งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของพัทลุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของพัทลุง
1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมป้องกัน และการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เป้าประสงค์ 2. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพ และเข้าถึงได้ 3. มีต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนและท้องถิ่น 1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม องค์ประกอบ 2. คลินิคสุขภาพผู้สูงอายุระดับอำเภอ 3. ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ กลวิธีดำเนินงาน 1. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ 1. คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้อายุ CUP 2. จัดตั้งคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ 3. พัฒนาต้นแบบ LTC โดยชุมชน ท้องถิ่น 3. มี Aging Manager ระดับอำเภอ

2 กระบวนการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุ
แต่งตั้งคณะทำงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด ถ่ายทอดนโยบาย/องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ถ่ายทอดความรู้การประเมิน/คัดกรอง แก่ อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีการประเมิน/คัดกรอง พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยใช้สมุดบันทันทึกเล่มสีฟ้า กรณีไม่มีสมุด ใช้แบบฟอร์มที่เป็นแนวทางเดียวกับที่ศูนย์อนามัยที่๑๒สร้างขึ้น มีการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะการใจ และดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชน จัดทำแผนงานโครงการ นิเทศ/ติดตามงานในพื้นที่ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

3 แผนงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 ที่ดำเนินการแล้ว
แผนงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้ว ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานปี 2558 แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รพท./รพช.สสอ./รพ.สต. (วันที่ ๒๘ ม.ค ๕๘) แต่งตั้งคณะทำงานผู้สูงอายุ (Ageing Manager) ในระดับจังหวัด/อำเภอ พร้อมกับประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่(ดำเนินการแล้ว) คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการของขวัญปีใหม่ โดยคัดเลือก ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง ๔. ประเมิน/คัดกรอง ADL ๕. อบรม Care Manger จำนวน ๕ คน โดยกรมอนามัย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๖ ธ.ค.๕๗ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4 โอกาสพัฒนา/สิ่งที่จะดำเนินการต่อ
- อบรม Care giver จำนวน ๓๐ คน โดยศูนย์อนามัยเขต ๑๒ - ประกวดผู้สูงอายุ 80 ปีชีวีมีสุข / ชมรมผู้สูงอายุ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ/ตำบล LTC - สนับสนุนงบประมาณประชุมวิชาการข้าราชการบำนาญของกระทรวงสาธารณสุข - สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน - จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาทักษะ กายใจ แก่ผู้สูงอายุ(ใช้งบจาก อบจ. จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท) - นิเทศติดตามประเมินการดำเนิน/ประเมินตำบล(LTC)/ประเมินชมรมผู้สูงอายุ/ประเมินมาตรฐานสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ / คัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ

5 ปัญหาอุปสรรค 1. สมุดบันทึกสุขภาพ (เล่มสีฟ้า กระทรวงสาธารณสุข )
1. สมุดบันทึกสุขภาพ (เล่มสีฟ้า กระทรวงสาธารณสุข ) ไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึง 2. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบหลาย อย่าง ทำให้การรวบรวมข้อมูลล่าช้า 3.โปรแกรมบันทึกข้อมูลไม่มี ทำให้เกิดความไม่สะดวก ล่าช้า และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม มีจำนวนมาก


ดาวน์โหลด ppt แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google