งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนตนเองเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนตนเองเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนตนเองเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ของประชากรวัยรุ่น การสอนตนเองเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 หลังการเรียนรู้ในวิชาเพศศึกษา จิราภรณ์ อารยะศิลปธร วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การตั้งใจมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น เปรียบเทียบกับอายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดน้อยลงเรื่อย ๆ ทำให้สังคมต้องตระหนักถึงความสำคัญของการให้ทักษะการใช้ชีวิตแก่เด็กวัยรุ่นเพื่อที่จะเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดตามมา ครูและอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษากุมารแพทย์วัยรุ่น รวมไปถึงผู้ปกครอง ความรู้พื้นฐาน และพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปรับการสอนให้มีข้อชี้แนะ ในการแก้ปัญหา และเสริมทักษะในการให้การป้องกันในระดับต่างๆ และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการสอนตนเองของนักเรียนหลังการได้รับการเรียนรู้ในวิชาเพศศึกษา ซึ่งจะทำให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นว่านักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อคอยเตือนและสอนตนเองได้มากน้อยเพียงใด และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและสร้างแนวทาง ในการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษาและทักษะการใช้ชีวิตต่างๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน

4 ประชากร จำนวน 420 คน. กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 201
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประชากร จำนวน 420 คน. กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 201 การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน ด้านค่านิยมการรักนวลสงวนตัวและความรัก ด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ด้านความรู้เรื่องเพศศึกษา ด้านผลกระทบและภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

5 ทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
ผลการศึกษา ทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควร ค่า และ SD เฉลี่ยรวม ระดับทัศนคติ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง มีคนรัก ไม่มีคนรัก 1. ด้านค่านิยมการรักนวลสงวนตัว และความรัก 2. ด้านผลกระทบและภัยจากการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 3. ด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ควร 4. ด้านความรู้เรื่องเพศศึกษา 3.240.63 3.060.55 3.520.86 3.070.52 3.170.50 3.180.52 3.160.48 3.080.40 3.270.58 3.160.52 3.240.54 3.160.46 3.070.50 3.140.56 3.400.78 2.960.41 3.210.51 3.150.49 3.240.50 3.080.39 ปานกลาง เฉลี่ย 3.230.67 3.160.49 3.210.54 3.160.58 3.180.49

6 สรุปผลการศึกษา โดยภาพรวมมีทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในระดับปานกลาง ในทุกด้านพบว่าระดับทัศนคติอยู่ในระดับที่ดี และระดับปานกลาง ขณะที่ระดับเจตคติที่ไม่ดีอย่างยิ่งมีอยู่น้อยมาก นักเรียนจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงถ้ามีแนวคิดให้ความสำคัญต่อการมีเพศสัมพันธ์ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดให้มีการรักนวล สงวนตัว และไม่เห็นความสำคัญในการเรียนเรื่องเพศศึกษา ส่วนกลุ่มที่มีแนวความคิดตรงข้ามจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย ส่วนกลุ่มที่ไม่แน่ใจหรือไม่ตัดสินใจ ให้จัดอยู่ในกลุ่มทัศนคติที่มีความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะในปัจจุบันสื่อต่างๆ เปิดกว้าง เด็กได้รับรู้สิ่งยั่วยุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การเลียนแบบ สื่ออินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการอยากมีเพศสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt การสอนตนเองเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google