งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอดอนพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอดอนพุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 คลอง ในเขตท้องที่พื้นที่ หมาย เหตุ ตำบลอำเภอจังหวัด ชลประ ทาน 21 ขวา พิต ตะเพียนมหาราชอยุธยา 2,712 น้ำเต้า ""3,850 โรงช้าง ""1,720 เจ้าปลุก ""1,578 บางนา ""396 มหาราช ""1,760 กะทุ่ม ""720 รวม 12,73 6 4 ซ้าย 21 ขวาโรงช้างมหาราชอยุธยา 3,811 รวม 3,811 ที่มา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ที่มา : โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ใน ที่ดินตำบลโรงช้าง พื้นที่ถือครองทั้งหมด 8,268 ไร่ 1. พื้นที่ทำการเกษตร 6,172 ไร่ - พื้นที่นา 5,898 ไร่ - พื้นที่ไม้ผล / ไม้ยืนต้น 166 ไร่ - พื้นที่พืชผัก 39 ไร่ - พื้นที่การเกษตรอื่น 69 ไร่ 2. พื้นที่แหล่งน้ำ 479 ไร่ 3. พื้นที่อยู่อาศัย 1,361 ไร่ 4. พื้นที่อื่นๆ 256 ไร่ ชนิดพืช ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 หมา ยเหตุ พื้นที่ ปลูก ( ไร่ ) พื้นที่ ปลูก ( ไร่ ) พื้นที่ ปลูก ( ไร่ ) นาปรัง 4,8989632,067 การปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มา : ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2555-2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร สำนักงาน เกษตรอำเภอมหาราช

5 ชนิ ด พืช ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 หมา ย เหตุ พื้นที่ ปลูก ( ไร่ ) พื้นที่ ปลูก ( ไร่ ) พื้นที่ ปลูก ( ไร่ ) นา ปรัง 4,8989632,067 การปลูกพืชเศรษฐกิจ กราฟแสดงสถิติการปลูกข้าวนาปรัง ปี 255-2557 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6

7 ที่รายการข้าว ( บาท / ไร่ ) ถั่วเขียว ( บาท / ไร่ ) 1 เมล็ดพันธุ์ 567340 2 ปุ๋ย 828- 3 สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช วัชพืช 301500 4 ค่าบริการทาง การเกษตร 1,035600 5 น้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น 315 - 6 ค่าเช่าที่ดิน 1,000500 รวม 4,0461,940

8 รายการ ผลผลิต เฉลี่ย ( กก / ไร่ ) ราคา ผลผลิต ( บาท / กก ) ผลผลิ ต ( บาท ) ต้นทุนการ ผลิต ( บาท / ไร่ ) กำไร ( บาท ) หมายเหตุ ข้าว 8006.55,2004,0461,154.- ถั่วเขียว 160314,9601,9403,020.-

9 1. ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร 2. ศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ 3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 4. ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน 5. ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โรงช้าง

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอดอนพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google