งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมี เพศสัมพันธ์ของประชากรวัยรุ่น การสอนตนเองเกี่ยวกับการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 หลังการ เรียนรู้ในวิชาเพศศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมี เพศสัมพันธ์ของประชากรวัยรุ่น การสอนตนเองเกี่ยวกับการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 หลังการ เรียนรู้ในวิชาเพศศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมี เพศสัมพันธ์ของประชากรวัยรุ่น การสอนตนเองเกี่ยวกับการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 หลังการ เรียนรู้ในวิชาเพศศึกษา จิราภรณ์ อารยะศิลปธร วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การตั้งใจมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น เปรียบเทียบกับอายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ทำให้สังคมต้องตระหนักถึง ความสำคัญของการให้ทักษะการใช้ชีวิตแก่เด็ก วัยรุ่นเพื่อที่จะเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิด ตามมา ครูและอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษากุมาร แพทย์วัยรุ่น รวมไปถึงผู้ปกครอง ความรู้พื้นฐาน และพฤติกรรมต่างๆของกลุ่ม วัยรุ่นที่ก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจ และสามารถปรับการสอนให้มีข้อชี้แนะ ใน การแก้ปัญหา และเสริมทักษะในการให้การป้องกัน ในระดับต่างๆ และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประ สงค์ เพื่อศึกษาถึงการสอน ตนเองของนักเรียนหลังการได้รับ การเรียนรู้ในวิชาเพศศึกษา ซึ่งจะทำ ให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นว่า นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อคอยเตือนและสอนตนเองได้มาก น้อยเพียงใด และนำไปสู่การเพิ่ม ศักยภาพและสร้างแนวทาง ในการ แก้ปัญหาของนักเรียน โดยการสอน เกี่ยวกับเพศศึกษาและทักษะการใช้ ชีวิตต่างๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับ นักเรียน

4 ประชากร จำนวน 420 คน. กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 201 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล 1. ค่าเฉลี่ยเลข คณิต 2. ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน ด้านค่านิยมการรักนวลสงวนตัวและความ รัก ด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ด้านความรู้เรื่องเพศศึกษา ด้านผลกระทบและภัยจากการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

5 ทัศนคติการมี เพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควร ค่า และ SD เฉลี่ย รวม ระดับ ทัศนคติ นักเรีย นชาย นักเรีย นหญิง มีคนรัก ไม่มีคน รัก 1. ด้านค่านิยมการ รักนวลสงวนตัว และความรัก 2. ด้านผลกระทบ และภัยจากการ มีเพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควร 3. ด้านการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ควร 4. ด้านความรู้เรื่อง เพศศึกษา 3.24  0. 63 3.06  0. 55 3.52  0. 86 3.07  0. 52 3.17  0. 50 3.18  0. 52 3.16  0. 48 3.08  0. 40 3.27  0. 58 3.16  0. 52 3.24  0. 54 3.16  0. 46 3.07  0. 50 3.14  0. 56 3.40  0. 78 2.96  0. 41 3.21  0.51 3.15  0.49 3.24  0.50 3.08  0.39 ปาน กลาง เฉลี่ย 3.23  0. 67 3.16  0. 49 3.21  0. 54 3.16  0. 58 3.18  0.49 ปาน กลาง ผลการศึกษา

6 สรุปผลการศึกษา โดยภาพรวมมีทัศนคติ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควรในระดับปานกลาง ในทุก ด้านพบว่าระดับทัศนคติอยู่ในระดับ ที่ดี และระดับปานกลาง ขณะที่ ระดับเจตคติที่ไม่ดีอย่างยิ่งมีอยู่ น้อยมาก นักเรียนจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มี ความเสี่ยงสูงถ้ามีแนวคิดให้ความสำคัญต่อการ มีเพศสัมพันธ์ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดให้มีการรัก นวล สงวนตัว และไม่เห็นความสำคัญในการ เรียนเรื่องเพศศึกษา ส่วนกลุ่มที่มีแนวความคิด ตรงข้ามจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย ส่วน กลุ่มที่ไม่แน่ใจหรือไม่ตัดสินใจ ให้จัดอยู่ในกลุ่ม ทัศนคติที่มีความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะในปัจจุบันสื่อ ต่างๆ เปิดกว้าง เด็กได้รับรู้สิ่งยั่วยุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การเลียนแบบ สื่ออินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการ อยากมีเพศสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมี เพศสัมพันธ์ของประชากรวัยรุ่น การสอนตนเองเกี่ยวกับการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 หลังการ เรียนรู้ในวิชาเพศศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google