการปฏิบัติ ศึกษาข้อมูล เอกสารที่จำเป็น และdown load แบบฟอร์ม จากกระทรวงแรงงานที่ หรือ สำนักจัดหางานเชียงใหม่ 2. ขอข้อมูลจากชาวต่างชาติ กรอกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 3. ผู้รับผิดชอบไปสมัครขอ work permit กับชาวต่างชาติที่สำนักจัดหางาน จ. เชียงใหม่

5 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตทำงาน
ใบคำร้องขอใบอนุญาต (ตท. 2) หนังสือรับรองการจ้าง หนังสือมอบอำนาจ (กรณีชาวต่างชาติมิได้มายื่นด้วยตนเอง) แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน (ตท. 10) การคิดค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตทำงาน

6 การขอใบอนุญาตทำงาน (work permit)
หน่วยราชการที่ติดต่อ: สำนักจัดหางานจ.เชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางเชียงใหม่ ถ. โชตนา อ. เมือง เชียงใหม่ โทรศัพท์ ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน

7 การขอวีซ่า (Visa Application)
ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดที่ชัดเจนและชาวต่างชาติต้องสมัครขอด้วยตนเอง ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน: ชาวต่างชาติที่ต้องการขอวีซ่า โดยมีเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์คณะฯ ช่วยเหลือกรณีมีข้อสงสัย

8 การขอวีซ่า (Visa Application)
ขั้นตอนการปฏิบัติ ศึกษาข้อมูล เอกสารที่จำเป็น และdown load แบบฟอร์ม จากกระทรวงแรงงานที่ หรือwww.chiangmai-immigration.com 2. เตรียมเอกสาร กรอกข้อมูลมีข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์คณะฯ 3. ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ช่วยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 4. ชาวต่างชาติไปติดต่อขอวีซ่า (กรณีต้องการเจ้าหน้าที่ไปด้วย สามารถแจ้งได้)

9 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า
รายการเอกสารที่ใช้ในการสมัครขอวีซ่า ใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(วีซ่า) (ตม.87) ใบคำร้องอยู่ต่อชั่วคราว (ตม. 7) ใบคำร้องอยู่เกิน 90 วัน (ตม. 47) การคิดค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

10 สถานที่ติดต่อ Immigration Check-point Chiang Mai
71 Amphoe Mueang Changwat Chiang Mai 50200  FAX WebSite Immigration Check-point Chiang Mai Airport Tel  

11 การแจ้งรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย
แจ้งภายใน 24 ชม. ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่ (Immigration Chiang Mai Checkpoint)

12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่ (Immigration Chiang Mai Checkpoint) กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) กระทรวงต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)

13 กรรมการวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธาน ผศ. ดร. รัชดา เครสซี่ กรรมการ อ. ดร. อุษณีย์ อนุกูล กรรมการ อ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ กรรมการ อ. ดร. สุวิทย์ แซ่โคว้ กรรมการ อ. ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ กรรมการ คุณจริยา กาทอง กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เลขานุการ


ดาวน์โหลด ppt งานวิเทศสัมพันธ์ (คุณจริยา) ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุนวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google