งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุของพัทลุง เป้าประ สงค์ ยุทธศ าสตร์ กลวิธี ดำเนินงา น องค์ประ กอบ 1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม 2. คลินิคสุขภาพ ผู้สูงอายุระดับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุของพัทลุง เป้าประ สงค์ ยุทธศ าสตร์ กลวิธี ดำเนินงา น องค์ประ กอบ 1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม 2. คลินิคสุขภาพ ผู้สูงอายุระดับอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุของพัทลุง เป้าประ สงค์ ยุทธศ าสตร์ กลวิธี ดำเนินงา น องค์ประ กอบ 1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม 2. คลินิคสุขภาพ ผู้สูงอายุระดับอำเภอ 1. ผู้สูงอายุได้รับการคัด กรองปัญหาสุขภาพ 1. คัดกรองปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม 3. มี Aging Manager ระดับ อำเภอ 1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมป้องกัน และการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 2. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มี ศักยภาพ และเข้าถึงได้ 3. มีต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนและท้องถิ่น 2. พัฒนาระบบบริการ สุขภาพผู้อายุ CUP 3. พัฒนาต้นแบบ LTC โดย ชุมชน ท้องถิ่น 3. ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาว โดยชุมชนและท้องถิ่น 2. จัดตั้งคลินิกสุขภาพ ผู้สูงอายุ

2 www.ptho.moph.go.th กระบวนการดำเนินงาน ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ ๑.วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุ ๒.แต่งตั้งคณะทำงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด ๓.จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับตำบล / อำเภอ / จังหวัด ๔.ถ่ายทอดนโยบาย / องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขทุกระดับ ๕.ถ่ายทอดความรู้การประเมิน / คัดกรอง แก่ อสม./ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๖.มีการประเมิน / คัดกรอง พฤติกรรมสุขภาพของ ผู้สูงอายุ โดยใช้สมุดบันทันทึกเล่มสีฟ้า กรณีไม่มี สมุด ใช้แบบฟอร์มที่เป็นแนวทางเดียวกับที่ศูนย์ อนามัยที่๑๒สร้างขึ้น ๗.มีการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะการใจ และดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชน ๘.จัดทำแผนงานโครงการ ๙.นิเทศ / ติดตามงานในพื้นที่

3 www.ptho.moph.go.th ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ ๑.ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและแนวทางการ ดำเนินงานปี 2558 แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รพท./ รพช. สสอ./ รพ. สต. ( วันที่ ๒๘ ม. ค ๕๘ ) ๒.แต่งตั้งคณะทำงานผู้สูงอายุ (Ageing Manager) ในระดับจังหวัด / อำเภอ พร้อม กับประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ ( ดำเนินการ แล้ว ) ๓.คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการของขวัญปีใหม่ โดยคัดเลือก ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง ๔. ประเมิน / คัดกรอง ADL ๕. อบรม Care Manger จำนวน ๕ คน โดย กรมอนามัย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๖ ธ. ค. ๕๗

4 www.ptho.moph.go.th

5 ปัญหาอุปสรรค 1. สมุดบันทึกสุขภาพ ( เล่มสีฟ้า กระทรวง สาธารณสุข ) ไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถกระจายได้ ทั่วถึง 2. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบหลาย อย่าง ทำให้การรวบรวมข้อมูลล่าช้า 3. โปรแกรมบันทึกข้อมูลไม่มี ทำให้เกิด ความไม่สะดวก ล่าช้า และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม มีจำนวนมาก


ดาวน์โหลด ppt แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุของพัทลุง เป้าประ สงค์ ยุทธศ าสตร์ กลวิธี ดำเนินงา น องค์ประ กอบ 1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม 2. คลินิคสุขภาพ ผู้สูงอายุระดับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google