งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S terilization P itfalls สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S terilization P itfalls สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S terilization P itfalls สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ผุสดี บัวทอง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

2 II – 4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control)
4.3 องค์กรใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและติดตามกำกับ เพื่อค้นหาและควบคุมการติดเชื้อ และจัดการกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล การติดเชื้อ ต่ำที่สุด 4.2 องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อขององค์กร ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี

3 II – 4.2 ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention)
องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ติดตามประเมินผล Standard Precaution Clean/disinfect/sterilization Infectious waste Hand hygiene กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ 1 ออกแบบระบบ อากาศ, โครงสร้างอาคาร, น้ำ, น้ำยาทำลายเชื้อ 2 ควบคุมสิ่งแวดล้อม จัดการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง OR, LR, ICU, ซักฟอก, จ่ายกลาง, ครัว, กายภาพบำบัด, เก็บศพ การติดเชื้อ ต่ำที่สุด 3 SSI, VAP, CAUTI, IV infection, BSI, Sepsis 4 ป้องกันการติดเชื้อสำคัญ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเลือด, ภูมิต้านทานต้ำ, เชื้อดื้อยา, การติดเชื้ออุบัติใหม่ การดูแลผู้ป่วย ที่มีความซับซ้อน 5 ทรัพยากรสนับสนุน

4 C-PDSA 3

5 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ
HA ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ การทำให้ปราศจากเชื้อ มีที่ดำเนินการอยู่หลายหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยจ่ายกลาง เป็นศูนย์รับนึ่งเครื่องมือ หรือ เป็นศูนย์เฉพาะ ล้าง หีบห่อเครื่องมือ (นึ่งที่หน่วยงานอื่น) เป็นศูนย์เฉพาะเครื่องมือขนาดเล็ก เป็นศูนย์จ่ายกลางครอบคลุมหน่วยงานส่วนใหญ่ มักยกเว้น ห้องผ่าตัด ทันตกรรม ห้องคลอด ศูนย์จ่ายกลางทั้งระบบ (มีทั้งพร้อมดำเนินการ และไม่พร้อมแต่ถูกกดดัน) ลักษณะบริการหลากหลาย เชิงรุก/ รอรับ ระบบบริหารจัดการ

6 Customer sastisfaction
Key Process in CSSD Dirty equipment Prep/Pack Clean Received Safety, Customer sastisfaction Safety, standard standard Store Monitor Sterile standard standard Issue/Use Safe equipment 6

7 HA Reality

8 HA Reality

9 HA Reality

10 HA Reality

11 HA Reality

12 HA

13 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ
HA ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ การล้างทำความสะอาดที่กระจายอยู่ตามหอผู้ป่วย/หน่วยงานอื่น (เช่น ศูนย์สำรองครื่องมือ ...) ไม่ได้ตามมาตรฐานทั้งกระบวนการ และ การจัดการพื้นที่ ขาดการกำกับดูแล ยกเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือคนไข้ /หรือแม่บ้าน บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ทราบประเภท คุณสมบัติน้ำยาที่ใช้ ทำให้การทำลายเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ Clean Pitfall

14 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ
HA ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ การทำลายเชื้ออุปกรณ์ที่เป็นพวก lumen ยังเป็นปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในการล้างโดยไม่ใช้เครื่องล้าง หน่วยงานพิเศษ เช่น หน่วย scope ขาดการกำกับจาก ICN Clean Pitfall

15 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ
HA ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ การจัดสถานที่พบปัญหาการแบ่งพื้นที่เช่น บริเวณห่ออุปกรณ์ บริเวณทำให้ปราศจากเชื้อ และบริเวณเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ การเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำให้ปราศจากเชื้อไม่ถูกต้อง ไม่คำนึงถึงขนาด/ปริมาณของอุปกรณ์ที่บรรจุในแต่ละห่อ (เช่น นำมาใส่รวมในถุงใหญ่มากกว่าที่กำหนด) การบันทึกฉลากที่ไม่ครบถ้วน ไม่เข้าใจเป้าหมายการบันทึก (เช่น บันทึกเครื่องนึ่งล่วงหน้า ทำให้ไม่ตรงกับที่นึ่งจริง) Pitfall Pre- pack Sterilization

16 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ
HA ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ หน่วยที่ทำให้ปราศจากเชื้อมีหลายที่ เช่น ห้องผ่าตัด ทันตกรรม จ่ายกลาง เภสัชกรรม บุคลากรขาดความรู้ ไม่เข้าใจวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำให้ปราศจากเชื้อ Pitfall การจัดห่ออุปกรณ์เข้าเครื่อง ไม่ถูกต้อง บรรจุของมากเกินไป ทำให้ความร้อน/ไอน้ำแทรกซึมเข้าไปไม่ทั่วถึง ไม่เข้าใจเป้าหมายของการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ Pre- pack Sterilization

17 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ
HA ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ การขนย้ายของที่นึ่งแล้วมีโอกาสปนเปื้อน โดยเฉพาะกรณีขนย้ายข้ามแผนกเพื่อนำไปจัดเก็บ การจัดเก็บ (มาตรการที่ทำให้คงสภาพการปราศจากเชื้อตามอายุที่กำหนด) ทั้งในหน่วยจ่ายกลางและหน่วยงาน เป้าหมายการนำอุปกรณ์ปราศจากเชื้อมาใส่ถุงพลาสติกซ้ำ (บางแห่งยืดอายุไปนานเป็นปีๆ) สถานที่จัดเก็บของที่นึ่งแล้วไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ขาดการสำรวจติดตามสภาพการจัดเก็บตามบริบท ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการทำ re sterile ที่ไม่เหมาะะสม เช่น แค่ลอกฉลากเดิมออก แล้วติดใหม่ Pitfall Storage

18 HA Storage

19 ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ
HA Pitfall ประสบการณ์เยี่ยมสำรวจ ขาดการสนับสนุนจริงจัง ทั้งด้านโยบายที่ชัดเจน รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ ขาดการประสาน ควบคุมกำกับติดตาม จากทีมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดด้านโครงสร้าง / ทรัพยากรต่างๆ ความเข้าใจเป้าหมายของระบบ/กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน ภาพรวมสาเหตุ

20 T hank you สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt S terilization P itfalls สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google