งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาต่อในและต่างประเทศ การศึกษาต่อในและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุน วิจัย ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุน วิจัย งานอำนวยความสะดวกนักศึกษาและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาต่อในและต่างประเทศ การศึกษาต่อในและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุน วิจัย ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุน วิจัย งานอำนวยความสะดวกนักศึกษาและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาต่อในและต่างประเทศ การศึกษาต่อในและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุน วิจัย ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุน วิจัย งานอำนวยความสะดวกนักศึกษาและ บุคลากรชาวต่างชาติ งานอำนวยความสะดวกนักศึกษาและ บุคลากรชาวต่างชาติ http://www.ams.cmu.ac.th/research/adm.htm#adm1 (e-office, website, ปฏิทินวิจัย ) ( คุณจริยา )

2 งานอำนวยความสะดวกนักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์พิเศษ ชาวต่างชาติ การขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) การขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) การขอวีซ่า (visa) การขอวีซ่า (visa) การแจ้งรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย การแจ้งรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย

3 การขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) เนื่องจากข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น ภาษาไทย จำเป็นต้องมีบุคลากรของคณะฯ ดำเนินการให้ เนื่องจากข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น ภาษาไทย จำเป็นต้องมีบุคลากรของคณะฯ ดำเนินการให้ กรรมการวิเทศสัมพันธ์ของภาคฯ หรือ ตัวแทนของกลุ่มวิจัย ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับชาวต่างชาติ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ วิเทศฯของคณะฯ กรรมการวิเทศสัมพันธ์ของภาคฯ หรือ ตัวแทนของกลุ่มวิจัย ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับชาวต่างชาติ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ วิเทศฯของคณะฯ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน :

4 การขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) ขั้นตอนการ ปฏิบัติ 1. ศึกษาข้อมูล เอกสารที่จำเป็น และ down load แบบฟอร์ม จากกระทรวงแรงงานที่ http://eng.mol.go.th หรือ สำนักจัดหา งานเชียงใหม่ http://e.chiangmai.go.th/service/ http://eng.mol.go.th http://e.chiangmai.go.th/service/ http://eng.mol.go.th http://e.chiangmai.go.th/service/ 3. ผู้รับผิดชอบไปสมัครขอ work permit กับ ชาวต่างชาติที่สำนักจัดหางาน จ. เชียงใหม่ 2. ขอข้อมูลจากชาวต่างชาติ กรอกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง

5 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอ ใบอนุญาตทำงาน ใบคำร้องขอใบอนุญาต ( ตท. 2) ใบคำร้องขอใบอนุญาต ( ตท. 2) หนังสือรับรองการจ้าง หนังสือรับรองการจ้าง หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีชาวต่างชาติมิได้มา ยื่นด้วยตนเอง ) หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีชาวต่างชาติมิได้มา ยื่นด้วยตนเอง ) แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน ( ตท. 10) แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน ( ตท. 10) การคิดค่าธรรมเนียมการขอ ใบอนุญาตทำงาน

6 การขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) สำนักจัดหางานจ. เชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางเชียงใหม่ ถ. โชตนา อ. เมือง เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 66 5311 2742-6 ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอ ใบอนุญาตทำงาน หน่วยราชการที่ ติดต่อ :

7 การขอวีซ่า (Visa Application) ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดที่ชัดเจนและชาวต่างชาติต้องสมัคร ขอด้วยตนเอง ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดที่ชัดเจนและชาวต่างชาติต้องสมัคร ขอด้วยตนเอง ชาวต่างชาติที่ต้องการขอวีซ่า โดยมีเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์คณะฯ ช่วยเหลือกรณีมีข้อสงสัย ชาวต่างชาติที่ต้องการขอวีซ่า โดยมีเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์คณะฯ ช่วยเหลือกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน :

8 การขอวีซ่า (Visa Application) ขั้นตอนการ ปฏิบัติ 1. ศึกษาข้อมูล เอกสารที่จำเป็น และ down load แบบฟอร์ม จากกระทรวงแรงงานที่ www.imm.police.go.th หรือ www.chiangmai-immigration.com www.imm.police.go.th www.chiangmai-immigration.com www.imm.police.go.th www.chiangmai-immigration.com 2. เตรียมเอกสาร กรอกข้อมูลมีข้อสงสัยสอบถาม เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์คณะฯ 3. ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ช่วย ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 4. ชาวต่างชาติไปติดต่อขอวีซ่า ( กรณีต้องการ เจ้าหน้าที่ไปด้วย สามารถแจ้งได้ )

9 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ การขอวีซ่า รายการเอกสารที่ใช้ในการสมัครขอวีซ่า รายการเอกสารที่ใช้ในการสมัครขอวีซ่า ใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ( วีซ่า ) ( ตม.87) ใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ( วีซ่า ) ( ตม.87) ใบคำร้องอยู่ต่อชั่วคราว ( ตม. 7) ใบคำร้องอยู่ต่อชั่วคราว ( ตม. 7) ใบคำร้องอยู่เกิน 90 วัน ( ตม. 47) ใบคำร้องอยู่เกิน 90 วัน ( ตม. 47) การคิดค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

10 สถานที่ติดต่อ Immigration Check-point Chiang Mai 71 Amphoe Mueang Changwat Chiang Mai 50200 0-5320-1755-6 FAX 0-5327-7510 chiangmai_imm3@police.go.th WebSite WebSite Immigration Check-point Chiang Mai Airport Tel 0-5327-7190 chiangmaiairport_imm3@police.go.th

11 การแจ้งรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย การแจ้งรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย แจ้งภายใน 24 ชม. สำนักงานตรวจคนเข้า เมือง เชียงใหม่ (Immigration Chiang Mai Checkpoint) www.chiangmai- immigration.com ที่สำนักงานตรวจคนเข้า เมือง เชียงใหม่ (Immigration Chiang Mai Checkpoint) www.chiangmai- immigration.com www.chiangmai- immigration.com www.chiangmai- immigration.com

12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau) www.imm.police.go.th สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau) www.imm.police.go.th www.imm.police.go.th สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่ (Immigration Chiang Mai Checkpoint) www.chiangmai- immigration.com สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่ (Immigration Chiang Mai Checkpoint) www.chiangmai- immigration.comwww.chiangmai- immigration.comwww.chiangmai- immigration.com กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) http://eng.mol.go.th กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) http://eng.mol.go.thhttp://eng.mol.go.th กระทรวงต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) www.mfa.go.th กระทรวงต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) www.mfa.go.thwww.mfa.go.th

13 กรรมการวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธาน ผศ. ดร. รัชดา เครสซี่ กรรมการ อ. ดร. อุษณีย์ อนุกูล กรรมการ อ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ กรรมการ อ. ดร. สุวิทย์ แซ่โคว้ กรรมการ อ. ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ กรรมการ คุณจริยา กาทอง กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เลขานุการ


ดาวน์โหลด ppt งานวิเทศสัมพันธ์ การศึกษาต่อในและต่างประเทศ การศึกษาต่อในและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุน วิจัย ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ และทุน วิจัย งานอำนวยความสะดวกนักศึกษาและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google