งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผุสดี บัวทอง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผุสดี บัวทอง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผุสดี บัวทอง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

2 การติด เชื้อ ต่ำที่สุด II – 4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control) 4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติด เชื้อขององค์กร ได้รับการออกแบบอย่าง เหมาะสม ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร เพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี 4.2 องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามี การปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการ ป้องกันการติดเชื้อใน โรงพยาบาล 4.3 องค์กรใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและติดตามกำกับ เพื่อค้นหาและควบคุมการติดเชื้อ และจัดการกับสถานการณ์ที่มี การระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3 องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการ ติดเชื้อในโรงพยาบาล II – 4.2 ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention) กลยุทธ์เพื่อลด ความเสี่ยงจาก การติดเชื้อ 1 การติด เชื้อ ต่ำที่สุด Standard Precaution Clean/disinfect/ste rilization Infectious waste Hand hygiene อากาศ, โครงสร้าง อาคาร, น้ำ, น้ำยา ทำลายเชื้อ ควบคุม สิ่งแวดล้อม 2 ออกแบบ ระบบ จัดการ OR, LR, ICU, ซักฟอก, จ่าย กลาง, ครัว, กายภาพบำบัด, เก็บศพ ป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในพื้นที่ เสี่ยง 3 SSI, VAP, CAUTI, IV infection, BSI, Sepsis ป้องกันการติดเชื้อ สำคัญ 4 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ทางเลือด, ภูมิ ต้านทานต้ำ, เชื้อ ดื้อยา, การติดเชื้อ อุบัติใหม่ การดูแลผู้ป่วย ที่มีความซับซ้อน 5 ทรัพยากรสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล

4 C-PDSA

5 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ ระบบบริหารจัดการ การทำให้ปราศจากเชื้อ มีที่ดำเนินการอยู่หลาย หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยจ่ายกลาง เป็นศูนย์รับนึ่งเครื่องมือ หรือ เป็นศูนย์เฉพาะ ล้าง หีบห่อเครื่องมือ (นึ่งที่หน่วยงานอื่น) เป็นศูนย์เฉพาะเครื่องมือขนาดเล็ก เป็นศูนย์จ่ายกลางครอบคลุมหน่วยงานส่วน ใหญ่ มักยกเว้น ห้องผ่าตัด ทันตกรรม ห้องคลอด ศูนย์จ่ายกลางทั้งระบบ (มีทั้งพร้อมดำเนินการ และไม่พร้อมแต่ถูกกดดัน) ลักษณะบริการหลากหลาย เชิงรุก/ รอรับ

6 6 Clean StoreSterileMonitor Received Prep/Pack Safety, Customer sastisfaction Safety, standard Issue/Use standardstandard Dirty equipment Safe equipment standard

7

8

9

10

11

12

13 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ การล้างทำความสะอาดที่กระจายอยู่ตาม หอผู้ป่วย/หน่วยงานอื่น (เช่น ศูนย์ สำรองครื่องมือ...) ไม่ได้ตามมาตรฐาน ทั้งกระบวนการ และ การจัดการพื้นที่ ขาดการกำกับดูแล ยกเป็นหน้าที่ของผู้ ช่วยเหลือคนไข้ /หรือแม่บ้าน บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ทราบประเภท คุณสมบัติน้ำยาที่ใช้ ทำให้การทำลายเชื้อ ไม่มีประสิทธิภาพ Pitfall Clean

14 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ การทำลายเชื้ออุปกรณ์ที่เป็นพวก lumen ยังเป็นปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน การล้างโดยไม่ใช้เครื่องล้าง หน่วยงานพิเศษ เช่น หน่วย scope ขาด การกำกับจาก ICN Pitfall Clean

15 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ การจัดสถานที่พบปัญหาการแบ่งพื้นที่เช่น บริเวณห่ออุปกรณ์ บริเวณทำให้ปราศจาก เชื้อ และบริเวณเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ การเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำให้ปราศจากเชื้อ ไม่ถูกต้อง ไม่คำนึงถึงขนาด/ปริมาณของ อุปกรณ์ที่บรรจุในแต่ละห่อ (เช่น นำมาใส่ รวมในถุงใหญ่มากกว่าที่กำหนด) การบันทึกฉลากที่ไม่ครบถ้วน ไม่เข้าใจ เป้าหมายการบันทึก (เช่น บันทึกเครื่องนึ่ง ล่วงหน้า ทำให้ไม่ตรงกับที่นึ่งจริง) Pitfall Pre- packSterilization

16 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ Pitfall Pre- packSterilization หน่วยที่ทำให้ปราศจากเชื้อมีหลายที่ เช่น ห้องผ่าตัด ทันตกรรม จ่ายกลาง เภสัชกรรม บุคลากรขาดความรู้ ไม่เข้าใจวิธีการทำให้ปราศจาก เชื้อ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำให้ปราศจากเชื้อ การจัดห่ออุปกรณ์เข้าเครื่อง ไม่ถูกต้อง บรรจุของมากเกินไป ทำให้ความร้อน/ไอน้ำ แทรกซึมเข้าไปไม่ทั่วถึง ไม่เข้าใจเป้าหมายของการทดสอบ ประสิทธิภาพของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ

17 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ Pitfall Storage การขนย้ายของที่นึ่งแล้วมีโอกาสปนเปื้อน โดยเฉพาะกรณีขนย้ายข้ามแผนกเพื่อนำไปจัดเก็บ การจัดเก็บ (มาตรการที่ทำให้คงสภาพการ ปราศจากเชื้อตามอายุที่กำหนด) ทั้งในหน่วยจ่าย กลางและหน่วยงาน เป้าหมายการนำอุปกรณ์ปราศจากเชื้อมาใส่ ถุงพลาสติกซ้ำ (บางแห่งยืดอายุไปนานเป็นปีๆ) สถานที่จัดเก็บของที่นึ่งแล้วไม่ได้ตามมาตรฐานที่ กำหนด ขาดการสำรวจติดตามสภาพการจัดเก็บ ตามบริบท ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการทำ re sterile ที่ไม่เหมาะะสม เช่น แค่ลอกฉลากเดิมออก แล้วติดใหม่

18 Storage

19 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ Pitfall ขาดการสนับสนุนจริงจัง ขาดการสนับสนุนจริงจัง ทั้งด้านโยบายที่ชัดเจน รวมถึงสนับสนุนทรัพยากร ต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ ขาดการประสาน ควบคุมกำกับติดตาม จากทีมหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการประสาน ควบคุมกำกับติดตาม จากทีมหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดด้านโครงสร้าง / ทรัพยากรต่างๆ ข้อจำกัดด้านโครงสร้าง / ทรัพยากรต่างๆ ความเข้าใจเป้าหมายของระบบ/กระบวนการทำให้ ปราศจากเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน ความเข้าใจเป้าหมายของระบบ/กระบวนการทำให้ ปราศจากเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน ภาพรวมสาเหตุ

20 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผุสดี บัวทอง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google